Přeskočit na obsah

Hotel v Banskej Bystrici

Status

Výsledky

Regulérnost

Regulérní

Popis

Oznámenie o vyhlásení výsledkov súťaže

 

SOPHISTIC INVESTMENT a.s.

 

IČO: 36 635 936, Horná 23, P.O. Box č. 34, 974 01 Banská Bystrica

 

 

v y h l a s u je   v ý s l e d k y

 

VEREJNEJ ANONYMNEJ URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKEJ SÚŤAŽE

 

s predmetom riešenia

 

HOTEL V BANSKEJ BYSTRICI,

 

 

ktorá prebiehala v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 19. mája 2007 v znení zmeny z 15. mája 2009, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch a zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon a v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 847, § 848 a § 849 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov

 

Súťaž overila Slovenská komora architektov listom KA – 142/2010.

 

Predmetom súťaže bolo urbanisticko – architektonické  riešenie sieťového hotela s vyšším štandardom služieb v mestskej pamiatkovej rezervácii Banskej Bystrice na Kapitulskej ulici v bezprostrednej blízkosti Múzea SNP vrátane riešenia urbanistických súvislostí v priestore s najnáročnejšími požiadavkami na kvalitu architektúry, ktorého základ formoval stredoveký urbanizmus a v ktorom dominuje architektúra múzea.

 

Štatistika súťaže

- 257 záujemcov požiadalo o súťažné podklady

- 1. kola sa zúčastnilo 72 návrhov

- 11 návrhov postúpilo do 2. kola (z toho 8 súťažných tímov zo Slovenska, 2 z Čiech a 1z Maďarska)

- hodnotiaca porota súťaže udelila prvú, druhú, tretiu cenu a odmenu

 Termín rozhodnutia hodnotiacej poroty o výsledku súťaže: 22.09.2010

   

1. cenu vo výške 12 000,- eur

2. cenu vo výške 7 200,- eur

3. cenu výške 4 800,- eur

Odmenu vo výške 1 500,- eurVýstava návrhů v Pasáži Beniczky, Námestie SNP č. 16, Banská Bystrica, denne od 11 do 18hod., od 19. 11. do 3. 12. 2010.

 

 

1. cena

Autori: Ing. arch. Martin Kusý, Ing. arch. Pavol Paňák; Spoluautori: Ing. arch. Mária Michalič Kusá, Ing. arch. Viera Kusá, Ing. arch. Jana Paňáková, Ing. arch. Martin Kusý ml.; Vizualizácie: Mgr. arch. Peter Kuchta

2. cena

Autori: Doc. Ing. arch. Márius. Žitňanský, PhD., Doc. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD., Ing. arch. Peter Gonda; Spolupráca: Ing. arch. Roman Haviar

3. cena

Autori: Ing. arch. Libor Kaplan, Ing. arch. Dana Raková, Ing. arch. Dagmara Pivoňková, Ing. arch. Zdeněk Bureš, Ing. arch. Miroslava Gašparová

Odmena

Ing. arch. Katarína Ciglanová, Ing. arch. Rastislav Straňák, Ing. Marián Lauko,