Přeskočit na obsah

PS Legislativa

Skupina se zaměřuje na připravovanou či novelizovanou legislativu a snaží se ji ovlivnit ve prospěch profese i veřejného zájmu.

Aktualita, 22. února 2024

Připomínky ČKA k implementačnímu plánu – Aktualizace zavádění metody BIM v ČR

Ve spolupráci s PS Digitalizace jsme vznesli připomínky k implementačnímu plánu – Aktualizace zavádění metody BIM v ČR.

ČKA vyjádřila souhlas s navrhovanými změnami, avšak zdůraznila nutnost dodržení odloženého termínu 1.7. 2024 pro účinnost koncepce. Připomínky jsou ke stažení zde.

Aktualita, 21 února 2024

Metodická příručka k využívání plánovacích smluv v praxi

V souvislosti s účinností nového stavebního zákona připravuje MMR metodickou příručku k využívání plánovacích smluv v praxi. Návrh dokumentu je dostupný pod tímto odkazem. PS pro legislativu zaslala k návrhu, který považuje za dobře připravený a celkově srozumitelný, své připomínky.

Aktualita, 7. února 2024

Jednání s MMR ke stavu připravenosti digitalizace

Předseda Jan Kasl a zástupci kanceláře komory se sešli se zástupci MMR k diskusi o stavu digitalizace řízení dle stavebního zákona, o jejíž připravenosti panují obavy. Dle ředitele odboru digitalizace a informačních systémů, Petra Klána, informační systém veřejné správy již v podstatě existuje – byla ukázána beta verze. Portál stavebníka se vyvíjí, dojde i ke změně názvu, rozšíření umožní řešit povolování OZE atd. Podání budou zřejmě možná variantně – přes Portál stavebníka, datovou schránkou, mailem se zaručeným podpisem. Připravuje se „digitalizační vyhláška“, pracovní verze bude ČKA zaslána zřejmě v březnu. Na cca květen nabízejí zástupci MMR informační seminář pro členy ČKA. ČKA vnímá jako zásadní problém, aby po 1.7. již nebylo možné podávat žádné žádosti (včetně změn stávajících, těch, které jsou v procesu projednání atd.) v listinné podobě s otiskem AR. Dosud není vyhlášena žádná vyhláška, není žádná zkušenost s Portálem stavebníka, nelze očekávat, že se projektanti naučí během pár týdnů/dnů vydávat a úřady přijímat vše pouze v elektronické podobě. ČKA doporučuje souběh obou procesů s tím, že elektronické podání PD záměru bude rychleji vyřízeno, bude to pro stavebníky výhodnější a náběh se zrychlí.

Aktualita, 30. ledna 2024

Připomínky k návrhu vyhlášky k provedení některých ustanovení NSZ

Návrh vyhlášky se týká především formulářů a náležitostí žádostí, stanoví rozsah stavebně technické prevence a obsahuje 20 formulářových žádostí a protokolů a vzor průkazu o pověření ke kontrole. Připomínky ČKA směřovaly především ke zjednodušení a zamezení duplicitního vyplňování. Upozornili jsme rovněž na nutnost sjednotit vzory formulářů s některými dotčenými orgány (HZS, PP), kteří užívají vlastní, jinak koncipované formuláře. S připomínkami ČKA se můžete seznámit pod tímto odkazem. Návrh vyhlášky je dostupný zde.

Aktualita, 19. ledna 2024

Připomínky k návrhu vyhlášky o dokumentaci

V průběhu ledna se PS Legislativa zabývala návrhem vyhlášky o dokumentaci, která byla v mezirezortním připomínkovém řízení. Nad návrhem jsme se opakovaně setkali se zástupci ČKAIT. S návrhem vyhlášky se můžete seznámit zde. Připomínky ČKA jsou dostupné pod tímto odkazem.

Aktualita, 9. ledna 2024

Jednání poradního sboru ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb

Zástupci PS legislativa se 9.1. účastnili jednání poradního sboru ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb konaného v budově MMR, na Akademii veřejného investování.  Poradní sbor vznikl s cílem dávat doporučení k efektivnímu rozvoji přístupnosti staveb. Reaguje také na návrhy zákonů a prováděcích právních předpisů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj nebo připravuje návrhy koncepčních materiálů. V Poradním sboru ministra pro místní rozvoj k přístupnosti staveb má zastoupení veřejná správa, profesní komory, akademický sektor a zejména neziskové organizace sdružující osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Na jednání 9.1. byl řešen stav přípravy prováděcích předpisů ke stavebnímu zákonu. Vedle toho byly diskutovány vady v projektových dokumentacích z hlediska požadavků na bezbariérovou přístupnost staveb. Komory se na jednání zavázali k posílení edukace autorizovaných osob jak ve fázi před vstupem do komor, tak v oblasti profesního vzdělávání.

Aktualita, 30. prosince 2023

Činnost PS Legislativa v roce 2023

Rok 2023 byl v návaznosti na rekodifikaci stavebního práva rokem plným práce. Aktivně jsme připomínkovali připravovanou věcnou novelu stavebního zákona. V úzké spolupráci se ČKAIT jsme připomínkovali návrh vyhlášky o dokumentaci a návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Spolu s MMR a ČKAIT jsme opakovaně jednali o další novelizaci autorizačního zákona, které by měla být projednána a schválena v roce 2024. S ministrem vnitra jsme projednávali problematikou navrhování dřevostaveb nad 12 m požární výšky. Ve spolupráci s Havel & Partners a Frank Bold jsme připravili rozsáhlé školení týkající se nového stavebního zákona. Účastnili se jednání s MMR směřujících ke zlepšení dodržování požadavků na bezbariérové užívání staveb. Spolupracovali jsme na novém profesním smluvním standardu ČKA. Připravili jsme novelizace vnitřních řádů ČKA na Valnou hromadu. Připomínkovali jsme návrh vyhlášky o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a Zásady urbánní politiky. Uspořádali jsme diskusní setkání OTTA na téma nový stavební zákon. Byli jsme aktivními členy Platformy pro zdravý stavební zákona a v jejím rámci intenzivně pracovali na přípravě pozměňovacích návrhů věcné novely NSZ.

Aktualita, 4. prosince 2023:

Dřevostavby nad 12 metrů již v příštím roce

Do konce letošního roku očekáváme vydání prohlášení od Českého normalizačního institutu (ČAS), Hasičského záchranného sboru (HZS) a Ústavu pro hospodářskou úpravu staveb (UCEEB), které se bude týkat použití požárně inženýrského přístupu pro navrhování dřevěných staveb s požární výškou vyšší než 12 metrů.

Současně s tímto prohlášením budou také vydány dvě Technické normalizační informace, které se budou týkat návrhu dřevěných konstrukcí. Navíc budou zavedeny čtyři nové ISO normy, které budou zaměřené na požárně inženýrský přístup. Tyto kroky by měly poskytnout stavitelům efektivní nástroje, které jim umožní stavět budovy s konstrukčním systémem ze dřeva až do požární výšky 22,5 metrů.

UCEEB také momentálně pracuje na metodice pro použití požárně inženýrského přístupu pro širší využití dřeva ve stavebnictví.

Aktualita, 3. prosince 2023: 

Nová vyhláška o dokumentaci

MMR, po konzultacích s oběma komorami v průběhu září a října, představilo 1. 12. návrh vyhlášky o dokumentaci staveb, která nahradí současnou vyhlášku č. 499/2006 Sb. v platném znění. Po zapracování dalších připomínek ji počátkem ledna zašle do mezirezortního projednání. Účinná by měla být od 1. 7. 2024. MD ČR řeší samostatně vyhlášku pro dopravní stavby. Čtěte dále.

Aktualita, 30. listopadu 2023:

Zástupci PS legislativy se sešli se zástupci MMR a ČKAIT ve věci dalších plánovaných změn v autorizačním zákoně. Podrobnější informace po přihlášení na web ČKA zde.

Aktualita, 22. listopadu 2023: 

Zástupci PS legislativy se již po několikáté sešli se zástupci ČKAIT k diskuzi v problematice profesních smluv a to v návaznosti na programové priority představenstva schválené valnou hromadou 2023, mezi kterými byla mimo jiné práce na aktualizaci standardů smluv ve spolupráci obou komor. Aktuálně existuje rovněž poptávka z MMR, které má o vzorové smlouvy komor zájem, což je dobrou příležitostí jak prosadit spravedlivější a vyrovnanější smluvní podmínky pro architekty, ČKA a ČKAIT nyní diskutuje koncept společného smluvního vzoru, který bude sloužit v modifikovaných verzích pro veřejné i soukromé zadavatele a malé i větší zakázky.

Aktualita, 9. listopadu 2023: 

Zástupci PS legislativy se účastnili spolu se zástupci ČKAIT jednání na MMR týkajícího se předběžného návrhu vyhlášky o dokumentaci staveb, který MMR zaslalo komorám k vyjádření v září 2023.

Požadavky na dokumentaci se stanoví zvlášť pro soubor staveb (což se bude týkat většiny staveb, vč. souborů, jehož součástí jsou dopravní stavby) a jednotlivé stavby. Požadavky na dokumentaci jsou ve srovnání se stávajících staveb zjednodušené a MMR v mnoha ohledech vycházelo z návrhů na podobu dokumentace zaslanou ČKA. Principiálně se lze obávat, že stanovená nízká forma podrobnosti dokumentace nebude postačovat pro vydání závazného stanoviska některých DOSS (požárníci, památkáři, hygiena). Ty pak budou zřejmě požadovat předložení prováděcí dokumentace (k čemuž však jiné DOSS než požárníci nemají zákonné zmocnění) anebo budou stanovovat obecné podmínky, jejichž dodržení bude kontrolováno až v okamžiku kolaudace, což přenáší značnou odpovědnost na projektanta a přináší rizika, že při kolaudačním řízení budou vzneseny odlišné požadavky, než ty které stavebník získal v povolení záměru.

Celkově bude k jednotné struktuře částí A, B a C řešeno několik dalších speciálních projektových dokumentací pro odstranění stavby, pasport, změn využití atd.

Návrh DPS, se kterou bychom měli být seznámeni do konce týdne, byl dle informace zpracován ve dvou variantách – J. Synek na žádost MMR a vlastními kapacitami MMR.

V souborech staveb budou součástí i dopravní stavby, IS a vodní stavby. Struktura PD dopravních staveb v gesci MD ČR bude přibližně odpovídat vyhláškám pozemních staveb – MMR má ambici koordinovat přípravu vyhlášek v rezortu MD.  

Návrh kompletní vyhlášky s přílohami obsahů PD by měl být projednán v mezirezortním připomínkovém řízení v lednu 2024.

Členové

Ing. arch. Jan Kasl

Ing. arch. Jan Kasl

Předseda

IB

Ing. arch. Petr Buryška

Člen

Ing. arch. David Hlouch

Ing. arch. David Hlouch

Člen

M.A. Martin Kloda

M.A. Martin Kloda

Člen

Ing. arch. Kamil Kubiš

Ing. arch. Kamil Kubiš

Člen

Ing. arch. Aleš Marek, Ph.D.

Ing. arch. Aleš Marek, Ph.D.

Člen

JUDr. PhDr. Jiří Plos

JUDr. PhDr. Jiří Plos

Člen

Ing. arch. Jan Tomandl, Ph.D.

Ing. arch. Jan Tomandl, Ph.D.

Člen

MgA. Markéta Zdebská

MgA. Markéta Zdebská

Člen

Sekretář

Mgr. Eva Faltusová

Mgr. Eva Faltusová

Sekretář