Projekt Architekti ve škole se soustředí na podpoření tématiky architektury, urbanismu a prostorového plánování jako součásti systému základního a všeobecného vzdělání.

Seminář pro pedagogy: Architektura ve vzdělávacích programech

KDY: 22. března 2016, od 9 do 16h
KDE: krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání v Plzni

Seminář Architektura v RVP, je určen pro učitele ZŠ a SŠ k doplnění a rozšíření průřezových témat ŠVP na ZŠ, především ve vzdělávacích oblastech: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura, Člověk a svět práce, a to v průřezových tématech: Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova.

Obsah semináře bude zaměřen na kontinuální užití tematiky architektura a urbanismus ve vzdělávacích strategiích i samotné praxi a na ukázky konkrétních příkladů zařazování témat architektury do jednotlivých předmětů na ZŠ a SŠ, kupříkladu matematiky, českého jazyka, dějepisu, přírodopisu, zeměpisu, občanské nauky, výtvarné a hudební výchovy, pracovní výchovy a dalších.

Program je složen z jednotlivých modulů:

1. Zařazování tematiky architektury do vzdělávání u nás i v zahraničí, vč. nahlédnutí do strategických vizí.

2. Reflexe tematiky architektury v jednotlivých Rámcových vzdělávacích programech (a tedy jednotlivé vzdělávací oblasti, potažmo předměty/ obory, a průřezová témata).

3. Regionální a lokální témata ve formálním vzdělávání a specifika jejich zprostředkování, s ukázkami realizovaných projektů.

4. Celkový přehled rozmanitých přístupů a tematických celků doplní i ukázky z databáze http://www.architektiveskole.cz/inspirace/.

Učitel získá materiály, které může využít přímo ve své pedagogické praxi, a to náměty, videa, materiály na www.stránkách, nástroje k usnadnění vzdělávání v dané problematice.

 

 

Další akce

28. 05. 2022 14:00
28. 05. 2022 14:00 Jiné
01. 06. 2022 00:00
02. 06. 2022 10:00 Konference
02. 06. 2022 19:30 Přednáška