Přeskočit na obsah

Výběr projektanta - vzorové zadávací dokumentace

Metodika s názvem Výběr projektanta je určena veřejným zadavatelům, kteří chtějí zvládnout zadání veřejné zakázky bez organizátora zadávacího řízení.

Legislativa a postupy při zadávání veřejných zakázek mají zásadní dopad na podobu českých měst a obcí. Územně plánovací dokumentace, řešení veřejných prostranství a další infrastruktury, veřejné budovy od knihoven po školy či sportoviště – to vše jsou investiční záměry placené z veřejných rozpočtů, při jejichž zadání je třeba respektovat právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek.

Účinný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přinesl některé pozitivní změny a lépe připravil podmínky pro zadání veřejné zakázky kvalitnímu dodavateli projektové dokumentace. Volba konkrétních postupů – druhu řízení, hodnotících kritérií a dalších podmínek – však zůstává na zadavateli. Každý investiční záměr v oblasti architektury a urbanismu je přitom jedinečný a neobejde se bez individuální rozvahy o volbě všech náležitostí.

ČKA dlouhodobě propaguje architektonické soutěže jako nejvhodnější cestu zadání veřejných zakázek na projektové práce. Pouze tento typ řízení (spolu se soutěžním dialogem, který je ovšem ve srovnání s AS výrazně méně prověřený) umožňuje zadavateli vybírat z konkrétních návrhů řešení. V návaznosti na architektonickou soutěž vzniká řada velmi kvalitních staveb, navíc pravidelně s větší mírou zapojení veřejnosti. Architektonická soutěž však není ideální za každých okolností. V situacích, kdy má investor poměrně jasnou (podloženou) představu o podobě projektu, může být soutěž zbytečná; když je v časové tísni, může být nereálná. Zadavatel potom volí některý ze standardních druhů řízení, případně – u zakázky malého rozsahu – zadává zakázku „z ruky“. Pokud nemá se zadáváním veřejných zakázek na projektové služby větší zkušenosti, často v bezradnosti aplikuje postupy, které mu jsou známé z jiných zadávacích řízení, např. na dodávky zboží. Tak účinně zamezí výběru kvalitního dodavatele, což vede nejen ke zmařené možnosti zlepšit kvalitu prostředí, ale pravidelně také k vysokým nákladům ve fázi realizace a užívání stavby. Nekvalitní územní plán vedle toho obec poškodí, často nenávratně. Svěření zadání do rukou externího organizátora zadávacího řízení nemusí být zárukou dobrého výsledku. Většina těch, kteří se na trhu pohybují, nemá dostatek zkušeností na poli architektury a hladký průběh řízení je pro ně vyšší prioritou než architektonická kvalita výsledku.

Metodika s názvem Výběr projektanta je určena veřejným zadavatelům, kteří chtějí zvládnout zadání veřejné zakázky bez organizátora zadávacího řízení. Využít ji mohou rovněž organizátoři, kteří chtějí rozšířit své znalosti o zadávání veřejných zakázek na výběr projektanta. Metodika je koncipována jako vzor zadávací dokumentace s komentářem u jednotlivých bodů. K počáteční orientaci slouží rozdělovník zadávacích řízení, který ve stručnosti seznamuje se základními náležitostmi jednotlivých druhů řízení včetně jejich výhod a nevýhod. Uživatelsky jednodušší verze má podobu checklistu. Vlajkovou lodí metodiky jsou vzorové soutěžní podmínky architektonické soutěže otevřené a užší ve dvou variantách: pro veřejnou zakázku podlimitní a nadlimitní a pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Po architektonické soutěži následuje jednací řízení bez uveřejnění, jehož postup je popsán ve zvláštní příloze spolu se vzorem výzvy k účasti a vzorem smlouvy. Zadavatelé, kteří nezvolí architektonickou soutěž, mohou využít vzorovou zadávací dokumentaci pro otevřené řízení ve variantách zadání zakázky na projekt stavby a zakázky na zpracování územně plánovací dokumentace. Také tato vzorová dokumentace je připravena ve verzi pro zakázku malého rozsahu.

Metodika je s ohledem na neustále přibývající zkušenosti s aplikací zákona o zadávání veřejných zakázek a s rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže živým dokumentem. Budete-li mít ke znění připomínky, budeme rádi, když nám s nimi seznámíte a zašlete je na e-mailovou adresu eva.faltusova@cka.cz.

Ing. arch. Ivan Plicka, předseda České komory architektů

Na zpracování metodiky se podíleli a dík patří RNDr. Milanu Svobodovi, Mgr. Evě Faltusové, Ing. arch. Petru Leškovi, Mgr. Janu Tomanovi a Mgr. Ing. Daniele Rybkové.

Dokumenty ke stažení