Přeskočit na obsah

Téma ČKA

Co nás zajímá, o co usilujeme.

Směřování ČKA - výsledky dotazníkového šetření

Dotazníková akce s cílem vyhodnotit aktivity ČKA z hlediska postoje členské základny.

Příspěvek z fondu České komory architektů na podporu regionálních aktivit (PRAK)

Představenstvo na svém zasedání dne 9. 1. 2024 schválilo kritéria pro udělení příspěvku z fondu na podporu regionálních aktivit (PRAK).

Teze k volbám

Teze ke komunálním, krajským, parlamentním a evropským volbám.

Ke krajině, krajinnému plánování a zeleno-modré infrastruktuře

V oblasti péče o krajinu má ČKA naprosto výjimečné postavení, které vyplývá z její podstaty – je společným prostorem aktivit architektů, urbanistů, územních plánovačů, krajinářských architektů a projektantů územních systémů ekologické stability.

Memoranda o spolupráci

Memoranda o spolupráci uzavřená Českou komorou architektů.

Městský architekt

Role městského architekta při vzniku, rozvoji a správě sídla

Nový stavební zákon

Participace

Možnosti vzdělávání nearchitektů i architektů aneb jak udržet v zapojování veřejnosti pořádek.

Politika architektury a New European Bauhaus

Evropské politiky architektury a Politika architektury a stavební kultury ČR

Pomáhejte s námi - zaměstnejte kolegu z Ukrajiny

Udržitelnost

Česká komora architektů si je vědoma důležitosti udržitelnosti v přístupu k člověkem utvářenému prostředí. S vědomím této potřeby sestavila 7 základních tezí, jež popisují možnosti a úkoly, které lidskou společnost v tématu udržitelnosti čekají a které se úzce týkají profese architekta.

Územní plánování

Česká komora architektů zformulovala sedm základních tezí pro oblast územního plánování

Zahraniční spolupráce

Vztahy se zahraničními silnými partnery jsou pro Komoru obzvlášť důležité a ve své agendě této otázce přikládá nemalou váhu. ČKA spolupracuje či sleduje činnost několika zahraničních organizací, mezi něž patří např. Evropská rada architektů (ACE), Evropská síť příslušných orgánů v architektuře (ENACA) či Mezinárodní unie architektů (UIA).

Architektura a urbanismus ve vzdělávání dětí – databáze odborníků

ČKA posiluje aktivity na poli vzdělávání dětí v oblasti architektury a urbanismu. Hledáme tedy architektky a architekty, kteří se vzdělávání nejmladší generace již věnují anebo do budoucna věnovat chtějí.

Проектуй з Нами