Přeskočit na obsah

Pozastavení účinnosti PSP (únor 2015)

Dne 16. 1. 2015 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj rozhodnutí, kterým pozastavilo nařízení č. 11/2014 sb. hl. m. Prahy, Pražské stavební předpisy.

MMR tak učinilo podle ustanovení § 108 odst. 1 zákona o hlavním městě Praze, jelikož podle názoru ministerstva Praha nesplnila požadavky stanovené ve výzvě k přijetí nápravy. MMR dle svého vyjádření pozastavilo účinnost celého předpisu vyjma přechodného ustanovení § 85, které uvádí, že:

(1) Dokumentace a projektová dokumentace, která byla zpracována přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do dvou let od nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy.

(2) Při změnách závazné části stávající územně plánovací dokumentace se postupuje podle dosavadních právních předpisů s přihlédnutím k cílům a úkolům územního plánování a k tomuto nařízení.

To znamená, že dokumentace zpracovaná do 30. 9. 2014 se bude posuzovat podle vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy. Informaci, jak bude posuzována dokumentace, která byla zpracována od 1. 10. 2014 v dobré víře podle účinného předpisu v době platnosti pražských stavebních předpisů zveřejníme, jakmile ji dostaneme od pražského magistrátu, resp. od Ministerstva pro místní rozvoj.


Vyjádření předsedy ČKA Ivana Plicky k situaci ohledně PSP:

Stanovisko ČKA k aktuální situaci, týkající se pražských stavebních předpisů

ČKA dlouhodobě kritizovala pražské prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které upravují obecné požadavky na využívání území a na stavby. Z tohoto důvodu ČKA přivítala vznik nových pražských stavebních předpisů; s tím, že se jeví rozumným po roce vyhodnotit jejich působení a případně přistoupit k jejich novelizaci – tak, jak to bylo rozhodnuto při jejich schválení v červenci loňského roku.

ČKA jako profesní organizace dlouhodobě prosazuje, aby odborná témata byla diskutována věcně a bez zbytečného politizování, které znemožňuje rozumnou dohodu na vhodném řešení. ČKA považuje za nešťastné, stává-li se rozhodování o odborných tématech předmětem politického boje, či zákulisního lobbismu, stejně tak ČKA považuje za nešťastné, hrozí-li takové vyhrocení situace, kdy věcná, nezaujatá, odborná diskuse už nebude možná.

ČKA se obává, že nepřijetí technické novely pražských stavebních předpisů radou hl. m. Prahy v prosinci minulého roku a následné pozastavení účinnosti pražských stavebních předpisů ministerstvem pro místní rozvoj povede pouze k další eskalaci nepředvídatelnosti právního prostředí pro výstavbu, tedy i projektování staveb v Praze.

Jedním ze zásadních poslání ČKA ze zákona je i péče o prostředí, ve kterém je projektová činnost vykonávána – z tohoto důvodu znovu vyzýváme vedení hl. m. Prahy i ministerstva pro místní rozvoj k hledání takového řešení, které bude vedeno zodpovědností za budoucnost Prahy. 

Praha, 23. ledna 2015
Ing. arch. Ivan Plicka, předseda ČKA