13. října – 14. října 2017 v budově Fakulty architektury ČVUT v Praze

Výchova budoucích generací k pochopení architektury a vystavěného prostředí jako nedílné součásti vzdělání je důležitá pro kulturní úroveň společnosti. Vztah ke svému městu - domovu je součástí identity každého jeho obyvatele. Přesto je toto téma v našem vzdělávacím systému v současnosti řešeno pouze okrajově.

Cílem konference je podpořit vytvoření nebo upevnění mostů mezi jednotlivci a organizacemi, které se zabývají osvětou dětí ve vnímání architektury a vystavěného prostoru. Dále těmto organizacím chceme zprostředkovat zkušenost těch, kteří jsou v současnosti úspěšní ve vzdělávání dětí v oborech příbuzných architektuře nebo v oborech jiných než je architektura (environmentální vzdělávání, výchova k občanské společnosti, historie, matematika).

Hlavní témata:

 • Osvěta veřejnosti v architektuře a vystavěném prostředí

 • Výuka architektury pro děti, příklady dobré praxe a inspirace

 • Tvorba metodiky pro výuku architektury ve školách

 • Děti a město, vztah dětí k veřejnému prostoru

  Chceme hledat odpovědi na otázky:
  Jak vytvořit úspěšný program, který je využitelný pro školy nebo pro organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí a jak takový program prosadit do povědomí veřejnosti?
  Jak komunikovat s veřejností? Jak vysvětlovat veřejnosti (rodičům, učitelům, politikům), že o téma výuky architektury a vystavěného prostoru je důležité se zajímat?
  Jak komunikovat s dětmi? Kdy je období největší citlivosti dětí k prostředí a jak toto využít pro tvorbu programu? Jak vnímají děti prostředí, ve kterém se denně pohybují? Proč je povědomí o architektuře a vystavěném prostředí v dětském věku důležité, jak děti mohou být aktivní již dnes a jak to v budoucnu může přispět ke zlepšení občanské společnosti?

  Aktivní účastníci konference:
  Přední čeští a zahraniční odborníci, zástupci organizací, kteří se věnují vzdělávání dětí v architektuře a v dalších souvisejících oborech; školy (MŠ, SŠ, ZŠ); pedagogové; pedagogické fakulty; organizace a jednotlivci, kteří se zabývají tématem architektonické osvěty pro širokou veřejnost; městské samosprávy, které spolupracují s organizacemi pracujícími s dětmi.

  Součástí konference bude workshop s přizvanými dětmi ze ZŠ, které budou plnit roli hodnotitelů a ověří tak námi uskutečňované metody.

  Platforma na FA ČVUT

Jsme přesvědčeni, že je možné vytvářet podmínky pro ty, kteří se tématem vzdělávání dětí v architektuře chtějí  zabývat, zespodu, aniž bychom měli ambici změnit v krátké době celý školský systém.

Záměrem konference je vytvoření platformy na FA ČVUT pro tvorbu programů zabývajících se osvětou dětí v architektuře, pro komunikaci o tématu se školami (MŠ, ZŠ, SŠ), pedagogickými fakultami, neziskovými organizacemi a s veřejností. Akce má tedy potenciál doplnit chybějící networking organizaci, založit aktivní online skupiny a digitální knihovnu pro řešené téma a dále rozvíjet výměnu zkušeností dobré praxe.

Další akce

07. 09. 2022 09:00 Konference
08. 09. 2022 08:30
08. 09. 2022 09:00
09. 09. 2022 08:30 Konference
14. 09. 2022 11:30 Konference