Obecně architekt poskytuje následující služby:

- Konzultace kolem výběru pozemku nebo lokality pro stavbu

- Pomoc při definici stavebního zadání (programu)

- Příprava podkladů pro průzkumy

- Provedení stavebně architektonických nebo urbanistických průzkumů

- Vypracování studie (ideového návrhu)

- Vypracování projektu

- Průběžné konzultace s klientem

- Rozpočet stavebních nákladů

- Příprava podkladů pro územní rozhodnutí a stavební povolení

- Pomoc při výběru stavební firmy

- Autorský nebo technický dozor při stavbě


V oblasti interiérů staveb je architekt připraven zhotovit vše od studie až po projektovou dokumentaci.

Architekt specializovaný na urbanismus a územní plánování nabízí vypracování územně plánovací dokumentace všech stupňů.

Projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně územně plánovacích podkladů vypracuje autorizovaný architekt v oboru krajinářská architektura.

Autorizovaný architekt je rovněž schopen vydávat odborná stanoviska a posudky na dílčí hodnocení vlivu staveb na životní prostředí a provádět geodetická měření pro projektovou činnost.

 Působnost autorizovaných osob je uvedena v § 17 zákona č. 360/1992 Sb. >>