Přeskočit na obsah

Působnost autorizovaného architekta

Může autorizovaný architekt pro obor pozemní stavby vypracovat dokumentaci pro stavební povolení na stavbu přípojky VN, včetně trafostanice a požárně bezpečnostní řešení?

Tato stavba patří mezi stavby inženýrské a oprávnění k jejímu projektování má příslušný autorizovaný inženýr, nikoliv architekt. Architekt by musel být v tomto případě přizván ke spolupráci, pokud by se jednalo o stavbu v území označeném územně plánovací dokumentací, popřípadě právním předpisem (například památkovým zákonem nebo zákonem o ochraně přírody a krajiny) jako architektonicky nebo urbanisticky významná.