Pozvánka na exkurzi do Švýcarska "Dobré příklady inspirují", kterou pořádá ZO ČSOP Koniklec v rámci projektu Počítáme s vodou II.

Tématem exkurze je hospodaření s dešťovou vodou (HDV).
Exkurze se koná 5. - 7. května 2015. Budete mít možnost seznámit se s opatřeními, která v rámci HDV zavedly švýcarské kantony Appenzell Innerrhoden a Ausserhoden. Příklady dobré praxe budou komentovat Dr. Ing. Ivana Kabelková a Ing. Jiří Vítek, kteří budou přítomni v průběhu celé exkurze. Cestou tam i zpět uděláme tematické zástavky v Německu.

Více informací o programu a možnost přihlášení na exkurzi najdete v přiložené pozvánce. Vzhledem k omezenému počtu míst a velkému zájmu se exkurze nebudou moci zúčastnit ti z vás, kteří jeli minulý rok. Děkuji za porozumění.

Svůj zájem prosím potvrďte registrací přes internetový formulář >>

Exkurzi pořádá 01/71 ZO ČSOP Koniklec, v rámci projektu Počítáme s vodou II., jehož cílem je informovat přede­vším zástupce veřejné správy a občany (jako maji­tele soukro­mých pozemků) o prin­ci­pech přírodě blíz­kého hospo­da­ření s dešťo­vými vodami (HDV) a prosa­zovat systémy decen­t­ra­li­zo­va­ného odvod­nění a využí­vání dešťové vody. Je nutné, aby se nejen v odbor­ných kruzích vědělo, co HDV je a jaký má spole­čenský význam a aby bylo vnímáno jako perspek­tivní řešení odvod­nění urba­ni­zo­va­ných území v duchu prin­cipů udrži­tel­ného rozvoje, které je nutnou nadstavbou konvenč­ního způsobu odvod­nění.


S případnými dotazy neváhejte kontaktovat paní Zdeňku Kováříkovou:
[email protected]
http://www.pocitamesvodou.cz

Další akce

21. 09. 2021 08:30 Webinář
21. 09. 2021 14:00 Webinář
21. 09. 2021 14:00 Webinář
21. 09. 2021 15:00 Webinář
22. 09. 2021 16:00