Přeskočit na obsah

Profesní pojištění

Pojištění je možné sjednat ve dvou pojistných limitech:

Limit plnění 200.000 Kč               pojistné 1.140 Kč

Limit plnění 1.000.000 Kč            pojistné 2.800 Kč

Všeobecné pojistné podmínky

Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – pojistné podmínky, které v obecné rovině stanovují základní rozsah práv a povinností účastníků pojištění, kterými jsou pojistitel a pojistník jakožto smluvní strany, pojištěný a každá další osoba, které z pojištění vznikne právo nebo povinnost.

Všeobecné pojistné podmínky – zvláštní část – navazující pojistné podmínky, které upravují pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním odborných služeb autorizovaných osob. Blíže vymezují práva a povinnosti účastníků pojištění odpovědnosti za újmu.

Základní pojištění

V textu pojistné smlouvy 8059840216 naleznete znění pojistné smlouvy č. 8059840216, platné od 1.10.2015 do 1.10.2019. Vztahuje se k profesnímu pojištění autorizovaných osob. V souladu s § 16 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je autorizovaná osoba povinna uzavřít pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem její činnosti. 

Profesní pojištění je založeno na principu claims made. Princip claims made znamená, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že k příčině škodné události (porušení právních povinností), k jejímu vzniku, uplatnění nároku na náhradu škody poškozeného vůči pojištěnému a k písemnému oznámení škodné události pojistiteli musí dojít v době trvání pojištění. Je tedy nutné mít toto pojištění nejen v době realizace výše uvedených činností, ale po celou dobu, po kterou může být vůči autorizované osobě vznesen nárok na náhradu škody.

Připojištění

V textu pojistné smlouvy 8059840419 naleznete znění pojistné smlouvy platné od 1.10.2015 do 1.10.2019. Vztahuje se k profesnímu připojištění autorizovaných osob nad rámec základního pojištění, a to pro veškerou činnost až do celkového pojistného limitu 15 mil. Kč. Pojistit lze jak FO, tak PO současně.

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 8059840419 je platný od 1.10. 2019 do 30.9.2022 

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě 8059840419  je platný od 30.9.2020 do 30.9.2023. Připojištění lze sjednat až do limitu 30 mil. Kč.

Pojištění se sjednává formou jednoduché přihlášky, kterou je potřeba zaslat naskenovanou e-mailem a opatřit podpisem. Výše pojistného se určí na základě přiložené tabulky pro výpočet pojistného. Spoluúčast z tohoto připojištění doporučujeme sjednat ve výši 200 000 Kč/1 000 000 Kč tak, aby smlouva plynule navazovala na základní pojištění, ale lze zvolit i spoluúčast o 40 000 Kč vyšší, čímž se sníží výše pojistného, avšak celková spoluúčast se navyšuje na 45 000 Kč (tj. 5 000 Kč ze základního komorového pojištění + 40 000 Kč z připojištění). Částka 200 000 Kč, resp. 1 000 000 Kč, je již pokryta základním pojištěním se spoluúčastí 5 000 Kč.

Pokud si budete přát pojistit pouze individuální zakázku, pak je nutno uvažovat pojištění včetně tzv. udržovacího pojištění, a to nejméně po dobu než se případné právo na náhradu škody promlčí. Udržovací pojištění z připojištění se sjednává za 70 % z časově naposledy předcházejícího pojistného, a to na dobu 5 let a lze jej sjednávat opakovaně.

 Výpočet pojistného se odvíjí především od výše zvoleného limitu plnění versus příjem/obrat za předchozí uzavřené účetní období. MARSH Vám ochotně poradí, jakým způsobem provést výpočet pojistného dle přiložené tabulky.

Udržovací pojištění

Níže naleznete textové znění pojistné smlouvy č. 8059840312. Udržovací pojištění se sjednává pro možnost dohlašování případných nároků na náhradu škody z doby trvání v minulosti sjednaného pojištění a je vhodné jej sjednat s ohledem na níže uvedený princip claims made. Udržovací pojištění je možno sjednávat opakovaně. Udržovací pojištění ze základního pojištění je možno sjednat na 5 let za pevné pojistné ve výši 1.500 Kč nebo 1.800 Kč. Chcete-li uzavřít toto udržovací pojištění, zašlete prosím vyplněnou a podepsanou přihlášku (viz příloha) emailem na MARSH.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že institut udržovacího pojištění je určen zejména pro osoby či společnosti, které již nevykonávají autorizovanou činnost a pojišťují se především kvůli dlouhým promlčecím lhůtám pro právo na náhradu škody z výkonu autorizované činnosti, si Vás dovolím upozornit na to, že v režimu udržovacího pojištění není možné vykonávat autorizovanou činnost. Jinými slovy - dojde-li k výkonu činnosti v této době, nebude tato činnost nijak pojištěna. Udržovací pojištění je vhodné např. pro osoby, které jsou důchodového věku a již neprojektují. Chtějí mít ale jistotu, že projekty z minulosti budou chráněny pojištěním.

Pojištění se sjednává formou jednoduché přihlášky, kterou přikládáme níže.  Je potřeba ji zaslat naskenovanou e-mailem a opatřit podpisem. MARSH Vám ochotně poradí, jakým způsobem přihlášku vyplnit.

Další zajímavé články týkající se profesního pojištění