Přeskočit na obsah

Vyjádření ČKA k záležitosti architektonické soutěže „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“

Česká komora architektů (ČKA) sleduje aktuální komunikaci odborné veřejnosti týkající se uskutečněné architektonické soutěže „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“, reagující především na rozhodnutí politické reprezentace nevyužít žádný návrh pro realizaci. Toto právo ČKA respektuje, avšak poukazuje na to, že by taková situace měla nastat jen v případě, kdy jsou pro to závažné důvody a tento postup je doporučením odborné poroty.

ČKA se současně ohrazuje se vůči některým mylným výrokům, které zazněly z úst politických představitelů skrze média - především, že Komora vyžadovala uzavření spolupráce s vítězem soutěže. Je  nutné uvést, že Komora tuto podmínku neurčuje a tato podmínka nebyla v Soutěžních podmínkách vytvořených zadavatelem a odsouhlasených Komorou ani uvedena.  

Po uskutečnění architektonické soutěže je většinou zadání následné zakázky na služby architekta řešeno v tzv. jednacím řízení bez uveřejnění, tedy postupu upraveném zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo jiným obdobným postupem.

Přestože ČKA uznává možnost ukončit řádně soutěž a nenavázat na ni zadáním následné zakázky, cítí potřebu upozornit na některé souvislosti. Rozhodnutím nepřistoupit k přípravě a realizaci návrhu ze soutěže došlo ke zmaření veřejných finančních prostředků i tvůrčí invence a času těch, kteří se rozhodli soutěže zúčastnit a vypracovat svůj návrh. Některé nešťastné medializované výroky zástupců města vyjadřují despekt vůči názoru odborné části poroty. Porota má dle Soutěžního řádu ČKA i výše zmíněného zákona garantovánu kvalifikaci k posuzování soutěžních návrhů. Principem soutěží je, že zadavatel své rozhodování o výsledcích soutěže opírá o stanovisko poroty. V porotě jsou vždy zastoupeni odborníci na předmět soutěže, které si zadavatel vybral (Komora do výběru nezasahuje), i zástupci zadavatele.

Nevyužití výsledků diskutované soutěže je signálem pro potenciální soutěžící budoucích soutěží v Brně. Může vést ke ztrátě důvěry v další soutěže ve městě. 

ČKA prosazuje soutěže jako jeden z nejlepších způsobů výběru architekta pro projektové práce ve veřejném i soukromém sektoru. Proto je naším zájmem, aby soutěže dosáhly svého cíle, tedy zadání zakázky na projektové nebo územně plánovací práce.

Pokud se vedení Brna rozhodne pro soutěž na vodní prvky resp. vodní prvek na Dominikánském náměstí znovu, poskytneme zadavateli konzultace, ke kterým nás zavazují právní i profesní předpisy a vyvineme veškerou snahu k tomu, aby další soutěž došla k naplnění svého smyslu.