Přeskočit na obsah

Odpovědnost za umístění stavebních jeřábů (listopad 2013)

ČKA vypracovala na základě žádosti autorizované osoby stanovisko k odpovědnosti ve výstavbě a k závaznosti jednotlivých částí dokumentace při umístění jeřábů v rámci staveniště.

DEVĚT VÝKONOVÝCH FÁZÍ A ZVÁŠTNÍ STATUS

V procesu projektové přípravy stavby je dokumentace vypracovávána v několika fázích, které na sebe z hlediska věcného i právního navazují, přičemž dokumentaci pořízené pro každou z těchto fází přísluší jiný právní status; standardní postup projektové přípravy stavby odpovídá v českých podmínkách devíti výkonovým fázím: přípravě zakázky, studii stavby, dokumentaci k územnímu řízení, dokumentaci ke stavebnímu povolení, dokumentaci pro provedení stavby, dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby (zadávací dokumentaci), součinnosti při výběru zhotovitele stavby, výkonu autorského dohledu a konečně fázi uvedení stavby do provozu a užívání (kolaudaci) spolu s vyhotovením dokumentace skutečného provedení stavby. Některým z těchto výkonových fází, resp. dokumentacím v nich vypracovaným přiznává právní řád zvláštní veřejnoprávní status, z něhož plyne jejich závaznost pro proces výstavby. V souladu s ustanovením § 158 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je tento specifický status přiznán dokumentaci pro územní řízení, dokumentaci pro stavební řízení a dokumentaci pro provedení stavby (tzv. „vybrané činnosti ve výstavbě“). Dokumentace zadávací má povahu soukromoprávní a je podkladem po smluvní sjednání ceny a souvisejících podmínek realizace stavby. S ohledem na právní závaznost je rozhodující jednak veřejnoprávně projednaná dokumentace pro stavební povolení, jednak dokumentace pro provedení stavby.

 

ODLIŠNOSTI MEZI ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ A OSTATNÍMI DOKUMENTY

Při sestavování stanoviska k právní odpovědnosti za umístění stavebních jeřábů v rámci staveniště byly posuzovateli k dispozici následující podklady: dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace pro výběr dodavatele, dokumentace pro provedení stavby – výsek výkresu základů/pilot, posouzení jeřábů statikem, stanovisko JEA.

V dotazovaném případě se jedná o rozdíl mezi dokumentací zadávací na straně jedné a shora uvedenými dokumentacemi na straně druhé. Jak z doložených podkladů plyne, byla poloha stavebních jeřábů jednoznačně specifikována jednak v dokumentaci pro stavební povolení, jednak v dokumentaci pro provedení stavby, která byla předána investorovi. Dokumentace pro provedení stavby umístila základové konstrukce stavebních jeřábů odchylně od dokumentace ve stavebním povolení, což však nebylo v rozporu s vydaným rozhodnutím, neboť posun byl proveden s přihlédnutím ke spodním stavbám technických sítí v rozsahu staveniště. V obou případech byly ovšem typy stavebních jeřábů umístěny shodně. Od obou se odchýlila dokumentace zadávací, která umístění obou stavebních jeřábů prohodila. Tato dokumentace byla pořízena poněkud nestandardně před dokumentací pro provedení stavby, která teprve s konečnou platností stanovuje parametry stavby a výstavby.

 

Z PLATNÉHO PRÁVA A PROFESNÍCH STANDARDŮ PLYNE

  • dokumentací pro stavební povolení (DSP) se rozumí dokumentace obsahující projekt dokládající podrobné tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru, a to v souladu s požadavky klienta a v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů, především splnění obecných technických požadavků na výstavbu a obecných technických požadavků zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, a speciálních právních předpisů, popřípadě norem stanovujících podrobné technické podmínky dopravní, energetické, protipožární, bezpečnosti konstrukční, hygienické, uživatelské a provozní, bezpečnosti práce a technických zařízení a zvláštních předpisů zajišťujících komplexnost a plynulost výstavby, včasné vybudování technického, občanského nebo jiného vybavení potřebného k řádnému užívání; projekt se předkládá spolu s dalšími podklady k žádosti o vydání stavebního povolení; tuto dokumentaci zpracovávají pouze osoby oprávněné (autorizované) k výkonu vybraných činností ve výstavbě dle § 158 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů pro

                  samostatnou stavbu,

                  soubor staveb včetně zařízení staveniště,

                  jednotlivé stavby souboru, pokud budou po dokončení schopné samostatného užívání, podmiňující přeložky inženýrských sítí a stavby zařízení staveniště;

  • dokumentací pro provedení stavby-objektu (DPS) se rozumí dokumentace obsahující projekt jednoznačně určující závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní na jakost, množství a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení a na konečné provedení stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru; dokumentace pro provedení stavby je propracováním předchozích fází dokumentace do té úrovně, aby odborně způsobilému dodavateli stavby umožnila stavbu, objekt nebo zařízení provést. Může ve specifických případech sloužit i jako dokumentace pro vyhledání zhotovitele stavby, objektu nebo zařízení. Nenahrazuje realizační (výrobní a dílenskou) dokumentaci stavby;
  • dokumentací pro výběr dodavatele (zhotovitele) stavby (DZS) se rozumí dokumentace zpracovaná na základě dokumentace pro provedení stavby, upravená do rozpočtové struktury pro účely posouzení jednotně zpracované skladby a průkazně doložené výše cenové nabídky jednotlivých uchazečů o dodávku stavby, ověření odborné způsobilosti uchazečů provést řádně a včas dodávku stavby a porovnání dalších smluvních podmínek, za kterých bude dodávka stavby provedena dle instrukcí klienta.

 

UMÍSTĚNÍ JEŘÁBŮ

V dotazovaném případě byl ve výkresové části dokumentace zobrazující (v rámci POV) místo a konstrukci pro pilotové založení stavebních jeřábů vyšší jeřáb jednoznačně umístěn u osy X a nižší jeřáb u osy Y. Z doložených podkladů rovněž plyne, že na přímou žádost dodavatele statik posoudil záměnu jeřábů za jiný typ s tím, že ve výsledném posouzení byla znovu jednoznačně potvrzena poloha vyššího jeřábu u osy X a nižšího jeřábu u osy Y, přičemž toto umístění bylo opětovně potvrzeno revizí.

 

ODPOVĚDNOST NESE ZHOTOVITEL STAVBY

Odpovědnost za nesprávné umístění jeřábů, resp. vícenáklady spojené se stavební přípravou, nese v tomto případě v celém rozsahu zhotovitel stavby, neboť jeho povinností bylo vycházet z dokumentace právně i věcně relevantní, což v dotazovaném případě v rozporu s profesními požadavky neučinil, ačkoliv mu to vzhledem k jeho zkušenostem a kvalifikaci muselo být známo, a nepřiměřeně se spolehl na obsah dokumentace zadávací, která však má zcela jiný charakter a účel.

 Jiří Plos

 Redakčně kráceno a upraveno.