Přeskočit na obsah

Jak připravit soutěž?

Příprava soutěže v šesti jednoduchých krocích, činnost odborné poroty, orientační harmonogram, náklady na soutěž a postup po skončení soutěže.

Co je architektonická soutěž?

K realizaci jakékoliv stavby potřebuje investor nejdříve ze všeho projekt. Tedy i projektanta, který jej provede všemi úskalími přípravy i stavbou samotnou. Nezáleží, zda hodlá postavit nový objekt, rekonstruovat stávající budovu či veřejné prostranství, zpracovat územní plán nebo uvažuje o zahradních a krajinářských úpravách.

Podle zákona o veřejných zakázkách lze projektanta získat vícero způsoby, ale nejvhodnější je zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění, kterému předchází soutěž o návrh (architektonická soutěž). Vítězi architektonické soutěže, tedy budoucímu projektantovi, může investor bez problémů zadat zpracování všech fází projektu.

Na rozdíl od jiných typů zadání veřejné zakázky (např. obchodních soutěží) architektonická soutěž přináší dostatečně včas právě konkrétní návrh řešení stavby. Pro investora totiž není zárukou získání dobrého návrhu ani nízká cena za jeho zpracování, ani seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku, jeho životopis či finanční obrat, jak tomu bývá u jiných typů zadání. Ale je pro něj naprosto zásadní seznámit se s estetickým, dispozičním, funkčním a konstrukčním řešením požadované stavby, do níž hodlá investovat nemalé peníze. Investor má tudíž možnost vybírat při vypsání architektonické soutěže podle poměru ceny a komplexní kvality návrhu stavby.

Expo 2025 : 1. cena Apropos ArchitectsProměna sadu Dr. Milady Horákové v Ostravě - 1. cena - míza architektiKonverze objektu bývalých městských lázní v Chomutově - 1. cena - BoeleMuzeum ghetta Terezín - 1. cena: Marcela Steinbachová & SkupinaRekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti: 1. cena - ov architekti

Proč je soutěž výhodná?

 • Zadavatel získává množství konkrétních architektonických, urbanistických nebo konstrukčních návrhů, ze kterých může vybírat ten nejoptimálnější.
 • Výběr nejkvalitnějšího návrhu provádí spolu se zadavatelem odborná porota, jejíž činnost je zákonem podrobně upravena tak, aby rozhodování bylo transparentní, nepodjaté a nestranné, avšak aby současně poskytovala vyhlašovateli nejvyšší možný odborný servis.
 • Kvalitně zpracovanými soutěžními podmínkami lze dosáhnout vyváženosti všech požadavků na záměr, nejde tedy jen o design či cenu, ale např. o řešení hospodaření s energiemi, použití konkrétních materiálů a podobně.
 • Soutěž o návrh umožňuje zadat následné projekční práce jednodušeji a rychleji, než jiné způsoby zadání veřejné zakázky. Zároveň stále zůstává kontrola nad cenou projekčních prací.
 • Každý významnější záměr je zpravidla sledován médii a veřejností. Uspořádání soutěže vyloučí možné spekulace o zaujatosti a korupci.
 • Soutěž o návrh je natolik profesionální postup, že je běžně používána k propagaci správného způsobu správy a hospodaření obce.
 • Vyhlášení soutěže přispívá k medializaci obce jako celku a zlepšuje obraz sídla v regionálním i celonárodním měřítku.
 • Uspořádání soutěže vede zadavatele k podstatně hlubšímu zamyšlení nad záměrem, než když by od počátku přenesl odpovědnost na konkrétního projektanta.
 • Soutěž nabízí rovnou příležitost všem účastníkům a přináší tak možnost získání neotřelých a originálních řešení. Je to způsob důvěryhodný i pro samotné soutěžící.
 • Jde o profesionální, odborný a etický způsob výkonu profese architektů

Šest jednoduchých kroků

 1. Promyslet si předmět soutěže a zvolit vhodný druh (architektonická, urbanistická, krajinářská, konstrukční/ veřejná, vyzvaná, kombinovaná/ jednofázová, dvoufázová/ ideová, projektová), případně jej konzultovat s Českou komorou architektů.
 2. Zpracovat koncept soutěžních podmínek podle vzorových soutěžních podmínek ČKA, a předat je ČKA k předběžnému posouzení, a to nejméně 15 dnů před ustavující schůzí poroty; konzultovat soutěžní podmínky s Kanceláří ČKA se doporučuje s větším časovým předstihem, nejlépe od počátku příprav.
 3. Připravit soutěžní podklady (grafické, textové) včetně stavebního programu v papírové i digitální podobě, popřípadě rozhodnout, zda budou podklady předávány pouze digitálně, a projednat, případně doplnit jejich obsah a rozsah na ustavující schůzi s porotou.
 4. Sestavit soutěžní porotu včetně jejích pomocných orgánů a pozvat ji na ustavující zasedání poroty k projednání a odsouhlasení soutěžních podmínek.
 5. Definitivní znění soutěžních podmínek schválených zadavatelem a porotou předat ČKA k vystavení regulérnosti soutěže.
 6. Zajistit vyhlášení soutěže ve Věstníku veřejných zakázek (v rámci tohoto systému lze zveřejnit soutěž také v Úředním věstníku EU)  a na webu zadavatele nejpozději v den vyhlášení soutěže.

Vypisovatel soutěže rozhoduje sám o druhu soutěže, obsahu soutěžních podmínek, složení poroty, výši odměn a cen v soutěži či honorářích za činnost v odborné porotě a za další konzultace. Česká komora architektů hraje při přípravě soutěže pouze roli poradní a konzultační a na závěr vystaví doložku regulérnosti.

Jaká je činnost odborné poroty

Členy poroty jmenuje vyhlašovatel z řad kvalifikovaných odborníků, zejména architektů a urbanistů, případně jiných odborníků dle předmětu soutěže. Členy poroty mohou být i zástupci zadavatele soutěže, budoucího uživatele a představitelé místní správy. V zájmu nezávislosti rozhodování však musí být nadpoloviční většina členů poroty nezávislá na zadavateli. Porota má vždy lichý počet členů, nejméně tři a nejvíce jedenáct (doporučený počet řádných členů poroty je 5 nebo 7).

Porota:

 1. se skládá se z kvalifikovaných odborníků,
 2. spolupracuje s vyhlašovateli při sestavování soutěžních podmínek včetně stavebního programu,
 3. v průběhu soutěže zodpovídá dotazy soutěžících,
 4. zprostředkovává rozpravu mezi klientem a architektem,
 5. je zárukou objektivního výběru toho nejvhodnějšího řešení.

Jak dlouho trvá vyhlášení soutěže - orientační harmonogram

 1. Příprava soutěže (stanovení záměru, příprava soutěžních podmínek, stavebního programu, podkladů pro soutěžící): 1–2 měsíce; podmínky předložit nejméně 15 dnů před ustavující schůzí poroty Kanceláři ČKA v Brně. Úprava soutěžních podmínek a dalších podkladů plus přibližně další 2 týdny.
 2. Ustavující schůze poroty (konzultace podmínek, stavebního programu atd.): termín by měl být konzultován již při přípravě konceptu soutěžních podmínek s porotci, nejméně týden před ustavující schůzí musí dostat porotci soutěžní podmínky, aby měli čas na jejich prostudování
 3. Vyhlášení soutěže: 2 týdny po ustavující schůzi poroty, v den vyhlášení soutěže musí být k dispozici soutěžní podmínky i všechny podklady.
 4. Zpracování soutěžních návrhů architekty a odevzdání vyhlašovateli: minimálně 6 týdnů, ideálně asi 2 měsíce; v případě dvoukolových soutěží musí soutěžní lhůta činit nejméně 8 týdnů na obě kola; termín podání dotazů soutěžících a odpovědi na ně by neměl překročit polovinu soutěžní lhůty.
 5. Přezkoušení návrhů: do 2 týdnů po odevzdání návrhů, aby mohl přezkušovatel podat porotě písemnou zprávu o kontrole úplnosti a souladu soutěžních návrhů s podmínkami soutěže.
 6. Posouzení (vyhodnocení) návrhů porotou, zpracování protokolu: do 1 měsíce od odevzdání soutěžních návrhů; hodnoticí zasedání poroty by mělo proběhnout 2 týdny po odevzdání návrhů. Zasedání samotné trvá 1 – 3 dny, podle počtu návrhů.
 7. Oznámení výsledku soutěže: do 7 dnů od konečného rozhodnutí poroty.
 8. Výstava, katalog: co nejdříve.
 9. Vyplacení cen, odměn, honorářů; do 50 dnů od rozhodnutí poroty.
 10. Zadání zakázky dle zákona o veřejných zakázkách v jednacím řízení bez uveřejnění. Zákon nestanovuje lhůtu, ve které musí dojít k zadání navazujícího výběrového řízení, nicméně by měl být brán ohled na případné řešení rozporů (např. že účastníci mohou podat do 15 dnů od doručení oznámení o výsledku soutěže zdůvodněné námitky). Některé lhůty může vyhlašovatel soutěže upravit dle svých požadavků a přípravu soutěže tak i výrazně urychlit.

Navržený harmonogram soutěže vychází ze Soutěžního řádu ČKA.

Vzory a pravidla soutěží

Vzorové dokumenty a pravidla jsou určené pro veřejné i soukromé zadavatele.

Kolik soutěž stojí - předpokládané náklady na soutěž

Předpokládané náklady na soutěž činí 2 – 2,5 % z celkových investičních nákladů na stavbu:

 1. Příprava soutěže – zpracování soutěžních podmínek a podkladů, zajištění vyhlášení soutěže v tisku, zajištění podkladů pro soutěžící apod.
 2. Ceny a odměny – obvykle přibližně 1–2 % předpokládaných celkových investičních nákladů. Podrobněji viz§ 12 Soutěžního řádu ČKA.
 3. Jednání poroty – činnost nezávislých členů poroty je honorována jako činnost vysoce až velmi vysoce kvalifikovaná (asi 1200 - 1500 Kč/h). Ustavující schůze trvá obvykle 4 hodiny, hodnoticí jednání asi jeden až tři dny podle počtu odevzdaných návrhů.
 4. Činnost sekretáře soutěže a přezkušovatele. Sekretář – asi 50 až 100 hodin (asi 800 Kč/h), přezkušovatel – 15 až 80 hodin (asi 800 Kč/h), dle počtu návrhů.
 5. Výstava, případně vydání katalogu či jiných propagačních materiálů – souvisí s celkovým počtem hodnocených soutěžních návrhů, dále s místem a způsobem vystavení soutěžních návrhů, s kvalitou katalogu.

Doporučené ceny jsou orientační, vždy jsou předmětem dohody se zadavatelem.

Jak postupovat po skončení soutěže - zadat zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění

Pořízení návrhu stavby formou architektonické soutěže je v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (soutěž o návrh č. 134/2016 Sb.) a zadavatel může vítězi (tedy budoucímu projektantovi stavby) zadat ke zpracování všechny fáze přípravy a realizace stavby: dokumentaci pro územní řízení, projektovou dokumentaci – projekt pro stavební povolení, projekt pro provádění stavby, tendrovou dokumentaci a autorský dozor.

Soutěží o návrh se rozumí postup zadavatele směřující k získání návrhu, projektu či plánu zejména v oblasti územního plánování, architektury či stavitelství. Na základě takto získaného plánu, projektu nebo návrhu poté zadavatel zadá vybranému účastníkovi (obvykle jednomu z oceněných týmů architektonické soutěže) veřejnou zakázku na služby, pro jejíž zadání použije jednací řízení bez uveřejnění (dle § 65 odst. 1 zákona o zadávaní veřejných zakázek). Cílem soutěže o návrh je nalezení určitého návrhu (projektu), cílem následného jednacího řízení bez uveřejnění je uzavření konkrétní smlouvy o dílo jednodušším a efektivnějším postupem.

Kdo poradí - PS pro soutěže

Česká komora architektů poskytuje vyhlašovatelům odbornou spolupráci při přípravě soutěží. Spolupracuje se zadavateli, navrhuje porotce, propagje soutěže, dohlíží nad regulérností soutěží a výběrových řízení. Spolupráce ČKA se zadavateli probíhá během celého procesu, začíná již před vyhlášením soutěže.