Přeskočit na obsah

Regulační plán a územní studie

Program pro stanovení hodnoty projektových prací (kalkulačka) stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování regulačního plánu, případně územní studie dle velikosti a obtížnosti řešeného území.

Uváděná předpokládaná časová náročnost odpovídá požadavku na vypracování úplné, z dlouhodobého hlediska dostatečné a kvalitní územně plánovací dokumentace / územně plánovacího podkladu v souladu s příslušnými právními předpisy.

Cenovou nabídku (honorář) za vypracování autorizované projektové dokumentace regulačního plánu si jednotlivé projekční kanceláře stanovují individuálně v rámci volné hospodářské soutěže pomocí vlastní hodinové sazby, kterou se násobí programem vypočtená obvyklá časová náročnost investorem požadovaných prací.

Program stanovuje hodinovou dotaci pro regulační plány o velikosti obce nebo řešeného území od 5 do 200 ha. Stanovení hodinových dotací pro větší rozlohu řešeného území je individuální.

Obec

Specifikace obce / řešeného území

Specifikace obce / řešeného území

Skupina A
Řešené území s výrazně převládajícím zastavěným územím a zastavitelnými plochami
Skupina B
Řešené území s výrazně převládajícím nezastavěným a nezastavitelným územím a nezastavitelnými plochami
Zvláštní podmínky v řešeném území

Průměrná hodinová sazba projektové kanceláře

Základní výkonové fáze regulačního plánu

FázeVýkonová fáze regulačního plánu z podnětu (VF RP)%Počet hodin
Cena bez DPH
1 VF RP
Podnět k pořízení RP v rozsahu dle přílohy č.8 vyhlášky, včetně zadání RP, pokud nebylo součástí ÚPD
%
2 VF RPDoplňující průzkumy a rozbory
%
3 VF RPNávrh RP, účast na společném jednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků jednání
%
4 VF RP
Úprava návrhu RP po společném jednání, účast na veřejném projednání, spolupráce při vyhodnocení výsledků veřejného projednání
%
5 VF RPÚprava návrhu RP po veřejném projednání, vydání RP
%
Celkem:0%0h0 Kč

Další služby

Předpokládaná cena

Přehled objednaných služebHodinKč bez DPH
Vypracování autorizované projektové dokumentace regulačního plánu0h0 Kč
Celková časová náročnost a cena za výkon profese autorizovaného architekta0h0 Kč

Identifikace zpracovatele nabídky