Předmětem soutěže byl urbanistický ideový návrh lokality Špitálka v Brně-Zábrdovicích. Návrh v rozsahu urbanistické studie, která stanoví rozsah, formu a funkční využití daného území vč. návaznostína okolní lokality, byl zpracován na celé řešené území dle zadání soutěže (viz podklad P01). Návrh měl splňovat požadavky na současný městský prostor zahrnující funkci bydlení a doplněný o další funkce a plochy potřebné v kontextu lokality. S ohledem na významnost dané lokality a nutnost řešit celé území komplexně, navazuje na řešené území území dotčené, ve kterém měly být navrženy vazby tak, aby celá lokalita působila jako celek. Předmětem návrhu mělo být především nalezení optimálního využití zadaného území s důrazem na udržitelnost rozvoje, tedy na maximální možnou energetickou efektivitu a soběstačnost, na adaptabil-nost na změny klimatu a na sociální resilienci. Při tvorbě urbanistické koncepce bylo potřeba pracovat s tvarováním budov z hlediska tepelných ztrát, orientací vůči světovým stranám, zohlednit výhled na Brno, současné i budoucí hlukové zatížení lokality, vše za účelem zajištění zdravého životního prostředív území.

Jednofázová mezinárodní otevřená ideová urbanistická soutěž.

Na zasedání Rady města Brna dne 12.12.2018 bylo rozhodnuto, že vzhledem ke změně složení Rady města Brna po říjnových volbách bude upravena závislá část poroty pro mezinárodní urbanistickou jednofázovou otevřenou ideovou soutěž „Špitálka“, a to tímto způsobem:

Původní závislá část poroty ve složení:

Ing. Petr Vokřál

Ing. Jaroslav Kacer

Ing. Petr Fajmon

Doc. Ing. arch. Michal Sedláček – náhradník

Ing. arch. Petr Bořecký – náhradník

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. – náhradník

Bc. Tomáš Koláčný – náhradník

Se mění následujícím způsobem:

RNDr. Filip Chvátal

Bc. Tomáš Koláčný

Ing. Petr Fajmon, MBA

doc. Ing. arch. Michal Sedláček – náhradník

Ing. arch. Vojtěch Mencl – náhradník

JUDr. Robert Kerndl – náhradník

Mgr. Petr Hladík – náhradníkVyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupeno Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města

Organizátor

Kancelář architekta města Brna, p.o. / Magistrát města Brna

Sekretář soutěže

Ing. arch. Kateřina Výtisková

Kancelář architekta města Brna, p.o.,
Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 770 176 561
e-mail: [email protected]
ID datové schránky: j9gzbpi

Předseda poroty

Barbara van den Broek

Řádní členové poroty - závislí

RNDr. Filip Chvátal
Bc. Tomáš Koláčný
Ing. Petr Fajmon, MBA

Řádní členové poroty - nezávislí

Ing. arch. Petr Hlaváček
Ing. arch. Pavel Hnilička
Univ. Prof. DI Sibylla Zech
Barbara van den Broek

Náhradníci poroty - závislí

doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna, p.o.
Ing. arch. Vojtěch Mencl – náhradník
JUDr. Robert Kerndl – náhradník
Mgr. Petr Hladík – náhradník

Náhradníci poroty - nezávislí

doc. Ing. arch. Jakub Kynčl Ph.D.
Dipl.-Ing. Ernst Rainer

Přizvaní odborníci:
Urbanismus a územní plánování: Ing. arch. Antonín Hladík;
Doprava: Ing. Martin Všetečka Ph.D.;
Development a marketing města: Tomáš Ctibor;
Smart city: Mgr. Lukáš Grůza.
Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 500 000,-
Aulík Fišer architekti
Ing. arch. Jan Aulík
Ing. arch. Petra Skalická, Ing. arch. Miloš Linhart

[Hodnocení poroty]

2

Částka 400 000,-
Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Prof. Ing. arch. Petr Pelčák
Spolupráce: Bc. Jakub Czapek, Bc. Petra Fialová, Bc. Karolína Langnerová, Ing. arch. Filip Musálek, Bc. Michaela Rigová, Ing. arch. David Vahala, Bc. Tomáš Wojtek, Ing. Petr Soldán

[Hodnocení poroty]

3

Částka 300 000,-
Ing. arch. Veronika Kubalcová, Ing. arch. Jana Liptáková, Ing. arch. Eva Kovářová

[Hodnocení poroty]

-

Odměna

Částka 20 000,-
OMGEVING cvba

-

Odměna

Částka 20 000,-
A8000 s.r.o.

-

Odměna

Částka 20 000,-
DKLN, s.r.o.

-

Odměna

Částka 20 000,-
gogolák+grasse s.r.o.

-

Odměna

Částka 20 000,-
ra15 a.s.