Přeskočit na obsah

Valná hromada

Nejvyšším orgánem České komory architektů je valná hromada, která je organizována každoročně pro všechny členy ČKA.

Autorizovaní architekti jsou písemně pozváni na zasedání nejméně 21 dní před jeho termínem konání. Mají možnost vyjádřit se zde k vnitrokomorovým právním předpisům, předkládat návrhy na jejich změny a společně o nich rozhodovat.

Pouze valná hromada má "zákonodárnou" působnost a schvaluje následující vnitrokomorové řády:

 • Jednací řád valné hromady ČKA,
 • Organizační, jednací a volební řád ČKA,
 • Profesní a etický řád ČKA,
 • Soutěžní řád ČKA,
 • Disciplinární a smírčí řád ČKA.

Výjimkou je pouze Autorizační řád ČKA, který na návrh představenstva ČKA schvaluje ministr pro místní rozvoj.

Valná hromada dále:

 • volí na dobu tří let z řádných členů Komory členy představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu,
 • schvaluje výši příspěvků členů; výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory; rozpočet Komory na příslušný rok a bere na vědomí výsledky hospodaření roku předchozího; usnesení,
 • projednává a schvaluje zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory a bere na vědomí plnění usnesení z předešlé valné hromady,
 • může změnit nebo zrušit rozhodnutí představenstva,
 • může rozhodnout o zřízení pomocných orgánů a stanovit jejich práva a povinnosti,
 • se usnáší i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování,

Valná hromada přijímá závěrečné usnesení, z něhož vychází programové zaměření činnosti ČKA v příštím volebním období a které zavazuje členy orgánů ČKA k prosazování cílů a priorit v následujícím roce. Valná hromada ukládá voleným orgánům a Kanceláři úkoly.

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.