Predmetom súťaže návrhov ( ďalej len „súťaž“ ) je: urbanisticko–architektonicko–krajinárske riešenie revitalizácie a dostavby areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline v súlade s ÚPN-M Žilina v platnom znení a podľa vymedzenia územia týmito súťažnými podmienkami.

V urbanistickom riešení súťažného návrhu je potrebné vychádzať z návrhu požadovaných funkcií a ich väzieb na existujúce funkcie, stavby a vybavenosť, ktoré je potrebné rešpektovať.

V Územnom pláne mesta Žilina je tento priestor určený pre zmiešanú funkciu občianskej vybavenosti športu a rekreácie. Zároveň je v záväzných častiach ÚPN-M požadované: „Architektonické riešenie Krytej plavárne musí preukázať výsledok architektonickej súťaže.“

Predmetom súťaže návrhov je z pohľadu kôl

 v 1. kole prezentácia urbanistického riešenia celého areálu

  •  hmotové riešenie jestvujúceho objektu, rozsah búrania a jeho možnej dostavby,
  •  dispozično-prevádzkové riešenie

 v 2. kole sa detailnejšie rozpracuje návrh z 1. kola so zameraním na

  • dostavbu tréningového bazéna + wellness a sauny + letný vstup

Predpokladaná hodnota zákazky („PHZ“) bola určená v € bez DPH, v súlade s ust. § 120 ods. 4 ZVO

a) pre rozsah tejto súťaže uvedený v bode a) 207 250 € a pozostáva z:

1. PHZ nasledujúcej zákazky po súťaži, ktorá sa bude zadávať v rámci priameho rokovacieho konania s víťazným účastníkom súťaže návrhov v zmysle § 81 písm. h) ZVO, táto hodnota je 167 250 € a

2. zo sumy určenej na ceny a odmeny spolu 40 000 €.

b) pre komplexnú dostavbu celého areálu uvedenú v bode b) 617 550 € (z toho PHZ nasledujúcej zákazky 577 550 € vrátane bodu a)

Termíny:

LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – 1. KOLO: 06.07.2022 12:00:00

Plánované otváranie ponúk: 06.07.2022 12:05:00