Přeskočit na obsah
Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍCH MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ FA ČVUT V PRAZE

29. 5. 2020

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje podle zákona 111/1998 Sb.
výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků s nástupem od zimního semestru 2020/2021 nebo podle dohody a s úvazky podle rozsahu působení.

A) Pro Ústav stavitelství I:
docenta nebo odborného asistenta - specialistu na problematiku pozemních staveb, garanta předmětu
Pozemní stavitelství III a Počítačové navrhování I (BIM) s podílem na ateliérové výuce pomocí metody BIM.

Požadavky:
magisterské VŠ vzdělání ve stavebním nebo architektonickém oboru, eventuálně absolutorium doktorského studia; u místa doc. jmenování v oboru, u odb. asistenta předpoklady pro zahájení habilitačního řízení;
min. 5 let odborné praxe v oboru, vítána pedagogická praxe na vysoké škole; profesionální kvality; projekční a realizační činnost na významných realizacích vítána; zkušenosti a znalosti současných trendů v oblasti pozemních staveb a architektury, vč. projektování metodou BIM; pedagogická či teoretická činnost vítána; společenská a organizační angažovanost v oblasti architektury a stavebnictví i na poli popularizace oboru vítána; aktivní znalost jednoho světového jazyka.

B) Pro Ústav modelového projektování:
odborného asistenta pro výuku CAD se specializací BIM - konzultanta v software REVIT.

Požadavky:
magisterské VŠ vzdělání v příslušném oboru; min. 3 roky odborné praxe s odpovídající specializací a zkušenostmi, vítána pedagogická praxe na vysoké škole; aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka (preference: angličtina).

C) Pro Ústav navrhování II:
vedoucího ateliéru se zařazením profesor, docent, popř. odborný asistent.
Požadavky: magisterské vysokoškolské vzdělání a min. 5 let praxe v oboru architektura / urbanismus;
jmenování profesorem nebo docentem v oboru, u odb. asistenta předpoklady pro zahájení habilitačního řízení;
profesionální kvality; projekční a realizační činnost, zkušenosti z vlastní architektonické praxe a účast v architektonických soutěžích;  aktivní znalost alespoň 1 světového jazyka.

Uchazeči zašlou spolu s přihláškou:
- strukturovaný profesní životopis s přehledem odborné, publikační a pedagogické, event. vědecké činnosti 
  včetně ohlasů (citací);
- ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech;
- ukázky několika stěžejních prací (formát A 4);
- u pozice ad A) písemnou představu o koncepci a zaměření předmětu Pozemní stavitelství III – Obvodové pláště
  budov a interiérové a kompletační konstrukce;
- u pozice ad C) písemnou představu o koncepci a zaměření ateliéru.

Podáním přihlášky dává uchazeč souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby výběrového řízení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679.

Přihlášky s požadovanými materiály a kontaktními údaji zasílejte doporučeně do 30 dnů od zveřejnění na adresu: ČVUT v Praze - Fakulta architektury, osobní oddělení - výběrové řízení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6[1].
 
                                               prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA
                                                                               děkan

Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno ve veřejné části internetových stránek ČVUT a FA ČVUT dne 14. 5. 2020.
Posledním dnem pro podání přihlášek je pondělí 15. 6. 2020.

[1] Doručení přihlášky si uchazeči mohou ověřit podle podacího čísla zásilky v aplikaci Sledování zásilek na 
  www.ceskaposta.cz. Vzor přihlášky viz. www.fa.cvut.cz.