Přeskočit na obsah

Stanovisko ČKA k regulérnosti soutěže Residence Vysočany vyhlášené soukromým subjektem Penta Real Estate, s.r.o.

Česká komora architektů obdržela informace o stížnostech několika účastníků soutěže „Residence Vysočany“ na pochybení vyhlašovatele, Penta Real Estate, s.r.o. , a poroty v dané soutěži. Zároveň byla požádána Evropskou radou architektů (ACE) o vysvětlení svojí role v celé kauze. /// The Czech Chamber of Architects (CKA) received information regarding the complaints from several participants in the Vysočany Residence competition about the mistake of the organizer, Penta Real Estate, and the jury. At the same time, CKA was asked by the Architects’ Council of Europe (ACE) to explain its role in this case.

Česká komora architektů dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v platném znění, má jako jeden z úkolů podporovat konání architektonických soutěží a bránit konání soutěží neregulérních. Z pověření uvedeného právního předpisu vydala ČKA Soutěžní řád, který definuje pravidla soutěží a podmínky jejich regulérnosti. Komora ve svých vnitřních profesních řádech zároveň zakazuje svým členům účast v soutěžích, které nemají potvrzení regulérnosti.

Vydání potvrzení regulérnosti předchází standardizovaný postup konzultací a kontrol soutěžních podmínek jednotlivých soutěží zajišťovaný Pracovní skupinou představenstva ČKA pro soutěže. Pokud jsou soutěžní podmínky ve shodě se Soutěžním řádem ČKA a neobsahují ustanovení bránící vydání regulérnosti, vydává ČKA potvrzení regulérnosti, které je především informací pro členy ČKA, že soutěž je v souladu se Soutěžním řádem. Od roku 2019 může vydat ČKA potvrzení regulérnosti s výhradou, které mohou obdržet soutěžní podmínky připravené v souladu se soutěžním řádem, ale neplnící požadavky na finanční ohodnocení soutěže.

V případě soutěže „Residence Vysočany“ jsme byli osloveni vyhlašovatelem soutěže dne 4. 4. 2020. V standardním procesu konzultací jsme připomínkovali některé aspekty této soutěže. Na základě našich připomínek byly podmínky upraveny a k nim jsme 15. 5. 2020 vydali potvrzení regulérnosti s výhradou, neboť soutěž nesplnila výši částky na ceny a odměny podle Soutěžního řádu ČKA.

Potvrzením regulérnosti jsme potvrdili shodu upravených soutěžních podmínek v otázkách správného složení poroty a její nezávislosti, dostatečného času na přípravu soutěžních návrhů, nediskriminačních požadavků na kvalifikaci soutěžících a dalších.

Připomínáme, že výběr soutěžících na základě portfolia a přístupu k řešení předmětu soutěže nepovažuje Komora za vlastní soutěž, ale za předvýběr soutěžících.

V tomto případě zřejmě vlivem interních personálních důvodů na straně vyhlašovatele došlo k omezení a zkreslení komunikace, takže vyhlašovatel soutěž zahájil před provedením komorou požadovaných změn v soutěžních podmínkách, které všem oznámil až po odevzdání portfolií s ideovými návrhy řešení. Následně pak, dle sdělení vyhlašovatele, místo provedení předvýběru podle portfolií, došlo k současnému výběru dle portfolií i ideových návrhů. Přestože jde o nesprávný postup dle Soutěžního řádu ČKA, jelikož se jedná o neanonymní soutěž, nikdo z účastníků nebyl poškozen nerovným přístupem, neboť byly hodnoceny všechny doručené návrhy stejně a do druhé fáze (soutěžního kola) postoupilo šest porotou nejvýše hodnocených účastníků.

ČKA oceňuje snahu vyhlašovatele získat nejlepší možný návrh pro předmětnou výstavbu formou soutěže a domnívá se, že tím, že proběhlo neanonymní posuzování řádně jmenovanou a schválenou porotou v 1. fázi soutěže, místo pouhého předvýběru podle portfolií a teprve následného 1. kola, se nic nemění na principu otevřené mezinárodní soutěže. ČKA se pouze ohrazuje proti vyjádřením v probíhající korespondenci, že soutěž probíhala pod „její záštitou.“ Plnou zodpovědnost za průběh a výsledek nese vyhlašovatel, který nedokázal celý průběh výběru účastníků udržet dle původního záměru výběru dle portfolia.

ČKA se nedomnívá, že tento postup vyhlašovatele zavdává příčinu k odebrání regulérnosti soutěže či jiným sankcím vůči zúčastněným autorizovaným osobám.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pursuant to Act No. 360/1992 Coll., On the professional practice of licenced architects, licenced engineers and technicians active in construction, as amended, the CKA is, among other activities, supposed to encourage holding architecture competitions and to prevent holding illegitimate competitions. Following the abovementioned legal regulation, CKA issued the Competition Rules, which define rules and conditions under which competitions are legitimate. In its internal professional rules, CKA also prohibits its members from participating in competitions that are not confirmed as legitimate.

The confirmation of legitimacy is preceded by a standardized procedure of consultations and inspections of the conditions of individual competitions, provided by the CKA Work Group for Competitions. If the competition conditions are in accordance with the CKA Competition Rules and do not contain provisions preventing the confirmation of legitimacy, CKA issues a confirmation of legitimacy, which is primarily information for CKA members that the competition is in accordance with the Competition Rules. Since 2019, CKA may issue a confirmation of legitimacy with reservation, that may apply to competition conditions prepared in accordance with the competition rules that, however, do not meet the requirements for financial awards.

In the case of the " Vysočany Residence " competition, we were approached by the organizer of the competition on 4th April 2020. In the standard consultation process, we commented on some aspects of this competition. Based on our comments, the conditions were adjusted and on 15ht May 2020 we issued a confirmation of legitimacy with reservation, as the competition did not meet the requirements for prizes and awards according to the CKA Competition Rules.

By confirming the legitimacy, we confirmed the compliance of the modified competition conditions regarding the proper composition of the jury and its independence, sufficient time for the preparation of competition proposals, non-discriminatory qualification requirements for participants and other.

We have to point out, that the selection of participants based upon their portfolio and their approach to design proposals is not considered by CKA to be the competition, but a pre-selection of competitors.

In this case, inside personnel reasons on the part of the organizer seemed to limit and distort communication, so the organizer opened the competition before making changes in the competition conditions required by CKA. Then, as stated by the organizer, instead of pre-selection based on participants’ portfolios, participants were selected based on both portfolios and design proposals. Although this is an incorrect procedure according to the CKA Competition Rules as it is then a non-anonymous competition, none of the participants was harmed by unequal treatment, as all submitted design proposals were assessed equally and six participants rated the highest by the jury advanced to the second phase (competition round).

CKA appreciates the organizer's efforts to get the best possible design proposal for the construction using the method of a competition and believes that a non-anonymous assessment by a duly appointed and approved jury in the first phase of the competition, instead of a pre-selection based upon entrants’ portfolios followed by the first phase of the competition, did not compromise the principle of an open international competition.

However, CKA objects to the statements in the ongoing correspondence that the competition was held under its auspices. Full responsibility for the course and outcome of the competition bears the organizer, who was unable to maintain the proper procedure of selecting participants following the original intention of selection based on the portfolio.

CKA believes that the organizer’s approach does not gives rise to denial of the legitimacy of the competition or to other sanctions against the participating licenced persons.