Přeskočit na obsah

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny (PS) mají na starosti určitou oblast, nebo konkrétní téma, které sledují.

Pro aktuální témata může představenstvo ČKA zřídit ad hoc pracovní skupinu, případně pověřit člena představenstva ČKA zodpovědností za příslušný tematický okruh.

Grémium České ceny za architekturu

Grémium ČCA je pověřeno dramaturgií, dohledem nad dodržováním statutu, nominacemi na výjimečný počin či mimořádnou cenu.

PS Celoživotní vzdělávání

Pracovní skupina se věnuje problematice celoživotního vzdělávání architektů.

PS Digitalizace

Pracovní skupina se věnuje problematice digitalizace a elektronizace stavebnictví ve všech oblastech se zaměřením na práci architekta, včetně projektování metodou BIM.

PS Krajinářská architektura

Pracovní skupina se věnuje aktuálním tématům svébytného oboru krajinářské architektury v rámci struktury ČKA a v celé šíři procesu projekční přípravy staveb krajinářské architektury i procesu územního plánování v návaznostech s tvorbou krajiny městské i volné.

PS Legislativa

Skupina se zaměřuje na připravovanou či novelizovanou legislativu a snaží se ji ovlivnit ve prospěch profese i veřejného zájmu.

PS Památková péče

Pracovní skupina si jako předmět své činnosti vytyčila dva hlavní cíle.

PS Soutěže

Skupina dlouhodobě a systematicky sleduje aktivity v oblasti soutěží o návrh a dohlíží na vyhlašování a průběh jednotlivých soutěží. Rovněž aktivně oslovuje potenciální vyhlašovatele soutěží. Zdarma poskytuje konzultace vyhlašovatelům soutěží. Pořádá školení porotců pro členy ČKA a informační semináře pro organizátory soutěží.

PS Standardy a honoráře

Pracovní skupina stanovuje a aktualizuje standardy služeb architektů – projektantů územních a regulačních plánů a pozemních a krajinářských staveb. V závislosti na stanovených standardech služeb pracovní skupina připravuje podklady pro určení honoráře za práci architekta. Součástí těchto podkladů je i Program pro stanovení hodnoty projektových prací (Kalkulačka), umožňující stanovit individuální honoráře pro jednotlivé fáze služeb architekta. Standardy služeb architekta i výstupy z Programu pro stanovení hodnoty projektových prací jsou používány architekty i samosprávou a státní správou.

PS Udržitelnost

Pracovní skupina pro UDRŽITELNOST v ČKA považuje za důležité reflektovat jednu z největších výzev naší planety a naší profese poslední doby - celosvětovou deklaraci OSN v oblasti životního prostředí a změny klimatu.

PS Urbanismus

Pracovní skupina „Urbanismus“ (PSU) se věnuje vazbám a poloze autorizovaných osob (AO) v celé šíři procesu územního plánování. Spektrum AO, zastoupených v pracovní skupině, umožňuje též sledovat a koordinovat systémové vazby na krajinu, ekologii. V gesci PS je také téma městských architektů (MA).

PS Vzdělávání

Pracovní skupina má za cíl podporovat a rozvíjet znalosti a vědomosti o architektuře na všech stupních vzdělávání i sledovat a podporovat rozvoj vysokých škol v oblasti vzdělávání Architektura a urbanismus.

PS Zahraniční aktivity

Pracovní skupina rozvíjí spolupráci se zahraničními komorami a sdruženími, koordinuje součinnost pracovních skupin komory s ACE.