Další debatní setkání z cyklu OTTA (Otevřený think tank architektů) se bude věnovat městským architektům a otázce kodexu městských architektů. Zásadní otázkou bude, zda je potřeba kodex a jaká by měla být jeho podoba v návaznosti na etiku profese. Setkání bude tentokrát netradičně ve veřejném prostoru na smíchovské náplavce a bude současně uvedením výstavy 33 nominovaných České ceny za architekturu 2018, která bude přímo na smíchovské náplavce v Praze k vidění od 19. 9. 2018.

KDY: ve středu 19. září 2018 od 16:00 do cca 18:30, následovat bude uvedení výstavy nominovaných České ceny za architekturu 2018

KDE: NA SMÍCHOVSKÉ NÁPLAVCE - KOBKA Č. 15, Praha 5

 DSC 0229

OTTA : MĚSTSKÝ ARCHITEKT

Politika architektury a stavební kultury České republiky je strategickým dokumentem, jehož cílem je vytvářet harmonické a přitažlivé prostředí v lidských sídlech a krajině. Posláním městského architekta je, v souladu s tímto dokumentem poskytovat zřizovateli konzultační a poradenskou činnost v oblasti územního plánování, urbanismus a architektury města a přispívat tak k naplňování tohoto cíle. Předpokladem pro komplexní a efektivní činnost městského architekta je řada profesních i osobnostních schopností a vlastností, shrnutých do následujícího

KODEXU MĚSTSKÉHO ARCHITEKTA 

  1. městský architekt (dále jen MA) při své činnosti ctí zákony a ostatní závazné legislativní předpisy České republiky a závazné dokumenty sídla, ve kterém působí
  2. MA dbá o vysoký profesní kredit, soustavně se vzdělává, uplatňuje v praxi své odborné znalosti i nové poznatky teorie, vědy a výzkumu z oblasti architektury, urbanismu a územního plánování
  3. MA je garantem dlouhodobé kontinuity pozitivního urbanistického vývoje, ochrany hodnot svěřeného sídla a posilování jeho „genia loci“
  4. MA je nestranný, nezneužívá informace, související s výkonem jeho činnosti, předchází sporům a hledá dohodu ve svěřených záležitostech
  5. MA je spojovacím článkem mezi vedením města, státní správou a veřejností, komunikuje s médii, prezentuje a objasňuje odborné názory a moderuje veřejnou diskuzi
  6. MA je schopen respektovat rozhodnutí zodpovědných orgánů, případně i odlišná od jeho odborného názoru, zároveň je povinen upozornit na možné důsledky takových rozhodnutí
  7. MA předchází možnému střetu zájmů, zejména neprojektuje v území, ve kterém působí
  8. MA podporuje diskuzi o přístupech k řešení, iniciuje vypisování architektonických soutěží a vytváří předpoklady pro participaci veřejnosti při formování názorů na významné změny v území
  9. MA se účastní tvorby strategického plánu sídla a dbá na jeho uplatňování v dalších závazných dokumentech (územní plán, regulační plány, územní studie….)
  10. MA soustavně vyhledává příklady „dobré praxe“ srovnatelných sídel (včetně zahraničních) a uplatňuje je s přihlédnutím ke specifiku místních podmínek

 DSC 0280

Moderátorem bude Radek Kolařík, člen představenstva ČKA, člen PS Urbanismus

Garantem setkání je PS Urbanismus.

Městský architekt - publikace ČKA

 

Na akci srdečně zveme všechny architekty, městské architekty, starosty, zastupitele, právníky, úředníky a všechny, koho téma zajímá.

V případě zájmu se prosím registrujte na e-mailu 

OTTA: MĚSTSKÝ ARCHITEKT
OTTA MĚSTSKÝ ARCHITEKT

Další akce

27. 01. 2022 08:30 Webinář
27. 01. 2022 08:30 Konference
01. 02. 2022 08:30 Webinář
01. 02. 2022 08:30 Konference
01. 02. 2022 09:00 Seminář