Předmětem soutěže je řešení obnovy nejdůležitějšího kulturního objektu ve městě. Soutěžní podmínky
nepředepisují základní koncepční přístup – rekonstrukci či novostavbu na původním místě. Výše investičních nákladů budovy kulturního domu – Sdruženého klubu Rabštejn je vyhlašovatelem stanovena limitem 50 mil. Kč (bez DPH). V částce není uvažováno s vybavením interiéru, které není pevně spojeno se stavbou a dále zde nejsou zahrnuty náklady na venkovní objekt technické infrastruktury, zpevněné plochy, úpravy veřejného prostoru, zeleň a parkové úpravy.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Předpokládaný termín vyhlášení

04. 12. 2020

Vyhlašovatel

Město Kostelec nad Orlicí

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Organizátor

Ing. arch. Oldřich Bittner

Sekretář soutěže

Eva Fabiánková

Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
Tel. : +420 770 112 453
Mail : efabiankova@muko.cz

Předpokládané ceny a odměny celkem (v Kč)

500 000,-

Datum odevzdání soutěžních návrhů

17:00 31. 03. 2021

Datum vyhlášení soutěže

04. 12. 2020

Datum konání hodnotící zasedání poroty

15. a 16. 4. 2021

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

01. 12. 2020

Řádní členové poroty - závislí

František Kinský, starosta města Kostelec nad Orlicí
Ing. Vlastimil Šeda, radní města Kostelec nad Orlicí
Ing. Marta Klimešová, ředitelka SK Rabštejn

Řádní členové poroty - nezávislí

Náhradníci poroty - závislí

Ing. Jiří Svátek, člen zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí

Náhradníci poroty - nezávislí

Ing. arch. Jura Bečička
MgA. Viktor Vlach, architekt

Přizvaní odborníci:
Ing. Matěj Kubina, památkář, Územní odborné pracoviště NPÚ v Josefově
Dále bude k hodnocení soutěžních návrhů přizván odborník v oboru oceňování staveb (nominace proběhne před hodnotícím zasedáním poroty.)

Porota může dále dle svého uvážení ke svému hodnocení přizvat další znalce.

Další probíhající soutěže