Cieľom súťaže návrhov je získať architektonický návrh nového sídla Úradu na ochranu oznamovateľov od víťazného účastníka, ktorému bude zadaná zákazka v rozsahu podľa bodu 8.4. súťažných podmienok. Predmetom súťaže návrhov je v prvom kole architektonické koncepčné riešenie 1. nadzemného podlažia a fasády, v druhom kole podrobnejšie architektonické a interiérové riešenie ÚOO.