Přeskočit na obsah

Témata ČKA k volbám do Evropského parlamentu

Česká komora architektů, jako profesní organizace s přeneseným výkonem státní správy, upozorňuje v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu na několik témat, která souvisejí jak s péčí o kulturní prostředí České republiky, tak s jejím významem v rámci Evropské unie.

Kulturní prostředí jako základ kulturní identity regionů a národů

Obzvláště v dnešní době, kdy se všichni potýkáme s osobní identitou a sebevědomím, je důležité podporovat regionální ukotvenost a pocit spoluodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijeme. Skutečným vyjádřením domova je přitom právě fyzické prostředí, jímž jsme každodenně obklopeni, prostředí, které vytvořili naši předci a které má svoje regionální specifika a ukotvenost – kulturní prostředí. Právě podpora kvality prostředí vede ke zvýšení spoluodpovědnosti, angažovanosti a sebevědomí místních obyvatel. Mají nač být hrdí. Podporu péče a zvelebení místního kulturního prostředí považujeme pro život nás a našich dětí za klíčovou. Jedním ze základních plodů demokracie je kvalitní a příjemné prostředí k životu obyvatel. Evropský parlament by měl dbát o podporu péče o kulturní prostředí v regionech.

Podpora výměny zkušeností a dobré praxe

Evropské státy spojují společné historické zkušenosti. Pohybujeme se v podobném kulturním kontextu, který se projevuje pouze menšími regionálními odlišnostmi, které mu dávají živost a životnost. Je proto žádoucí znát, jak k péči o kulturní prostředí přistupují v ostatních zemích, a inspirovat se zdařilými příklady. Nejedná se o kopírování, ale o poučení se z úspěchů a chyb jiných. O vyvození škály možností pro zlepšení v místě, kde žijeme. Evropský parlament by měl podporovat výměnu zkušeností v péči o kulturní prostředí a zároveň by měl podporovat partnerství regionů, měst a organizací při sdílení těchto zkušeností.

Udržitelný rozvoj

Zachování příjemného prostředí i budoucím generacím je jedním z klíčových témat Evropy. Je důležité, aby se toto téma řešilo v celé komplexnosti, nejen jako úzce ekonomický nebo ekologický problém, který se vyřeší normami a nařízeními. Evropa je specifická svým vysokým podílem malých a středních měst. Zároveň je Evropa prostředím zcela zásadně ovlivněným a přetvořeným člověkem. Velmi těžko v ní najdete panenskou divočinu. Ta by nepochybně měla být chráněna. Ale větší pozornost než doposud by měla být věnována většinovému kulturnímu prostředí, tedy prostředí přetvořenému člověkem, ať už se jedná o města, venkov či volnou krajinu. Evropský parlament by měl zviditelnit v udržitelném rozvoji téma péče o kulturní prostředí a celé téma udržitelného rozvoje pojmout komplexněji a srozumitelněji. Ideálně ustavit konkrétní odpovědné osoby pro správu tématu a oblast péče o kulturní prostředí.

Úspornost

Součástí tématu udržitelného rozvoje je i úspornost. Ta je bohužel zatím uchopována velmi technokraticky. Jsou podporována přednostně technická jednostranná opatření, u kterých se zdá, že jsou snadno měřitelná. Přitom daleko zásadnější než konkrétní opatření (jako jsou tepelné izolace či vzduchotechnika) mohou být rozhodnutí o uspořádání měst či krajiny. Evropský parlament by měl rovnoprávně podporovat nejen technologická řešení, ale i řešení týkající se prostředí a širších vztahů, a vždy je navzájem zvažovat.

Politika architektury

Česká republika má po dlouhém čekání strategický dokument Politika architektury a stavební kultury ČR, čímž se zařadila po bok vyspělejších států Evropy. Bohužel od doby celoevropské podpory vzniku těchto národních strategií se velmi omezila výměna zkušeností z jejich realizace v jednotlivých státech. Každý stát postupuje na vlastní pěst a často se několikrát vynalézají znovu stejná řešení. Evropský parlament podpoří sdílení zkušeností s Politikami architektury v jednotlivých státech Evropy a Česká republika učiní téma péče o kulturní prostředí v jednotlivých státech a regionech Evropy jedním z hlavních bodů svého předsednictví EU v roce 2022.

Petr Lešek