Česká komora architektů (ČKA), která je ze zákona pověřena péčí o kvalitu vystavěného prostředí i kulturní krajiny, je připravena poskytnout státní správě, samosprávě i veřejnosti podklady i konzultace, týkající se zodpovědné správy svěřeného území, obecního majetku i všech okruhů problémů spojených s místním rozvojem. V souvislosti s nadcházejícími komunálními volbami vidí ČKA potřebu nabídnout do programů jednotlivých politických stran, uskupení či občanských iniciativ otázky spojené s rozvojem kvalitního prostředí. Podobně jako před čtyřmi lety přichází ČKA s několika body, které považuje z hlediska komunální politiky za významné.

Koncepční rozhodování o území, strategický a územní plán

Pro komunální samosprávu, resp. veřejnou správu, je zcela zásadní zodpovědná péče o svěřené území, správní území obce i svěřený obecní majetek. Z tohoto pohledu je naprosto zásadním dokumentem územní plán. Územní plán nesmí být pouze formálním dokumentem sloužícím k vypořádání individuálních požadavků, ale musí být chápán jako jeden z nejdůležitějších podkladů pro zodpovědné rozhodování o budoucnosti obce.

Přípravě (nového) územního plánu by měla předcházet důkladná diskuse uvnitř obce, spojená s formulací strategického plánu, který stanoví celkovou vizi dalšího rozvoje obce opřenou o maximální možnou shodu všech, kterých se dění v obci dotýká. Strategický a následně územní plán by měl být dohodou o společné budoucnosti v území. Strategický plán má – kromě formulace hlavních témat a vize budoucího směřování obce – obsahovat i dohodnuté priority rozvoje, včetně priorit investic a starosti o obecní majetek. Strategický plán by měl založit i řešení aktuálních problémů obce, jakými jsou dnes například otázky vysychání krajiny, hospodaření s vodou v městské i volné krajině. Strategický plán má mít srozumitelnou textovou část i grafické zobrazení.

Územní plán stanoví jasnou koncepci a pravidla pro další rozvoj jak vystavěného prostředí, sídel, tak i volné krajiny, ve kterých tato sídla leží. Důležité lokality a témata by měly být předem prověřeny územními studiemi, jejichž výstupy budou do územního plánu zapracovány. Velký důraz musí být kladen na kvalitu veřejných prostranství, která jsou pro život obce zcela zásadní. Územní plán musí být stabilním a srozumitelným dokumentem, který určuje jasná, předem známá a pro všechny rovná pravidla pro rozvoj území. Na územní plán by měl ve významných (rozvojových) lokalitách navázat regulační plán, který prohloubí pravidla pro rozvoj území a zjednoduší následné povolování staveb. V méně komplikovaných lokalitách lze regulační plán nahradit opět územní studií.

Zodpovědná správa obecního majetku, zaměření na konkrétní témata

Součástí strategického plánu by měla být mapa obecního majetku a varianty strategie nakládání s ním. Veřejné investice by měly být konzultovány s městským architektem. Zpracována by měla být i mapa nevyužívaných městských pozemků a budov a umožněno a podporováno jejich alternativní využití, a to i krátkodobé. Součástí by mělo být i vyhodnocení nákladů na údržbu komunikací, veřejných prostorů a provozu veřejné dopravy – výsledkem by měl být podklad pro rozhodování o optimalizaci nové zástavby či nutnosti přestaveb území.

Strategický plán vytipuje, s pomocí zapojení kvalitních odborníků a veřejnosti, hlavní problémy a témata dalšího rozvoje území (například kvalita veřejných prostranství, regenerace sídlišť, zelená infrastruktura, revitalizace prostředí řeky, nevyužívané areály / brownfields, propojení sídla a krajiny apod.). Řešení problémů bude pak připravováno dle jejich priority, bez ohledu na případné dotace tak, aby se jim věnoval dostatečný čas. Současně bude prověřována možnost získat na realizaci jejich řešení dotační podporu. Pozornost by také měla být věnována participativnímu rozpočtu, umožňujícímu realizovat občany navržené vybrané náměty a projekty.

Výběr zpracovatelů veřejných zakázek na základě kvality, nikoliv nejnižší ceny

Většina obcí stále vybírá zpracovatele veřejných zakázek pouze podle ceny bez ohledu
na kvalitu. Bývá to zdůvodňováno strachem z obvinění ze subjektivního hodnocení, jiný výběr než podle nejnižší ceny je mnohdy kriminalizován. Výsledkem je výběr nejlevnějšího zpracovatele bez znalosti, jaký bude výsledek jeho práce. Zejména
u projektů se ale rozhoduje i o ceně budoucí stavby a nákladů na její provoz, tedy o deseti až stonásobně větší investici. Podobně to je u zpracovatelů územních plánů. Bez komplexního posouzení vhodnosti výběru zpracovatele dochází k plýtvání obecními financemi.

ČKA nabízí metodiku pro výběr projektanta, zpracovanou na objednávku Ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti s novým zákonem o zadávání veřejných zakázek. ČKA dlouhodobě propaguje architektonické soutěže jako nejvhodnější cestu zadání veřejných zakázek na projektové práce umožňující zadavateli vybírat z konkrétních návrhů řešení. Pomocí architektonické soutěže již vznikla celá řada velmi kvalitních staveb, navíc pravidelně s větší mírou zapojení veřejnosti. Výrok odborné poroty je také pro politickou reprezentaci argumentem pro obhájení výběru nikoliv nejlevnějšího, ale nejkvalitnějšího řešení.   

Počet architektonických soutěží se v uplynulých několika letech neustále zvyšoval. Nejčastějšími vypisovateli soutěží, jejichž počet dosáhl již zhruba padesáti za rok, jsou především menší a střední města, kde je zájem o kvalitní prostředí pro život občanů bezprostřední. Z více konkrétních návrhů na úpravy náměstí, parků, ulic, veřejných budov, územních plánů, regulačních plánů a územních studií tak již mohli vybírat v několika desítkách měst a obcí.

Městský architekt – důležitý krok k zodpovědnému rozvoji území

V České republice je v současné době téměř sto měst a obcí, které mají městského architekta. Pro zodpovědný rozvoj území je městský architekt nepostradatelný: připravuje podklady pro rozhodování o území pro samosprávu, vyhodnocuje aktuální stav území a připravované záměry, konzultuje a připravuje stanoviska k záměrům v území, podílí se na zadávání a projednávání strategických a koncepčních dokumentů týkajících se území obce, spolu se zastupiteli hájí zájmy obce při projednávání nadřazené dokumentace širšího území, iniciuje aktivní kroky obce ke zlepšení prostředí, hrdosti, spokojenosti a soudržnosti obyvatel (např. vypisování architektonických soutěží, zapojování veřejnosti do formulace vizí a strategií rozvoje města…), pomáhá vzdělávat veřejnost – a zejména děti a mládež – v zájmu o prostředí, ve kterém žijí. ČKA dlouhodobě podporuje ustavení pozice městského architekta a je připravena zodpovědět všechny otázky s tím spojené.

 

Více novinek

27.06.2022
24.06.2022
20.06.2022
19.06.2022
15.06.2022
10.06.2022
09.06.2022
06.06.2022
03.06.2022
02.06.2022
30.05.2022
17.05.2022
11.05.2022
06.05.2022
04.05.2022
28.04.2022
25.04.2022
12.04.2022
06.04.2022
05.04.2022
25.03.2022
18.03.2022
15.03.2022
15.03.2022
10.03.2022
07.03.2022
02.03.2022
01.03.2022
24.02.2022
22.02.2022
15.02.2022
11.02.2022
04.02.2022
01.02.2022
28.01.2022
21.01.2022
20.12.2021
14.12.2021
13.12.2021
03.12.2021
22.11.2021
22.11.2021
12.11.2021
11.11.2021
08.11.2021
03.11.2021
21.10.2021
19.10.2021
18.10.2021
11.10.2021
08.10.2021
01.10.2021
30.09.2021
29.09.2021
29.09.2021
23.09.2021
21.09.2021
13.09.2021
12.09.2021
10.09.2021
19.08.2021
03.08.2021
03.08.2021
02.08.2021
30.07.2021
16.07.2021
14.07.2021
11.07.2021
01.07.2021
29.06.2021
29.06.2021
24.06.2021
15.06.2021
10.06.2021
07.06.2021
03.06.2021
01.06.2021
27.05.2021
26.05.2021
10.05.2021
06.05.2021
05.05.2021
05.05.2021
04.05.2021
03.05.2021
28.04.2021
21.04.2021
21.04.2021
17.04.2021
15.04.2021
13.04.2021
06.04.2021
05.04.2021
01.04.2021
22.03.2021
08.03.2021
03.03.2021
26.02.2021
05.02.2021
02.02.2021
28.01.2021
26.01.2021
19.01.2021
14.01.2021
12.01.2021
08.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
04.01.2021
22.12.2020
14.12.2020
09.12.2020
26.11.2020
26.11.2020
25.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
23.11.2020
20.11.2020
19.11.2020
12.11.2020
05.11.2020
30.10.2020
29.10.2020
23.10.2020
23.10.2020
22.10.2020
15.10.2020
15.10.2020
12.10.2020
12.10.2020
06.10.2020
05.10.2020
01.10.2020
30.09.2020
30.09.2020
29.09.2020
25.09.2020
23.09.2020
22.09.2020
19.09.2020
17.09.2020
04.09.2020
04.09.2020
30.08.2020
27.08.2020
06.08.2020
03.08.2020
23.07.2020
20.07.2020
20.07.2020
17.07.2020
17.07.2020
09.07.2020
03.07.2020
29.06.2020
29.06.2020
24.06.2020
09.06.2020
08.06.2020
29.05.2020
29.05.2020
29.05.2020
28.05.2020
27.05.2020
26.05.2020
21.05.2020
19.05.2020
13.05.2020
13.05.2020
11.05.2020
30.04.2020
30.04.2020
28.04.2020
28.04.2020
21.04.2020
07.04.2020
03.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
26.03.2020
24.03.2020
20.03.2020
20.03.2020
19.03.2020
06.03.2020
28.02.2020
17.01.2020
07.01.2020
20.12.2019
05.12.2019
26.11.2019
14.11.2019
08.10.2019
07.10.2019
23.08.2019
02.08.2019
01.08.2019
31.07.2019
24.07.2019
23.07.2019
10.07.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
26.02.2019
22.02.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015