Přeskočit na obsah

Obecné stanovisko ČKA k normativní úpravě zadávání veřejných zakázek

Způsob zadávání veřejných zakázek v ČR je často v rozporu s principem transparentnosti, veřejné kontrolovatelnosti, úspornosti a hospodárného nakládání se svěřeným majetkem. Zlepšení současného stavu však nelze dosáhnout pouze změnou zákona či jiných právních norem, které to upravují. Doporučující návrhy České komory architektů jsou popsány v obecném stanovisku ČKA.