Splatnost členského příspěvku ČKA a základního profesního pojištění na další rok je dle platného Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA, § 7, stanovena k 28. 2. 2017. Doporučujeme bezhotovostní platbu – je možné sloučit platbu členského příspěvku s platbou za profesní pojištění. Pokud se rozhodnete pro platbu složenkami, jsou přiloženy k Bulletinu ČKA 4/2016.


ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK ČKA

Tuzemská platba

PLÁTCE: jméno a příjmení, adresa autorizované osoby

ČÁSTKA:

VARIABILNÍ SYMBOL: číslo autorizace

SPECIFICKÝ SYMBOL: 2017

KONSTANTNÍ SYMBOL: pro složenky 0379, bezhotovostní platby 0558

TERMÍN SPLATNOSTI: 28. 2. 2017

ČÍSLO ÚČTU: 279316984/0300

Zahraniční platba

IBAN: CZ02 00300 0000 0002 7931 6984

Swift Code: CEKOCZPP

Standardní výše příspěvku autorizovaných osob na rok 2017 činí 6.000 Kč.

V některých případech lze uplatnit snížené sazby příspěvku ČKA:

  • 3.000 Kč – první tři roky pro nově autorizované architekty; (schváleno VH 2013)
  • 3.000 Kč – při pozastavení autorizace na vlastní žádost;
  • 1.500 Kč – pro autorizované architekty v plném invalidním důchodu;
  • 1.500 Kč - pro autorizované architekty nad 65 let a autorizované architektky nad 60 let ( původně stanovená částka 6.000 Kč byla usnesením představenstva č. U17/01/01/PR změněna)
  • 0 Kč – pro autorizované architektky na řádné mateřské dovolené, které uloží autorizační razítko a osvědčení o autorizaci do Kanceláře ČKA.

Pokyny pro úhradu členského příspěvku ke stažení >> 

ZÁKLADNÍ PROFESNÍ POJIŠTĚNÍ

PLÁTCE: jméno a příjmení, adresa autorizované osoby

ČÁSTKA: 

VARIABILNÍ SYMBOL: číslo autorizace

SPECIFICKÝ SYMBOL: 2017

KONSTANTNÍ SYMBOL: pro složenky 0379, bezhotovostní platby 0558

TERMÍN SPLATNOSTI: 28. 2. 2017

ČÍSLO ÚČTU: 279316984/0300

Pojištění se sjednává ve dvou limitech:

a) limit pojistného plnění 200.000,- Kč – pojistné činí 1.140,- Kč ročně;

b) limit pojistného plnění 500.000,- Kč – pojistné činí 1.800,- Kč ročně.

Pojištění na rok 2017 jsou povinni uhradit všichni autorizovaní architekti České komory architektů, kteří ve stanovené lhůtě do 28. 2. 2017 nepožádají o zrušení základního profesního pojištění zajišťovaného Komorou a nedoloží, že jsou pojištěni jinak.
Platbu vyššího pojistného limitu je možné akceptovat až ke dni 31. 3. 2017.
Povinnost sjednat si profesní pojištění vyplývá z ustanovení § 16 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Autorizovaná osoba musí být pojištěna po celou dobu výkonu profese. V případě, že byla autorizovaná osoba v minulosti odhlášena z profesního pojištění, může se od roku 2017 za poplatek u makléřské spol. Marsh znovu přihlásit. Pokud by architekti, kteří jsou uvedeni v seznamu odhlášeného prof. pojištění, omylem uhradili částku za prof. pojištění, musí sami požádat o vrácení této částky Kancelář ČKA. Pojištění na rok 2016 mělo být uhrazeno do 28. 2. 2016.

Všichni architekti, kteří neuhradí dlužnou částku 1140 Kč do 30. 6. 2017, budou z účasti na profesním pojištění zajišťovaném ČKA vyloučeni.

Smlouvy a další informace o základním profesním pojištění >>
Doklad o úhradě pro daňové účely - útržek složenky slouží plátci jako doklad pro daňové účely (jedná se o odpočitatelný náklad podle zákona o dani z příjmů). V případě bezhotovostní platby Vám bude Kanceláří ČKA na požádání vystaven samostatný doklad (potvrzení o úhradě).
Doporučujeme bezhotovostní platbu – je možné sloučit platbu členského příspěvku s platbou za profesní pojištění.

 

Kontakt: Helena Jiříková, email: , +420 608 975 312