Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu urbanistického řešení území, které se nachází v severozápadní části města Hustopeče a je vymezeno zejména plochami, kde je podle platného Územního plánu Hustopeče, vydaného v roce 2013, uloženo pořízení 5 územních studií, označených jako S3, S4, S5, S7 a S9. Celková rozloha řešeného území je cca 65 ha.

 

Hlavním využitím zastavitelných ploch S3 a S5 je podle podmínek územního plánu bydlení v bytových a rodinných domech smíšené s komerčním využitím. Přípustným využitím jsou stavby pro bydlení v rodinných a bytových domech, stavby bezprostředně související s bydlením, stavby občanské vybavenosti, s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1000 m2, stavby pro příslušnou dopravní a technickou infrastrukturu, veřejná prostranství a zeleň a plochy parkovacích stání pro osobní automobily a garáže. Podmínkou prostorového uspořádání je požadavek na intenzitu využití pozemků, stanovený koeficientem zeleně – minimálně 0,3.

 


Vyhlašovatel

Město Hustopeče

Dukelské náměstí 2/2, 693 17 Hustopeče
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Ing. Luboš Kuchynka, starosta města
Tel: 519 412 039
E-mail: [email protected]

Sekretář soutěže

Ing. Ondřej Rafl

Odbor regionálního rozvoje, Městský úřad Hustopeče
Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče
Tel: 519 441 092
E-mail: [email protected]

Předseda poroty

Ing. Luboš Kuchynka

Řádní členové poroty - závislí

Antonín Matocha, Hustopeče, člen rady města Hustopeče

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. arch. Lydie Filipová, vedoucí úřadu územního plánování MÚ Hustopeče

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 120 000,-
Ing. arch. Jiří Fixel (Brno), Ing. arch. Miloš Klement (Brno), Ing. arch. Zbyněk Pech (Brno), Ing. arch. Petr Todorov (Brno) / spolupracující: Ing. arch. Eva Štaffová (Brno)

[Hodnocení poroty]

2

Částka 90 000,-
Ing. arch. Lukáš Pecka, Ph.D. (Brno) a Ing. arch. Alena Fárková (Brno) / spolupracující: Ing. arch. Ivana Smětáková (Brno)

[Hodnocení poroty]