Předmětem soutěže byla autorská díla - autorské návrhy (dále „návrh“) jednoho vodního prvku pro centrální část Dominikánského náměstí, definovanou 4 platany a 4 kamennými lavicemi. Návrh musel respektovat význam místa se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patřilo dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících včetně vyvolání efektu vodní mlhy v naprogramovatelných časových intervalech - interakce s návštěvníky náměstí, ale i reprezentace města. Návrh musel respektovat vazbu na okolí jež je veřejným prostranstvím, přičemž minimalistické pojetí kruhové kašny na nedalekém náměstí Svobody, by se nemělo v obdobné dimenzi před budovou Nové radnice opakovat. Zadavatel nevylučoval možnost historické reflexe původního rybného trhu, který se v prostoru náměstí nacházel, avšak nový vodní prvek měl být uměleckým dílem, od kterého se očekává, že svým tvaroslovím přesáhne formu klasické vodní kádě. U návrhů se nevylučovala žádná z forem řešení s výjimkou pouze technického provedení bez vizuálního vjemu. S ohledem na místo vymezené čtyřmi platany bylo nezbytné přizpůsobit zejména výšku díla tak, aby hmotná část objektu nekolidovala s korunami těchto stromů. U platanů je výška nasazení koruny min. 4 m (tj. od úrovně země po listy) a výška vyvětvení cca 3 m (tj. od úrovně země po první větve). Náměstí mělo být přehledné ve výšce zvýšeného parteru, ze spodní části by měl být zachován pohled na vstupní portál radnice.

Návrh musel splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním období, kdy bude objekt od vodního média odpojen. Nutné bylo respektovat požadavek trvanlivosti a odolnosti vůči klimatickým vlivům a možným vandalským zásahům. Pojetí včetně materiálové skladby bylo ponecháno na kreativitě autorů.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-výtvarná soutěž.Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Sekretář soutěže

Mgr. Jaroslav Hamža

Odbor kultury Magistrátu města Brna
Dominikánské náměstí 3
601 67 Brno
Tel.: 542 172 073
E-mail: [email protected]

Řádní členové poroty - závislí

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D., předsedkyně Komise kulturní Rady města Brna
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna
JUDr. Robert Kerndl, 4. náměstek primátorky města Brna

Řádní členové poroty - nezávislí

MgA. Ondřej Císler
akad. arch. Miroslav Vochta
PhDr. Ivona Raimanová, historička umění, ART & DESIGN INSTITUT, s. r. o.
MgA. Marek Kopeć, architekt;
MgA. Dominik Lang, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Náhradníci poroty - závislí

Bc. Tomáš Koláčný, 2. náměstek primátorky města Brna
JUDr. Jiří Oliva, 3. náměstek primátorky města Brna
RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady města Brna
Ing. David Grund, člen Rady města Brna

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Emil Navrátil
Ing. arch. Jan Kratochvíl
Mgr. Jana Kořínková, Ph.D., Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně
Ing. arch. Michaela Kloudová, Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy
doc. Mgr. Petr Lysáček, Fakulta umění Ostravské univerzity
1

Částka 180 000,-
Tomáš Pavlacký, Ing. arch. Michael Gabriel

2

Částka 150 000,-
Mgr. A. Miroslav Jakubčík

3

Částka 40 000,-
akad. sochař Martin Zet, Ing. arch. Adam Zet

3

Částka 40 000,-
MgA. Pavel Hošek

3

Částka 40 000,-
MgA. Ing. arch. Ondřej Bělica, Ing. arch. Martin Blažek