Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu přístavby budovy Základní umělecké školy A. M. Buxton v Úpici. Přístavba má zajistit rozšíření kapacity stávající budovy ZUŠ. Může se jednat o přístavbu, nástavbu, samostatný objekt či kombinaci. Přístup musí být bezbariérový. Maximální předpokládaná cena stavby je 15 500 000,- Kč bez DPH.


Soutěžní návrhy budou vystaveny v budové úpické ZUŠ 21. a 22. 1. 2012 od 10 - 15.30hod. a od 15. 2. 2012 budou k vidění v pražské kanceláři ČKA (Josefská ul. 34/6).

 _______________________________________________________________

6.12. 2011

Na Českou komoru architektů se v posledních dnech obrátilo několik autorizovaných architektů s dotazy na průběh architektonické soutěže o návrh  "ZUŠ A.M. BUXTON, Úpice - přístavba" jako na garanta této soutěže.

V této souvislosti Česká komora architektů sděluje, že aktivita ČKA v komplikované situaci, která v průběhu vyhlášené architektonické soutěže o návrh nastala, se omezila na právní pomoc vyhlašovateli při řešení této situace. Vyhlašovateli se společně se zástupci ČKA podařilo najít řešení, které bylo z hlediska ustanovení Soutěžního řádu ČKA nejlepší možné a nejvíce odpovídalo veřejnému zájmu. Konkrétní doporučení ČKA směřovalo ke změně poroty, což je v souladu s platným zněním Soutěžního řádu ČKA, a to za podmínky zachování anonymity soutěžních návrhů. Tato podmínka byla splněna.

Další úkony soutěžní poroty - tedy hodnocení soutěžních návrhů a výběr návrhů do druhého kola - probíhaly dle informací ČKA regulérně a v souladu se soutěžními podmínkami a Soutěžním řádem ČKA.

ČKA však není garantem této soutěže ani není institucí oprávněnou jednat jménem vyhlašovatele. ČKA v současné době žádné další kroky nečiní, jednání s vyhlašovatelem skončila akceptováním navrženého postupu.

 

15. 11. 2011

Postupujici do 2. kola

14. 11. 2011

Nová porota a nové termíny - dopis Zdenka Tlučhoře, ředitele ZUŠ (schváleno Radou města)

19. 10. 2011

Tisková zpráva ZUŠ, Úpice

12. 10. 2011

Proběhlo setkání v pražské kanceláři ČKA, kterého se zúčastnili Ing. Tamara Čuříková a JUDr. PhDr. Jiří Plos, za vyhlašovatele Zdeněk Tlučhoř, ředitel ZUŠ/ Jiří Kmoníček, výkonný ředitel Centra rozvoje Česká Skalice/ Bc. Markéta Těmínová a Martin Kolář, z advokátní kanceláře JUDr. Tomáš Těmín Ph.D., na kterém vysvětlily obě strany své postoje. Vyhlašovatel byl důrazně upozorněn, že soutěž nelze zrušit v souladu se zákonem. Vyhlašovatel si vzal čas na rozmyšlenou.

7. 10. 2011

Právní akt zrušení soutěže nebyl doposud vykonán. Jednání České komory architektů s vyhlašovatelem stále probíhají.

6. 10. 2011

Informace PS pro soutěže účastníkům AS v Úpici

Ukončení soutěže zrušením z rozhodnutí zadavatele musí být doručeno řádným způsobem písemně do vlastních rukou a způsobem, kterým byla soutěž vyhlášena. Toto rozhodnutí musí obsahovat kromě výroku o zrušení též řádné a důkladné odůvodnění. Protože zrušení soutěže nebylo vyhrazeno v soutěžních podmínkách (ani podle § 108 zákona o veřejných zakázkách, ani podle § 6 soutěžního řádu ČKA), zakládá případné zrušení soutěže nárok všech soutěžících na odškodnění, které je nutno bez odkladu uplatnit u zadavatele prostřednictvím jeho právního zástupce. V tomto případě není odškodnění vázáno na ustanovení § 6 odst. 3 SŘ (podmínky odškodnění nebyly stanoveny předem) a soutěžící proto mohou nárokovat odškodnění odpovídající celkovým nákladům vynaloženým na zhotovení a doručení soutěžního návrhu. Pro tento účel doporučuje ČKA, aby si soutěžící pořídili věrohodnou a průkaznou kalkulaci požadovaných nákladů.

Soutěž o návrh - architektonickou soutěž na přístavbu nelze v souladu s právem zrušit (k tomuto podrobněji zde).


Vyhlašovatel

Základní umělecká škola

Řádní členové poroty - závislí

Ing. Zdeněk Peterka, Město Úpice – místostarosta
Zdeněk Tlučhoř, ZUŠ Úpice – ředitel školy

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Petr Hruška, Město Úpice – divadelní technik

Náhradníci poroty - nezávislí

1

Částka 70 000,-
Doc. Ing. Miloslav Meixner, CsC., Ing. arch. Tomáš Růžička, Ing. arch. Roman Strnad, Jiří Tomíček, Ing. arch. Jan Vrbka

[Hodnocení poroty]

2

Částka 45 000,-
Ing. arch. Jan Mackovič; Bc. Tomáš Beránek, Bc. Lucia Horkavá (mackovič architecture s.r.o.)

[Hodnocení poroty]

3

Částka 35 000,-
Ing. arch. Petr Sobotka, Ing. Jiří Švorc

[Hodnocení poroty]