Město Prachatice hledá odborného externího konzultanta - odborníka v oblasti architektury a urbanismu s koncepčním myšlením a výbornými komunikačními a prezentačními schopnostmi.
Vzhledem k tomu vypisuje dvoukolové výběrové řízení na pozici městský architekt (externí odborný konzultant) a vyzývá zájemce k předložení přihlášky do výběrového řízení na obsazení této pozice.

Výkon činnosti v rámci pozice bude prováděn na základě smlouvy o odborné pomoci (příkazní smlouvy) v oblastech architektury a urbanismu. Místem výkonu činnosti městského architekta bude město Prachatice. Vykonávaná činnost se bude týkat území města Prachatice (tvořeného katastrálním územím Prachatice, Staré Prachatice, Libínské Sedlo, Perlovice, Kahov, Oseky, Volovice, Stádla) i území dalších obcí ve správním obvodu města Prachatice coby obce s pověřeným obecním úřadem resp. obce s rozšířenou působností.

 

Druh a náplň vykonávané činnosti

Konzultační, poradenská, komunikační a informační činnost v oblastech architektury a urbanismu pro potřeby města Prachatice, která zahrnuje také konzultace pro MěÚ Prachatice a pro veřejnost (fyzické a právnické osoby, občany, stavebníky, developery). Další činnost v uvedené oblasti dle níže uvedené specifikace, zahrnující např. zpracovávání návrhů změn a dalších záměrů a zastupování města, jako účastníka správních řízení, bude-li k tomu vystaveno příslušné pověření).

Náplň vykonávané činnosti zahrnuje zejména:

Městský architekt (externí odborný konzultant) v rámci samostatné působnosti města (pro území města Prachatice):

1)      Spolupracuje při stanovování koncepce rozvoje města, na přípravě, zpracování a realizaci strategického plánu rozvoje města a souvisejících dokumentů.

2)      Spolupracuje při stanovování urbanistické koncepce v rámci přípravy a zpracování územního plánu města. Spolupracuje na přípravě, pořizování, projednávání a vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace a jejích změn, spolupracuje při přípravě, pořizování, projednávání územně plánovacích podkladů a jejich změn.

3)      Spolupracuje při posouzení návrhů na změnu územního plánu. Mimo jiné se podílí na formulaci doporučení či nedoporučení zastupitelstvu města pořídit změnu územního plánu. Obdobně působí ve vztahu k regulačním plánům a územním studiím.

4)      Spolupracuje při přípravě, zpracování a uplatňování vnitřních předpisů města v oblasti záměrů na změny v území a dalších oblastech, týkajících se jeho odbornosti.  

5)      Poskytuje odborné konzultace a stanoviska ve vztahu k záměrům na změny v území a dalším záměrům, týkajícím se jeho odbornosti z hlediska urbanismu, architektury, koordinace jednotlivých záměrů a jejich dopadů, zejména:

a)      Posuzuje potřebu záměrů, veřejný zájem na jejich provedení, jejich přínosy a dopady na udržitelný rozvoj města, hospodárné využívání území a jejich vliv zejm. na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, občanské vybavení území a veřejná prostranství, uživatelnost území, doporučuje prioritizaci záměrů.

b)      Navrhuje urbanistické, architektonické, estetické požadavky na řešení záměrů a další aspekty z hlediska umístění, uspořádání a provedení s ohledem na charakter území a jeho hodnoty.

c)      Spolupracuje při přípravě záměrů. Např. pro zadání veřejné zakázky navrhuje nebo konzultuje způsob zadání veřejné zakázky, včetně návrhu uspořádání soutěže o návrh, navrhuje nebo konzultuje formulaci zadávací dokumentace (zadání) a hodnocení nabídek. Při projektové přípravě kontroluje dodržení požadavků dle písm. b), které město akceptovalo pro řešení záměrů.

d)     Spolupracuje při provádění záměrů. Např. kontroluje dodržení požadavků dle písm. b), které město akceptovalo pro řešení záměrů, kontroluje provádění detailů realizace týkajících se aspektů dle písm. b) a poskytuje příslušná doporučení a poradenství.

6)      Usměrňuje činnosti ve veřejném prostoru, navrhuje změny veřejných prostorů, úpravy jejich vzhledu, vybavení a využití (včetně např. koncepce a řešení prvků vybavení - mobiliáře, informačního systému, veřejného osvětlení, drobných staveb a detailů - přístřešků kontejnerů, úprav chodníků, zábradlí, cedule, vývěsky, apod.). Tyto činnosti provádí i z vlastní iniciativy.

7)      Zpracovává soutěžní podmínky a provádí další administraci architektonických soutěží vyhlašovaných městem.

8)      Poskytuje poradenskou, konzultační a osvětovou činnost vedení města, radě města, zastupitelstvu města a městskému úřadu (pracovníkům zařazeným do MěÚ), spolupracuje s nimi.

9)      Provádí mediaci mezi zájmovými skupinami prosazujícími svůj vliv nebo názory během procesu územního plánování, při tvorbě urbanistické koncepce, kompozice či strategie rozvoje města a nápomoc s hledáním východisek úprav problematických či kontroverzních záměrů.

10)  Formuluje návrhy stanovisek města Prachatice, coby účastníka správních řízení podle stavebního zákona, spolupracuje s příslušnou osobou pověřenou jednáním za město Prachatice v takových správních řízeních, popřípadě přímo jedná za město v těchto řízeních na základě příslušného pověření (plné moci).

11)  Provádí osvětovou činnost vůči veřejnosti, přispívá do městského periodika Radniční list a na webové stránky města, připravuje a moderuje besedy.

 

Městský architekt (externí odborný konzultant) v rámci přenesené působnosti města (pro správní obvod ORP Prachatice):

1)      Poskytuje odborné konzultace a posuzuje záměry na změny v území z hlediska urbanismu, architektury a estetiky, charakteru a hodnot území, zejména:

a)      posuzuje podklady pro vydání závazného stanoviska úřadu územního plánování podle § 96b stavebního zákona pro tímto úřadem vybrané záměry a navrhuje formulaci souvisejících textů závazného stanoviska,

b)      posuzuje podklady pro postupy stavebního úřadu podle stavebního zákona pro tímto úřadem vybrané záměry a stanovuje urbanistické, architektonické a estetické požadavky na záměry, podílí se dle potřeby na formulaci příslušné části opatření stavebního úřadu,

c)      provádí poradenskou a osvětovou činnost odborům městského úřadu vykonávajícím přenesenou působnost.

2) Poskytuje odborné konzultace jednotlivým stavebníkům, posuzuje záměry a projekty staveb a doporučuje vhodná řešení z hlediska urbanismu, architektury a estetiky, charakteru a hodnot území; provádí poradenskou a osvětovou činnost.

Činnost bude vykonávána v souvislostech s oblastí architektury a urbanismu, a to dle potřeby v reálném čase. Součástí činnosti jsou: písemná formulace stanovisek (doporučení) a jejich odůvodnění, formulace příslušných dokumentů (jejich částí), potřebné administrativní úkony (např. vedení evidence vydaných stanovisek, vedení přezkoumatelného přehledu odpracovaných hodin navázaného na evidenci stanovisek), přítomnost na MěÚ Prachatice v rámci pravidelných konzultačních hodin – dle předpokladu 1 den v týdnu, dle potřeby účast na schůzích rady města, zasedání zastupitelstva města, jednáních vedených MěÚ Prachatice, informování rady města a zastupitelstva města 1x ročně o činnosti za uplynulé období.

Při výkonu činnosti budou zohledňovány reálné možnosti města Prachatice (zejm. ekonomické, vlastnické, časové). Při výkonu činnosti bude vyvíjena vlastní aktivita.

 

Rozsah vykonávané činnosti

 • přibližně 400 hodin/rok

 

Honorář

Činnost městského architekta (externího odborného konzultanta) je hodnocena jako činnost vysoce kvalifikovaná s honorářem ve výši 700 Kč/hod. bez DPH.

Uvedená sazba honoráře zahrnuje veškeré náklady spojené s výkonem jeho činnosti (zejm. časové nároky, náklady na dopravu do místa výkonu a zpět a dopravu na potřebná místní šetření, výpočetní a komunikační technika a softwarové vybavení, elektronická komunikace, internet, vzdělávání, nosiče dat, apod.).

 

Zahájení vykonávané činnosti

 • dle dohody, předpoklad 3. čtvrtletí 2019

 

Podmínky výběrového řízení

Výběrového řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:

 1. 1.        splňují následující základní předpoklady:
 • jsou státními občany České republiky, popřípadě fyzické osoby, které jsou cizími státními občany a mají trvalý pobyt v ČR
 • dosáhli věku 18 let
 • jsou způsobilí k právním úkonům
 • jsou bezúhonní
 • ovládají český jazyk
 1. 2.        splňují další podmínky, kterými jsou:
 • dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, obor architektura a urbanismus
 • autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění, v oboru architektura nebo územní plánování nebo se všeobecnou působností
 • výborná znalost práce na PC včetně práce s geografickými daty
 • koncepční myšlení, analytické schopnosti (schopnost zorientovat se v problému, datech, vybrat relevantní data a vytvořit závěr vedoucí k cíli), schopnost uvažovat o potřebách a možnostech města
 • dobré komunikační a prezentační schopnosti, schopnost obhájit názor, asertivita, empatie (schopnost naslouchat a porozumět ostatním), schopnost participace, argumentovat, přesvědčit
 • flexibilita, motivace, vlastní podněty - aktivita (akčnost, motivace ostatních)
 • schopnost zpracovávat srozumitelné texty potřebné myšlenkové kvality a rozsahu
 • znalosti ve vztahu k zadávání a vedení projektů, veřejných zakázek a architektonických soutěží
 • zběžná znalost města Prachatice - předpokládá se zběžné seznámení uchazeče s městem (hlubší znalost místního prostředí se ve výběrovém řízení nepožaduje)
 • výhodou znalost stavebního zákona a prováděcích a souvisejících předpisů, znalost zákona o státní památkové péči
 • výhodou praxe v oboru, veřejné správě nebo při spolupráci s veřejnou správou
 1. 3.        podají písemnou přihlášku v českém jazyce, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 • jméno, příjmení, titul uchazeče
 • datum a místo narození uchazeče
 • místo trvalého pobytu uchazeče
 • státní příslušnost uchazeče
 • číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • datum, podpis uchazeče
 1. 4.        připojí k přihlášce tyto doklady:
 • strukturovaný životopis s údaji o vzdělání, odborných znalostech a dovednostech, dosavadních zaměstnáních / dosavadní samostatné činnosti
 • motivační dopis s údaji o profesních zkušenostech a profesním zaměření - oblastech zájmu, s vlastní představou pojetí výkonu činnosti městského architekta (externího odborného konzultanta) a jeho role v plánovacích procesech a přípravě projektů a s vlastní budoucí vizí architektury a urbanismu města Prachatice (obecné zásady a principy, nikoli přesné návrhy), apod., v max. rozsahu 4 stran
 • doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • doklad o platné autorizaci
 • přehled vlastní konzultační, publikační činnosti (odborné i popularizační) s ukázkou (v max. rozsahu 1x A4) publikovaného odborného textu - nejlépe směřovaného široké (laické) veřejnosti
 • přehled vlastní projekční činnosti - lze doložit portfoliem v elektronické podobě na CD/DVD/USB nosiči
 • reference v oblasti konzultační, organizační, školící a projekční činnosti s uvedením kontaktů na objednatele - může být součástí jejich výše uvedených přehledů
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění: "Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování pro potřebu provedení výběrového řízení, uzavření smlouvy o odborné pomoci a archivace podkladů." Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis
 • čestné prohlášení, že uchazeč nebyl a není disciplinárně potrestán Stavovským soudem ČKA a není proti němu vedeno kárné řízení

Vlastní dokumenty uchazeče budou vyhotovené jako podepsaný originál. Doklady vystavené jinými subjekty postačí doložit v prosté kopii; ověřené kopie předloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy.

Způsob výběru

Výběrové řízení (VŘ) bude dvoukolové. Předmětem hodnocení v obou kolech VŘ bude posouzení kvalifikace, odbornosti a schopností uchazeče dle požadavků této výzvy.

V prvním kole bude hodnotící komise posuzovat uchazeče na základě dokumentů předložených v přihlášce. Hodnocení bude prováděno bez přítomnosti uchazečů s předpokládaným termínem 24.09.2019

Vybraní uchazeči budou pozváni do druhého kola, které proběhne formou pohovoru dne 08.10.2019. Pro druhé kolo obdrží vybraní uchazeči pozvánku k účasti na pohovoru, a to alespoň 10 kalendářních dní předem. Hodnotící komise na základě druhého kola doporučí radě města pořadí uchazečů.

Předběžný program ústního pohovoru

Program může být upřesněn v pozvánce k účasti na pohovoru.

 1. Prezentace uchazeče (v délce max. 15 min) k podrobnějšímu rozvedení informací z motivačního dopisu a k poskytnutí informací o splnění dalších požadavků výzvy (koncepční myšlení, analytické, komunikační a prezentační schopnosti, schopnost obhájit názor, asertivita, empatie, schopnosti participace, argumentovat, přesvědčit, flexibilita, motivace, vlastní aktivita …) uchazečem.

K prezentaci uchazeče bude k dispozici notebook a dataprojektor.

2. Diskuse obecně  o územním plánování (znalost Územního plánu Prachatice se ve výběrovém řízení nepožaduje).

3. Úvaha o veřejném prostoru “Malé náměstí v Prachaticích” - úkolem uchazeče je v krátkosti se seznámit s touto celoměstsky významnou lokalitou v centrální části města (jedná se o prostor pod Dolní bránou s navazujícím prostorem ulice Zvolenská, včetně prostoru u Slunečních hodin, a ulice Pivovarská, včetně parkoviště u budovy České pošty a předpolí budovy okresního soudu a Policie ČR) a na základě návštěvy tohoto místa rozpoznat a následně prezentovat hodnoty, potenciály, ale také problémy a hrozby, které vyplývají ze současného stavu. Úkolem je taktéž navrhnout principiální opatření, které by daný prostor mohly zlepšit.

4. Diskuse o příkladech dobré praxe, další otázky.

Složení hodnotící komise

 Hodnotící komisi tvoří:

a) externí nezávislí odborníci:

-          Ing. arch. MgA. David Mateásko, architekt, městský architekt v Kolíně,

-          Ing. arch. Ondřej Tuček, architekt, urbanista, odborný poradce MČ Praha 8

-          Ing. arch. Michal Schwarz, architekt, městský architekt v Benešově,

b) osoby závislé na vyhlašovateli:

-          Ing. Martin Malý, starosta města,

-          Ing. Antonín Jurčo, vedoucí odboru stavebně správního a regionálního rozvoje MěÚ Prachatice.

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek

Přihlášku s povinnými přílohami doručte v listinném vyhotovení v uzavřené obálce do středy 18. září 2019 do 12:00 hod. osobně na podatelnu Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3, Prachatice nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty) na adresu:

Městský úřad Prachatice, Velké náměstí 3, Prachatice I, 383 01 Prachatice.

Uzavřenou obálku označte textem "Výběrové řízení - městský architekt - neotevírat".

 

Další informace

Obálky s přihláškami budou otevírány neveřejně bez přítomnosti uchazečů.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče, na případné zrušení výběrového řízení, a to až do doby podpisu smlouvy.

Pokud uchazeč nepožádá o vrácení dokladů zpět, budou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány.

Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.

Prohlídka města pro uchazeče nebude vyhlašovatelem organizována.

Předpokládána je potřeba konzultace s městským architektem cca 1/4 podávaných žádostí o vydání závazného stanoviska úřadu územního plánování podle § 96b stavebního zákona. V roce 2017 bylo u MěÚ Prachatice podáno 460 žádostí o vydání takového závazného stanoviska s potřebou odborné konzultace u cca 120 z nich.

 

Smlouva o odborné pomoci (příkazní smlouva) bude (mj.) obsahovat ujednání:

-       Uzavření na dobu neurčitou s oboustrannou tříměsíční výpovědní dobou.

-       Právo města smlouvu s okamžitou platností vypovědět, bude-li městskému architektovi odejmuta autorizace.

-       Povinnost městského architekta sdělovat stanoviska ke konzultovaným případům bez zbytečného odkladu, běžně do 7 kalendářních dnů, v odůvodněných případech na vyžádání města/MěÚ dříve, lze-li to s ohledem na rozsah záměru a podkladů spravedlivě požadovat.

-       Faktury za výkon činnosti bude městský architekt vystavovat čtvrtletně do 30 dnů od uplynutí fakturačního období, ke kterému se faktura vztahuje, a to na základě přezkoumatelného přehledu odpracovaných hodin, odsouhlaseného určeným pracovníkem města. Splatnost faktury bude14 dní. Zálohy nebudou poskytovány.

-       Městský architekt se nebude moci zúčastnit jako soutěžící případných architektonických soutěží vyhlašovaných městem, ani provádět projektovou činnost ve výstavbě pro cizí subjekty na území města Prachatice, a to z důvodu střetu zájmů.

-       Licenční ujednání o právu města bez další úplaty dále nakládat s návrhy městského architekta a užívat je k dalšímu rozpracování, realizaci či jiným potřebným způsobem.

 

Případné doplňující informace na vyžádání poskytne:

Miroslav Lorenc, místostarosta města, tel. č.: 388 607 524, e-mail: mlorenc@mupt.cz

 

                          

Více novinek

12.06.2019
10.06.2019
10.06.2019
27.05.2019
20.05.2019
23.04.2019
23.04.2019
18.04.2019
16.04.2019
11.04.2019
22.03.2019
18.03.2019
04.03.2019
04.03.2019
01.03.2019
01.03.2019
26.02.2019
25.02.2019
22.02.2019
07.02.2019
31.01.2019
30.01.2019
23.01.2019
07.01.2019
20.12.2018
12.12.2018
07.12.2018
06.12.2018
20.11.2018
13.11.2018
17.10.2018
20.09.2018
01.09.2018
09.08.2018
02.08.2018
01.06.2018
31.05.2018
25.04.2018
17.04.2018
10.04.2018
06.04.2018
05.04.2018
02.04.2018
29.03.2018
20.03.2018
19.03.2018
12.03.2018
01.03.2018
21.02.2018
15.02.2018
12.02.2018
09.02.2018
22.01.2018
18.01.2018
12.01.2018
11.01.2018
10.01.2018
22.12.2017
08.12.2017
01.12.2017
01.12.2017
13.11.2017
10.11.2017
24.10.2017
06.10.2017
28.09.2017
11.09.2017
06.09.2017
31.08.2017
13.08.2017
13.08.2017
12.08.2017
28.07.2017
28.07.2017
04.07.2017
01.06.2017
25.05.2017
23.03.2017
17.02.2017
12.01.2017
21.12.2016
07.12.2016
10.11.2016
04.10.2016
22.09.2016
15.09.2016
23.08.2016
21.06.2016
16.06.2016
18.05.2016
24.03.2016
17.03.2016
12.01.2016
27.11.2015
24.11.2015
11.11.2015
29.10.2015
13.10.2015
12.10.2015
15.07.2015
23.06.2015
12.05.2015
07.05.2015
29.04.2015
30.01.2015