Tisková zpráva

Dne 15. 9. od 17:00 hodin proběhne vernisáž, která je koncipovaná jako odpolední happening – oslava industriálu a architektury. Tímto dnem se zahájí na KA FAST VŠB-TUO nový akademický rok za přítomnosti studentů, odborníků i široké veřejnosti.

Výstava potrvá od 15. 9. do 5. 10. 2014 v památkově chráněném objektu Důl Michal.

Výstava je rozdělena do dvou částí. První část „Revitalizace“ se soustřeďuje na výzkumné práce, které jsou součástí grantu EU Euroregion Silesia (Revitalizace Slezského industriálního dědictví). Budoucí architekti a umělci nejen z Ostravy, ale rovněž z polských Gliwic, Katowic a Opole v tomto programu zkoumali lokální aspekty života u hranic a života ve slezském pohraničí jako reprezentanta všech periferních území, nejen ve Střední Evropě. Výsledky výzkumu místní krajiny, industriálních měst a vesnic (včetně polské strany) se seriozně zamýšlejí nad budoucností tohoto regionu, který je postižen migracemi, degradací, rychlým růstem a stejně rychlým pádem, absenci kultury a stability.

Ostravská Katedra architektury vidí cestu k nápravě ve společném komplexním hledání kořenů a porozumění. I proto do své činnosti, a také jako součást výstavy, zapojuje práci polských studentů i studentů Fakulty umění (ateliér Novotný) a Pedagogické fakulty (prof. Vorel a prof. Chovanec) z Ostravské univerzity. Jaký přínos mohou mít tito mladí tvůrčí lidé pro tento kraj? To mohou návštěvníci sami posoudit od druhé poloviny září v první části výstavního prostoru.

Druhá část výstavy Ce(j)chovna (prostor na Dole Michal se jmenuje cechovna, a tak cejchovna vznikla jako slovní hříčka, cejchování studentů atd.) je vybraným průřezem prezentujícím studenty v širší perspektivě. KA FAST VŠB-TUO už pět let pouští do života vlastní absolventy, magistry architektury. Nyní představuje v části Ce(j)chovna nejlepší diplomové a bakalářské práce, studentské kresby, oceněné soutěžní práce a další tvorbu z KA (Katedra architektury). Ve vystavených pracích se objeví témata rozvoj měst i menších celků, jako je vesnice či obec, posílení jejich genia loci, hledání jejich obrazu města, mentální mapy místa nebo bydlení s ekonomickými parametry, krajina, revitalizace, brownfields, a i menší fragmenty města, jako je divadlo atd.)

Na přehlídce Ce(j)chovna lze najít mnoho prací, které mohou sloužit jako přenositelná inspirace pro řešení podobných lokalit. Jakým způsobem optimálně budovat město s ohledem na život v centru, navrhli pro Jaroměř Ondřej Turoň a Martina Mlčochová. Jak zachovat identitu tradičních českých vesnic, a přitom v nich budovat moderní bydlení, nastiňuje práce Lenky Bartůňkové. Diplomová práce Petra Doležala nabízí možnosti, jak zamezit expanzi měst, využitím postindustriálních prostorů k novým kompaktním formám bydlení. Způsob, jak zrekonstruovat ocelovou výrobní halu na multifunkční objekt s občanskou vybaveností, ukázal ve své bakalářské práci Tomáš Lehnert.

Tato mladá, avšak houževnatě se rozvíjející, škola architektury má v úmyslu ukázat své specifické kvality, regionální i nadregionální potenciál svých studentů a absolventů. Přijďte sami jejich výsledky zhodnotit na výstavu Revitalizace a Ce(j)chovna v pondělí 15. září na Dole Michal v Ostravě.

http://www.dul-michal.cz/

Pozvánka >>

 

Revitalizace a Ce(j)chovna

Další akce

07. 12. 2021 09:00 Webinář
09. 12. 2021 19:30 Přednáška
14. 12. 2021 08:30 Webinář
14. 12. 2021 10:00 Webinář
16. 12. 2021 09:00 Seminář