Přeskočit na obsah

Téma ČKA

Co nás zajímá, o co usilujeme.

Podpora regionálních akcí

ČKA založila pod zkratkou PRAK fond na podporu regionálních aktivit spojených s šířením osvěty v oblasti architektury.

Konference ECAP 2022 - záznam

Konference, kterou přichystala Česká komora architektů a Ministerstvo pro místní rozvoj, proběhla ve dnech 10. - 12. října 2022 v Kongresovém centru v Praze.

Teze k volbám

Teze ke komunálním, krajským, parlamentním a evropským volbám.

Ke krajině, krajinnému plánování a zeleno-modré infrastruktuře

V oblasti péče o krajinu má ČKA naprosto výjimečné postavení, které vyplývá z její podstaty – je společným prostorem aktivit architektů, urbanistů, územních plánovačů, krajinářských architektů a projektantů územních systémů ekologické stability.

Městský architekt

Role městského architekta při vzniku, rozvoji a správě sídla

Nový stavební zákon

Politika architektury

Evropské politiky architektury a Politika architektury a stavební kultury ČR

Pomáhejte s námi - zaměstnejte kolegu z Ukrajiny

Udržitelnost

Česká komora architektů si je vědoma důležitosti udržitelnosti v přístupu k člověkem utvářenému prostředí. S vědomím této potřeby sestavila 7 základních tezí, jež popisují možnosti a úkoly, které lidskou společnost v tématu udržitelnosti čekají a které se úzce týkají profese architekta.

Územní plánování

Česká komora architektů zformulovala sedm základních tezí pro oblast územního plánování

Zahraniční spolupráce

Vztahy se zahraničními silnými partnery jsou pro Komoru obzvlášť důležité a ve své agendě této otázce přikládá nemalou váhu. ČKA spolupracuje či sleduje činnost několika zahraničních organizací, mezi něž patří např. Evropská rada architektů (ACE), Evropská síť příslušných orgánů v architektuře (ENACA), Evropské fórum politik architektury (EFAP) či Mezinárodní unie architektů (UIA).

Проектуй з Нами