Přeskočit na obsah

Stanovisko a náměty ČKA k přípravě nové kategorizace znaleckých oborů a odvětví

Základní výhrady k dosavadní struktuře znaleckých oborů a odvětví, jakož i k rozhodování o zápisu do seznamu soudních znalců přednesli zástupci ČKA na několika setkáních s představiteli Ministerstva spravedlnosti. Dosavadní nomenklatura prakticky zcela eliminovala architekturu a související obory a rozpustila ji do „stavebnictví“.

 

Vážený pan

Mgr. Radim Daňhel

ředitel odboru dohledu

Ministerstvo spravedlnosti

30. září 2011

 

Věc:

Stanovisko a náměty České komory architektů k přípravě nové kategorizace znaleckých oborů a odvětví

 

Vážený pane řediteli,

v návaznosti na Vaše otázky, které jste nám položil dopisem z května tohoto roku, jakož i na rozhovor s panem náměstkem Melzerem, který se uskutečnil v první půli měsíce srpna, Vám posíláme přílohou naše návrhy a náměty k nové kategorizaci znaleckých oborů. Jsou výsledkem rozsáhlých úvah a debat, které na toto téma vedeme již více než rok. Jsme připraveni tyto návrhy vysvětlovat i obhajovat, bude-li toho třeba a bude-li o to z Vaší strany zájem. Rovněž tak jsme připraveni naše návrhy modifikovat, bude-li k tomu dobrý a pádný důvod. V každém případě jsme připraveni k další spolupráci s Vámi, resp. Ministerstvem spravedlnosti, nabízíme svoji součinnost a těšíme se na kvalitní plody společného úsilí.

Nad rámec Vašich otázek si dovolujeme připomenout závažnost takových témat, jakými jsou znalecký tarif a lhůta splatnosti znalečného. Bylo by podle našeho názoru totiž iluzí domnívat se, že se znalecké činnosti budou se vší důkladností a erudicí věnovat vskutku význační odborníci, pokud by tak museli činit na úkor vlastní slušně honorované odborné činnosti - výměnou za nízké a pozdě vyplácené znalečné. Vysoce odborná práce má svoji cenu, a to i pro účastníky soudního sporu, kteří - alespoň v případě sporů z našeho oboru - zpravidla před soudem hájí vlastní ekonomické zájmy a za kvalitní znalecké posouzení jsou tudíž připraveni přiměřeně zaplatit. Chápeme, že v oblasti trestního řízení je problematika hrazení nákladů znaleckého posouzení poněkud odlišná, nicméně tato skutečnost by neměla být překážkou nastolení reálných odměn za znaleckou činnost vyplácených ve standardních lhůtách splatnosti.

 

V úctě

Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana,

předseda České komory architektů

 

Celý dopis včetně přílohy: Návrhy a náměty nové kategorizace znaleckých oborů a odvětví pro architekturu, urbanismus a krajinářskou architekturu, stavebnictví, ekologii a ochranu životního prostředí, kulturní dědictví a památkovou péči a společenské vědy