Otevřená platforma pro debatu nad otázkami profesními i společenskými.

OTTA 2022

OTTA 2021

-------------------------------------------------

OTTA 2020

 • 9. července - BIM
 • 6. února - Rekapitulace architektonických soutěží 2019

-----------------------------------------------

OTTA 2019

 • 17. prosince -  Návrh nového Stavebního zákona
 • 27. listopadu - Mezioborové setkání na téma památkové péče a UNESCO
 • 26. listopadu - Architektura a stavebnictví v souvislosti s klimatickou změnou a úbytkem biodiverzit
 • 30. ledna - Rekapitulace architektonických soutěží 2018

-----------------------------------------------

OTTA 2018

 • 29. listopadu - Veřejný zájem v územním plánování
 • 1. listopadu - Rekodifikace stavebního práva ve vztahu k autorizovaným osobám
 • 19. září - Městský architekt
 • 31. ledna - Rekapitulace architektonických soutěží 2017

-----------------------------------------------

OTTA 2017

-----------------------------------------------

OTTA 2016

----------------------------------------------

OTTA 2015

 •  10. prosince - Architektura a komunální politika – City Management
 • 15. dubna - Brněnské nádraží
 • 19. února - Soutěže

----------------------------------------------

OTTA – 12 setkání v roce 2014

---------------------------------

PROČ OTTA?

Architektonická obec je roztříštěná. Je hodně drobných aktivit, ale chybí jejich provázání a zapojení většího počtu architektů. Úkolů je přitom celá řada. Tím nejdůležitějším je vytvářet názor (strategii, koncepci) na směřování úsilí architektonické obce. Na rozlišení důležitějších a méně důležitých témat. Úkolem OTTA je nabídnout, pod hlavičkou České komory architektů, otevřenou platformu pro debatu nad otázkami profesními i společenskými.

JAK?

OTTA bude pořádat setkání vždy k určitému tématu. K němu budou pozváni hosté s připravenými příspěvky. Následovat bude debata řízená moderátorem se všemi zúčastněnými. Moderátor bude vybírán s ohledem na téma. Ze setkání pak bude písemný výstup s doporučením pro ČKA nebo obecněji pro architekty či veřejnost. Později mohou být i audio- či audiovizuální výstupy. Archivace bude prováděna na webu ČKA. Smyslem je nejen se sejít a popovídat si, ale zejména přinést podněty a koncepční názory. Rádi uvítáme nejen známá jména, ale též účastníky se zájmem. Velmi potřebná bude vazba z regionů, aby se neřešily jen „centrální“ otázky. Očekává se i jistá forma crowdsourcingu. Vítány budou též elektronické příspěvky, aby se usnadnila možnost zapojení mimopražských. Tak by měla být ovlivněn i výběr témat.

KDE?

Nejen v prostorách České komory architektů v Praze. Je možné konání i v dalších místech ČR. Záleží na iniciativě dalších měst, návrhu nosného tématu a zajištění prostředí a přenosu (pokud to je možné).

JAK můžete přispět?

Kromě účasti na setkání zejména doporučováním témat, hlasováním pro ty z nich, která chcete řešit, a zasláním otázek a diskusních bodů k tématu.

Vztah k ostatním iniciativám a ČKA

OTTA bude iniciativní skupina při ČKA. Může vhodně navazovat na setkání „Architekti na…“, která jsou záměrně neformální a na kterých mohou být generována témata a lidé pro OTTA. Výstupy z OTTA budou prezentovány pomocí ČKA a předkládány představenstvu.

Garant

Petr Lešek, email