Náplní práce na pozici městského architekta města Česká Kamenice je provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti architektury, urbanismu, krajiny, územního plánování, životního prostředí a památkové péče v samostatné a přenesené působnosti. Územní rozsah činnosti se kryje s územím města Česká Kamenice, na základě domluvy (architekt, příslušná obec, starosta) poskytuje své služby i dalším obcím spadajícím do působnosti stavebního úřadu v České Kamenici, náklady v takovém případě hradí příslušná obec prostřednictvím města Česká Kamenice, a to za totožných podmínek, za jakých je poskytuje městu Česká Kamenice.

Architekt města bude zařazen na pozici externího odborníka podřízeného starostovi města, přímo starostovi bude ze své činnosti odpovědný, jeho prostřednictvím bude také předkládat své návrhy a náměty. V rámci své činnosti bude dále přijímat úkoly od rady a zastupitelstva města. Při své práci bude úzce spolupracovat s úředníky zařazenými do oddělení rozvoje města (koordinátorka projektů a veřejných zakázek), s místostarostou (pověřeným zastupitelem pro oblast územního plánu) a investičním referentem zařazeným do odboru správy majetku města.

Architekt města bude se zadavatele spolupracovat zejména v těchto oblastech:
a) stanovování směru urbanisticko – architektonického – krajinného rozvoje města a jeho okolí,
b) koncepční práce, koordinace a konzultace při tvorbě veřejného prostoru, včetně řešení oprav, rekonstrukcí, řešení veřejné zeleně,
c) koordinace a konzultace při tvorbě strategického plánu a dalších rozvojových dokumentů ve spolupráci s komisí pro investice a životní prostředí,
d) konzultace při péče o historické dědictví města ve spolupráci s odborem správy majetku města a pracovní skupinou pro městskou památkovou zónu Česká Kamenice,
e) koordinace a kontrola tvorby územně plánovacích podkladů a dokumentací, včetně změn těchto dokumentů a vyjadřování se k nim,
f) posuzování vhodnosti využití formy zadání veřejných zakázek prostřednictvím soutěží o návrh, ideovým soutěžím, souběžných zakázek apod. vzhledem k nákladům, důležitosti, složitosti zadání,
g) příprava, koordinace případně i vypisování architektonických a urbanistických soutěží, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů,
h) oponování, koordinace zpracování projektových dokumentací, které byly zadavatelem zadány,
i) usměrňování soukromých investičních záměrů z hlediska jejich potenciálního vlivu na urbanisticko – architektonický – krajinný rozvoj města,
j) hájení zájmů města a jeho zastupování z hlediska urbanisticko – architektonického – krajinného při stavebních řízeních, kde je město účastníkem těchto řízení či dotčeným orgánem,
k) komunikace s veřejností při veřejných diskusích týkajících se rozvoje města, architektury, urbanismu,
l) osvěta veřejnosti v tématech rozvoje, strategie, péče o prostředí města a jeho okolí.

Forma spolupráce: externí (příkazní smlouva)
Předpokládaný rozsah: 40 hodin měsíčně s ročním vyrovnávacím obdobím (tj. do 480 hodin ve 12 po sobě jdoucích měsících)
Trvání smlouvy: na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, zájem města na dlouhodobé spolupráci
Pravidelné konzultace: na 4 hodiny jednou za 14 dní, ve zbývajícím čase práce z úřadu či odkudkoliv dle vlastní volby
Rozsah odměny je stanoven ve výši 300 až 700 Kč bez DPH za hodinu odvedené práce, ročně upraveno o inflaci, konkrétní výši odměny navrhne uchazeč v rámci nabídky. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady, které bude mít vybraný uchazeč s poskytováním uvedených služeb (tj. zejména cestovné, stravné apod.). V případě, že uchazeč v rámci nabídky nabídne cenu přesahující 700 Kč bez DPH, je to důvodem pro vyloučení nabídky z veřejné zakázky.
Uchazeč bude dále alespoň jednou za čtvrtletí veřejně prezentovat odvedenou práci – prostřednictvím článku na internetu (na městském webu či vlastním webu/blogu) a v městských novinách.

Více novinek

10.07.2019
10.06.2019
10.06.2019
06.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
01.03.2019
01.03.2019
26.02.2019
25.02.2019
22.02.2019
07.02.2019
31.01.2019
30.01.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
01.06.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015