Přeskočit na obsah

Vzorové smlouvy

Vzory smluv o dílo na zpracování projektu stavby a na zpracování návrhu územního plánu, stejně jako vzor licenční smlouvy, také v komentované verzi.

Nově účinnému občanskému zákoníku je třeba přizpůsobit uzavírání smluv souvisejících s výkonem profese.

Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku a smluvní vzory

Nový občanský zákoník vychází v úpravě smlouvy o dílo do značné míry z dosavadní úpravy tohoto smluvního typu v obchodním zákoníku. Na projektanty však připravil jedno zásadní úskalí v podobě ustanovení § 2630, které pro případ vady na stavbě zakládá tzv. solidární ručení pro dodavatele projektové dokumentace (spolu s poddodavatelem zhotovitele a stavebním dozorem), pokud ten neprokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve „stavební dokumentaci“. Vyskytne-li se na stavbě ve lhůtě do pěti let od převzetí stavby vada, může si objednatel vybrat, po kterém ze jmenovaných subjektů bude vymáhat nároky z odpovědnosti. Chce-li se zvolená osoba odpovědnosti zprostit, musí prokázat, že vada nebyla způsobena jejím zaviněním. V zájmu ochrany objednatele stavby nový občanský zákoník (dále též „NOZ“) takto přenáší důkazní břemeno z objednatele na jmenované osoby. To může mít pro projektanty velmi nepříznivé důsledky.

Vzhledem k tomu, že NOZ vychází ze zásady dispozitivnosti právní úpravy, lze usuzovat, že citované ustanovení je možné smluvně vyloučit, a to alespoň v obchodních vztazích. K tomu směřuje článek VII. bod 5. vzorové smlouvy, který svým zněním přenáší důkazní břemeno zpět na objednatele.

Předkládaný smluvní vzor, přestože je označen jako „Smlouva o dílo“, je fakticky kombinací několika smluvních typů. Dominuje smlouva o dílo upravená v ustanoveních § 2586 ‒ § 2635 NOZ. Vzhledem k tomu, že ne všechny úkony, které jsou předmětem smlouvy, mají povahu „díla“, je smlouva v některých ustanoveních smlouvou příkazní, upravenou v ustanoveních § 2430 ‒ § 2444 NOZ. Ve smlouvě se rovněž vyskytují prvky licenční smlouvy, kterou nově upravuje namísto autorského zákona nový občanský zákoník v ustanoveních § 2358 ‒ § 2389. Znalost obecné zákonné úpravy je potřebná, zejména pokud se smluvní strany rozhodnou smlouvu redukovat; v otázkách, které neřeší smlouva, se potom postupuje podle zákonných ustanovení pro příslušný smluvní typ.

Namísto označení smluvních stran „Objednatel“ a „Zhotovitel“ užívá smlouva tradiční a též mezinárodně užívané označení „Architekt“ a „Klient“.

Smluvní vzor sestává z vlastní smlouvy a dvou příloh. První tvoří plná moc, druhou vzor předávacího protokolu. Plnou moc je třeba užít, bude-li součástí smluvního závazku též zastupování Klienta Architektem. Předávací protokol využijete při předání díla, a není ho tedy třeba připojovat ke smlouvě při jejím podpisu. Třetí, velmi podstatnou přílohou bude rozpis úkonů v jednotlivých výkonových fázích. Jeho přesné stanovení ve smlouvě je významné pro předcházení v praxi nejčastějším typům sporů týkajících se smluveného rozsahu plnění. Smluvní vzor v současné podobě přílohu neobsahuje, a to zejména v souvislosti s vrcholícími pracemi na Standardech výkonů a dokumentací, které by měly být dokončeny v blízké době. Jakmile k tomu dojde, bude rozeslán vzor přílohy č. 3, se kterou smlouva již nyní počítá a odkazuje na ni.

Smluvní vzor svým rozsahem deseti, resp. jedenácti článků odpovídá tomu, co považujeme za „bezpečné minimum“ informací. Další redukci smluvních ustanovení by mělo předcházet důkladné uvážení a obecně ji nedoporučujeme. Ustanovení, která jsou ve smlouvě označena šedou barvou, mohou být ze smlouvy vypuštěna; možné důsledky jsou popsány v komentářích smlouvy. U údajů označených zelenou barvou lze předpokládat, že budou v závislosti na dohodě s Klientem měněna. Kurzívou jsou vyznačena ustanovení, kde je přímo součástí vzoru dvě nebo více variant.

Před použitím smluvního vzoru doporučujeme vedle podrobného seznámení se zněním smlouvy včetně komentáře zvážení všech specifik konkrétní zakázky.

Konečně vás také upozorňujeme na nové a potenciálně velmi nebezpečné ustanovení § 2950 NOZ, které pro architekty (podobně jako například pro právníky, lékaře a další odborníky v různých oblastech) stanoví povinnost k náhradě škody způsobené neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu při výkonu profese. Zároveň, protože v případě předkládaných smluvních vzorů se na straně ČKA nejedná o činnost konanou za odměnu, podotýkáme, že za případné škody vzniklé v důsledku použití těchto smluvních vzorů ČKA odpovědnost nenese.

Za právní oddělení Kanceláře ČKA
Eva Faltusová a Daniela Rybková

Vzorové smlouvy ke stažení; přístupné po přihlášení na web ČKA.