SPOR O PRAHU: Evropské zkušenosti s účastí občanů na vytváření strategických vizí města

Konference: 23. - 25. dubna 2015
Akce bude probíhat v češtině a v angličtině a bude simultánně tlumočena.

Témata

Role občanského protestu ve strategickém plánování
Občanský protest proti konkrétním problematickým projektům městského rozvoje má potenciál vytvářet velké množství energie zacílené na obranu a ochranu různých městských prostorů v jejich současné podobě. Je možné takové úsilí přetransformovat v pozitivní energii s potenciálem přispět k rozvoji a vytváření nových hodnot? Jak toho dosáhnout? 

Role kapitálu v místním kontextu
Jakou má soukromý kapitál roli v městském rozvoji? V současné době je značný podíl soukromého kapitálu odtržen od lokálního kontextu; investoři sledují své investiční plány, aniž by se zajímali o jejich dlouhodobý dopad na prostředí. Mnohé společnosti jsou však zároveň s danou lokalitou v mnoha ohledech propojené. Jak mezi nimi rozlišovat? Jaké role tito aktéři mohou, nebo by měli hrát v transparentních a spravedlivých vizích místních strategií?   

Cíl

Charakter konference je spíše vzdělávací než akademický. Záměrem je představit cílovým skupinám (komunálním politikům a úředníkům, neziskovým organizacím, odborníkům a studentům oborů souvisejících s městským a strategickým plánováním) osobní zkušenosti a současné trendy v participativním městském plánování.

Program

Čtvrtek 23. dubna
18.00 – 19.30: krátké úvodní příspěvky Karel Maier, Luděk Sýkora + moderovaná diskuse (řečníci Karel Maier, Luděk Sýkora, Petr Návrat/IPR, zástupce MČ Praha 7; moderátor Michaela Pixová)

Pátek 24. dubna
1. blok “Role občanského protestu v strategickém plánování“ (krátké příspěvky, panelová diskuse, otevřená diskuse). Moderátorka – Helena Lenda
8.30 registrace

9.00 – 9.20 Od občanského protestu k městské politice a plánování města (starosta m.č. Prahy 7 – Jan Čižinský)

9.20 – 10.00 Spor o město: konflikty a spolupráce v zájmu města, úvod (Petr Klápště, Olga Richterová)

10.00 – 10.20 Jak přetavit protesty v konstruktivní energii: od odmítnuté investice po participativní strategický plán (Blažena Hušková)

přestávka na kávu

10.30 – 11.10 Participativní procesy v postkomunistické zemi. Přístupy, zkušenosti a příklady z Rumunska (Ana Maria Vrabie)

11.15 – 12.00 Moderovaná diskuse s hosty

12.00 – 13.00 Přestávka na oběd

2. blok – “Role kapitálu a podnikatelů v místním plánovacím kontextu“ (krátké příspěvky, panelová diskuse, otevřená diskuse). Moderátorka – Michaela Pixová
13.10 – 13.40 Příspěvek k roli soukromých investic v místním rozvoji: úvod a praktické zkušenosti (Lucie Doleželová)

13.40 – 14.20 Jak pozitivně využít soukromý kapitál v kontextu místního rozvoje? Pozitivní zkušenosti a příklady z Nizozemí (Dana Ponec)

přestávka na kávu

14.30-15.30 Příspěvek k roli developera v místním rozvoji (Paul Koch, Vít Řezáč)

15.30 – 15.50 Role soukromého kapitálu a stakeholderů ve strategickém rozvoji města (Petr Návrat, Petr Suška, Lucie Stejskalová).

16.00-17.00 Moderovaná diskuse s hosty

Sobota 25. dubna
10.00 - 14.00
Workshop v budově ARCHIP, ulice Františka Křížka 1
Workshop je zaměřen na skutečné téma, kterým se momentálně zabývá městská část Praha 7. Představitelé městské části přináší podkladové informace o místě či tématu souvisejícím s místem, kde jsou žádoucí participativní procesy. Účastníci společně prodiskutují a připraví plán participativního procesu vhodného pro stav daného místa a místní komunity: vytvoření partnerství a projektového týmu, detailnější plán prvních kroků a obecné schéma pro další fáze procesu.

Řečníci

Karel Maier je urbanista a profesor na Fakultě architektury ČVUT

Ivan Rynda je environmentalista a vedoucí Katedry sociální a kulturní ekologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Luděk Sýkora je sociální geograf, profesor na Přírodovědecké fakultě Karlovy Univerzity v Praze, a vedoucí CVMR.

Jan Čižinský
Učitel, historik a politik. Od r. 2014 je starostou Prahy 7. Úspěšně zorganizoval referendum proti výstavbě předražené radnice na území městské části Praha 7 a vyhrál komunální volby v roce 2014.

Petr Klápště
Urbanista a konzultant v oblasti participace veřejnosti na navrhování a plánování. Snaží se nacházet cesty, jak zavádět participaci systematicky do různých nástrojů územního plánování najednou a jak propojovat územní a strategické plánování. Působí na Ústavu prostorového plánování Fakulty architektury ČVUT a v atelieru Nature Systems.

Olga Richterová
Aktivistka v několika neziskových organizacích zaměřených na watchdogové aktivity a podporu vzájemného dialogu mezi různými skupinami stakeholderů a veřejných aktérů. Od listopadu 2014 je také zastupitelkou v Praze 10 – druhé nejlidnatější městské části v Praze.

Blažena Hušková
Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, absolventka Fulbright-Masarykova stipendia. Jako lektorka a konzultantka se již téměř 20 let zaměřuje na participaci veřejnosti v plánovacích a rozhodovacích procesech v oblasti místních památek, strategického plánování a udržitelného rozvoje. Je členkou rady Nadace Partnerství. Jako externistka také vyučuje management rozvoje obcí na Technické Univerzitě v Liberci.

Ana Maria Vrabie je městská analytička a spoluzakladatelka tzv. „Creative Room“. Coby vystudovaná ekonomka si Ana Maria rychle uvědomila, že propojením městských návrhů, ekonomických principů a místní znalosti v praxi lze dosahovat neobyčejných výsledků. Toto své zjištění dále zdokonalila během svého života a práce v různých zemí, včetně Brazílie, Francie, Německa, Indie, Rumunska a Spojených Států. Anamaria má vice než 8 let mezinárodních zkušeností s místním rozvojem a zapojováním mládeže. Jako stipendistka Fulbrightova stipendia dokončila své univerzitní studium na univerzitě The New School v New Yorku, v rámci programu Mezinárodní otázky, zaměřeném na “Města a urbanizaci”. 

Lucie Doleželová
Architektka a urbanistka specializující se na regeneraci a revitalizaci brownfields. Po dokončení doktorského studia v Paříži získala rozsáhlé zkušenosti s managementem regenerace velkých rozvojových územích několika francouzských měst. Získala tak i zkušenost se zahrnováním občanů do rozhodovacích a plánovacích procesů, které ve Francii představuje zavedenou tradici.

Dana Ponec
Nizozemská architektka a urbanistka, vedoucí amsterdamského ateliéru Dana Ponec Architecten. V současné době se věnuje nizozemskou vládou iniciovanému participativnímu projektu, který se zaměřuje na sociální návrhy, tedy na sdílení a propojování širšího světa (nejen v jeho fyzickém smyslu) se specifickou čtvrtí v Amsterdamu. Na projektu se podílí občané, města, stavební společnosti, dodavatelé energií, městští farmáři a univerzity. 

Paul Koch
Bývalý ředitel ING Real Estate Development v České republice a Francii. Manažer s čtyřicetiletou zkušeností v oblasti výstavby a nemovitostí. Po studiích na Technické univerzitě v Delfách pracoval pro město Rotterdam na projektu revitalizace a transformace velkých městských území. Nyní žije v Paříži a pracuje jako lektor a konzultant v oblasti městského rozvoje a městské ekonomiky. 

Vít Řezáč
Architekt, odborný asistent na Fakultě architektury, ČVUT v Praze a projektový manažer stavební společnosti Skanska Property a místopředseda Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR. Ve svém výzkumu zaměřeném na srovnávání případových studií z tří evropských zemí volá po větší transparentnosti a zahrnutí veřejnosti do velkých investičních projektů.

Moderátoři

Helen Lenda je konzultantka, lektorka a facilitátorka participativních městských rozvojových projektů. Magisterské vzdělání v oblasti krajinné architektury získala na Kalifornské univerzitě v Berkeley. Od roku 2000 žije v České republice a pracuje jako konzultantka v Nadaci VIA a v Nadaci Proměny. 

Michaela Pixová
Sociální geografka, jedna ze zakladatelek občanského sdružení PragueWatch, v současné době se na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy věnuje postdoktorskému výzkumu role občanské participace v restrukturalizaci post-socialistických měst. 

 

 


Další akce

25. 01. 2022 09:30 Jiné
25. 01. 2022 18:00 Konference
26. 01. 2022 08:30 Konference
27. 01. 2022 08:30 Webinář
27. 01. 2022 08:30 Konference