Předmětem soutěže bylo řešení veřejného prostranství s víceúrovňovým parkováním v prostoru u křižovatky ulic Slovácké a Stromořadní v Břeclavi. Úpravy veřejného prostranství vhodným způsobem dotvoří objekt pro parkování. Víceúrovňové parkování bude konstrukčně řešeno jako modulová stavba.

V 1. etapě budou realizovány na místě stávajícího parkoviště úrovně přízemí a 1. podlaží, pojízdné střechy. Předpokládanou optimální celkovou kapacitou 1. etapy bude cca 152 parkovacích míst.

V 2. etapě, která je uvažovaným výhledem za předpokladu dořešení souvisejících majetkoprávních vztahů, bude navrženo řešení nároží a části při ulici Stromořadní. Navrženo může být rozšíření parkovacích ploch, případně občanská vybavenost.

V 3. etapě bude návrh řešení umožňovat nadstavbu o jedno podlaží na celkový počet 2 podlaží a pojízdné střechy, a celkovou kapacitu cca 228 parkovacích míst.

Objekt měl být řešen v maximální možné míře jako energeticky soběstačný. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.Vyhlašovatel

Město Břeclav

náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Zplnomocněný zástupce zadavatele: Bc. Svatopluk Pěček, starosta města

Sekretář soutěže

Ing. arch. Karel Bařinka

Trnkova 146, 628 00 Brno
Tel/fax: +420 603 494 648
E-mail: [email protected] , [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

Bc. Svatopluk Pěček, starosta města
Bc. Jakub Matuška, místostarosta města

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Zdeněk Mrlák, vedoucí oddělení rozvoje

Náhradníci poroty - nezávislí

Seznam přizvaných odborníků:
Ing. Zdeněk Kamenský, Policie ČR, dopravní specialista
Ing. Lenka Raclavská, vedoucí oddělení úřadu územního plánování.

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1

Částka 100 000,-
P.P. Architects s.r.o.
Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Dominik Pleva
Bc. Pavla Nováková , ,
Ing. Marek Holán
Spolupracující osoba:

[Hodnocení poroty]

2

Částka 70 000,-
Ing. Michal Palaščák
Spolupracující osoby: Ing. arch. Jan Flídr, Ing. arch. Karolína Burešová

[Hodnocení poroty]