Přeskočit na obsah

PS Památková péče

Pracovní skupina si jako předmět své činnosti vytyčila dva hlavní cíle.

Pracovní skupina si jako předmět své činnosti vytyčila dva hlavní cíle:

a. Ověřit, zda Česká komora architektů považuje za správné projednat legislativní úpravu v oblasti památkové péče jako nový zákon o památkové péči, nikoliv pouze jako novelu stávajícího zákona.

b. Výlučná pozice autorizovaných architektů dle zákona č. 360/1992 Sb. u projektování vázaného na kulturní dědictví, a to ve všech projektových a koncepčních fázích, či nakládání s objektem s památkovou ochranou, a to i u zásahů nepodléhajících stavebnímu a územnímu řízení.

Výlučná pozice autorizovaných architektů u projektování vázaného na kulturní dědictví

V novém zákoně se musí objevit provázanost se zákonem č. 360/1992 Sb. ze dne 7. května 1992, o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., platné pro autorizace se všeobecnou působností, pro dílčí obor architektura a krajinářská architektura. Tímto bodem dochází k nápravě slabé účinnosti či obecného nerespektování stávající povinnosti projektovat autorizovaným architektem v případech dle zvláštního právního předpisu, v tomto případě dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn. Tato skutečnost není dostatečně provázána se související legislativou, není plnohodnotně účinná a dochází tak k zásadním pochybením v procesu správy památkově chráněných objektů.

Argument č. 1 – architekt je vzděláván a následně autorizován pro kvalifikovaný výkon v souvislosti s uceleným vzděláním ke kvalifikovanému výkonu, související s památkovou péčí, a to na všech úrovních autorizace dle zákona 360/1992 Sb. Architekt je akademicky a dále profesně vzděláván ke způsobilosti koordinovat, kooperovat, být v tématu integrujícím článkem. Argument č. 2 – přímý odkaz na § 18 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., zákona č. 275/1994 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 153/2011 Sb. Jedná se o prosazení srozumitelné a účinné formulace, že autorizované osoby s autorizací A1, A2, A3 mají být koordinátory projektové přípravy v památkově chráněných územích a objektech. Dále je nutné vyvrátit cirkulovanou praxi ze strany projektantů autorizovaných u ČKAIT, že otevřený prostor (ulice, náměstí apod.) jsou „dopravními stavbami“, podléhajícími projektování pod autorizací „dopravní inženýr“.

Členové

Ing. arch. Stanislav Žerava

Ing. arch. Stanislav Žerava

Předseda

Ing. arch. Tomáš Efler

Ing. arch. Tomáš Efler

Člen

Ing. arch. Jan Falta

Ing. arch. Jan Falta

Člen

Mgr. Kateřina Pešatová

Mgr. Kateřina Pešatová

Člen

Ing. Miroslav Pospíšil

Ing. Miroslav Pospíšil

Člen

Mgr. Jakub Potůček

Mgr. Jakub Potůček

Člen

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.

RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D.

Člen

Ing. arch. Marek Tichý

Ing. arch. Marek Tichý

Člen

Sekretář

Kateřina Slaná

Kateřina Slaná

Sekretář

Základní dokumenty

Davoská deklarace

.pdf
0.35 Mb

Zápisy z jednání