Přeskočit na obsah

Stavební úřady nechtějí vydat kolaudační souhlas

Stává se, že některé projekty jsou zablokovány kvůli faktu, že stavební úřady nechtějí vydat kolaudační souhlas. Odůvodňují to tím, že ve stavebním zákoně je ustanovení nejasné. Není zřetelné, zda je kolaudační rozhodnutí potřeba a každý si tím pádem ustanovení vykládá jinak. Banky pak například nejsou ochotny uvolnit finanční prostředky.

Podle předchozího stavebního zákona se vydávalo kolaudační rozhodnutí, avšak bez kontrolních prohlídek stavby. Celý systém byl značně neefektivní a neplnil účel: sledovat celý vývoj výstavby, zejména (z hlediska bezpečnosti stavby) v kritických okamžicích. Nový stavební zákon, k němuž máme řadu zásadních výhrad, v tomto smyslu přinesl jednu z mála vskutku pozitivních změn. Kolaudační řízení bylo nahrazeno kolaudačním souhlasem (u staveb menšího rozsahu a charakteru z hlediska bezpečnosti méně ohrožujících postačuje dokonce oznámení o užívání stavby). I pro proces kolaudačního souhlasu však musí být předloženy nezbytné doklady, například právě stanoviska dotčených správních orgánů, například hasičů (§ 119 až 122 SZ, kolaudační souhlas je popsán v § 122). Kolaudačním řízením se pak ukončí výstavba i nyní, jestliže stavební povolení bylo vydáno podle předchozího stavebního zákona. Důvodem pro tuto změnu je právě zavedení kontrolních prohlídek (§ 133 a 134 SZ) na stavbě, jimiž se má zabezpečit dohled nad prováděním stavby po celou dobu realizace. Kolaudační souhlas není správním rozhodnutím, avšak je jako „správní rozhodnutí“ podle § 65 soudního řádu správního přezkoumatelné ve správním soudnictví.

Jiří Plos