Přeskočit na obsah

Prováděcí vyhlášky

Vyhlášky ke stavebnímu zákonu a zákonu o zadávání veřejných zakázek.

Prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu

Prováděcí vyhlášky k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Stanovují podrobnosti k uveřejňování formulářů, rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů.

Prováděcí vyhlášky k zákonu u ochraně veřejného zdraví

Vyhláška č. 465-2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

Vyhláška č. 240-2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.