"Pocta České komory architektů" byla letos udělována poprvé. In memoriam byli oceněni Bedřich Rozehnal, Petr Vaďura, Ladislav Žák.


"Pocta České komory architektů" byla letos udělována poprvé. Slavnostně ji v pondělí 9.10.2000 udělil předseda ČKA arch. Petr Bílek v Brožíkově síni Staroměstské radnice v Praze třem osobnostem oboru architektura in memoriam, které ve spolupráci s teoretiky a kritiky schválilo představenstvo ČKA.
Slavnostní akt vzdání pocty navazoval na slavnostní udělením cen primátora hl. m. Prahy nejvýznamnějším pražským novostavbám a rekonstrukcím uplynulého desetiletí (součást projektu PRAHA - EVROPSKÉ MĚSTO KULTURY 2000).

Pocta České komory architektů byla vzdána profesoru Bedřichu Rozehnalovi - architektovi zdravotnických zařízení, jejichž myšlenková hodnota nebyla dosud překonána. Cenu a grafický list převzala jeho dcera ing. arch. Eva Rozehnalová.
Pocta byla vzdána architektu PhDr. Petru Vaďurovi - teoretikovi současné architektury. Cenu a grafický list převzala jeho manželka PhDr. Lída Vaďurová a syn Vít Vaďura.
Pocta byla vzdána docentovi architektu Ladislavu Žákovi - teoretikovi, fukcionalistovi a krajináři. Cenu a grafický list převzal docent Otakar Kuča, přítel a pokračovatel Ladislava Žáka - přednáší o krajinářské architektuře na AVU Praha.


Projev arch. Petra Bílka při udělení pocty České komory architektůPocta České komory architektů je vzdání holdu architektům, kteří profesionálně i morálně vtiskli své umění celé své osobnosti do našich myslí i srdcí.
Komora architektů se prvním udělením Pocty hlásí k odkazu osobností, které se v hořké době naplněné desinformacemi Kominformy nemohly stát stálicemi architektonického nebe, a to právě skrze své morální vlastnosti.
Nyní máme demokracii a tak se přirozeně objevují jména těch, kteří postoupili dnešním dnem při příležitosti Světového dne architektury na piedestal naší Komory. Věřím, že budou svým odkazem nás v pravém slova smyslu šlechtit a to jak v profesní, tak i v morální podobě.
Děkuji celému představenstvu České komory architektů, kteří jsou téměř všichni přítomni a zvláště profesoru Miroslavu Masákovi, i celé naší kanceláři komory, zvláště Ing. Janě Hruškové a Ing. Markétě Kohoutové za to, že se vzdání Pocty může dnes uskutečnit. Děkuji sochaři a malíři Richardu Kočímu za návrh a realizaci díla Pocty.
Pocta ČKA v roce 2000 je udělena třem významným osobnostem české architektury in memoriam. Bedřichu Rozehnalovi, Petru Vaďurovi a Ladislavu Žákovi.
Profesor Bedřich Rozehnal byl po válce nejoblíbenějším učitelem na VUT v Brně. Jeho obdivuhodná práce je na světové úrovni. A protože nebyl ochoten ustoupit ze svých názorů, byl odsouzen. Byl v tzv. Basaprojektu ve společnosti řady universitních profesorů, lékařů, architektů, právníků a inženýrů. Dílo Bedřicha Rozehnala je monumentální, komorní i lyrické zároveň.
Cituji z dopisu, který psal své manželce z kriminálu: "Chtěl jsem pomáhat tam, kde lidé nejvíce trpěli, tj. v nemocnici. Kolik utrpění jsem viděl a cítil za ta léta, co jsem pracoval pro zdravotnictví. Uvědomuji si, že vím strašně málo i ze své praxe. Doplňuje vše jak mohu i když vím, že se k přerušené práci již nemohu vrátit, protože se mi uzavřela cesta." (konec citátu). Neuzavřela. Zůstává v nás.
Děkuji Vladimíru Šlapetovi, Miroslavu Gilvannovi, Jiřímu Dunděrovi za jejich osobní vzpomínky.
Poctu Bedřichu Rozehnalovi in memoriam převezme dcera, Eva Rozehnalová.
Asi nikdo neovlivnil a svým intelektem neohromil své přátele, kolegyně i kolegy, kteří se sním setkali více než Petr Vaďura. Byl jako silná hvězda, která zazářila a nás všechny zasáhla svým jasem.
Petr Vaďura se snažil formulovat názor na soudobou českou architekturu v době, kdy byla ohrožena sama její existence. Samozřejmě a s jistotou se chápal nevděčného údělu mluvčího a učitele. Byl by se jím stal, nebyl nikdo takový. Doc. Hubáček napsal: "Ten kluk je moudrý, vzdělaný, pilný a neuvěřitelně rozvážný. Říkali jsme mu profesor." Může být někdo lépe hodnocen? Cituji Petra Vaďuru: "Architektura je především lidská struktura proměňující se v proudu času, živá, pulzující. Architektonické dílo se stává jejím zhmotněným výrazem. Existence časoprostoru donutila architekta, aby vzal na vědomí tempo žitého času." (konec citátu).
Všichni ti, kteří se mohli rozloučit s Petrem Vaďurou, si snad pamatují větu Dr. Jiřího Reinsbergra: " Jen ti nejlepší odcházejí nejdříve. Dozrál rychle, ovlivnil mnohé a jeho osud je snad podoben vzácnému vyzrálému vínu. Jeho chuť i síla se stala součástí naší existence."
Děkuji Zdeňku Zavřelovi, Martinu Matějů, Vladimíru Šlapetovi, Karlu Hubáčkovi, Jindřichu Synkovi, Emilu Přikrylovi, Miroslavu Masákovi, Mirko Baumovi a Heleně Jiskrové za jejich osobní vyznání.
Poctu České komory architektů Petru Vaďurovi in memoriam převezme manželka Lída Vaďurová a syn Vít Vaďura.
Uctívaný vzor, tvůrce dokonalé architektury, Ladislav Žák, jako umělec i člověk zůstane zapsán v dějinách české architektury jako vzácná osobnost ryzího charakteru, která se nikdy nezpronevěřila svým ideálům. Cituji z díla Obytná krajina: "nežijeme, abychom stavěli a bez konce mařili stavebním ruchem svoje země, nýbrž stavíme, abychom žili na dobré úrovni, k níž především bude vždy náležet věcný komfort neporušené čisté přírody."
Vyznání Ladislava Žáka se stává základem pro pochopení životního prostředí v naší době. V únoru příštího roku Česká komora architektů pořádá konferenci pod záštitou Václava Havla "Tvář naší země", kde se můžeme k Žákovu odkazu přihlásit. Dnes již klasická burcující Žákova kniha stála na začátku snah respektovat přírodu, její krásy i hodnoty a začleňovat do ní stavby s citem a respektem. Cituji docenta Kuču: "Je to žák, který se ve 40. letech dobírá až k samému jádru vztahu příroda - člověk - architektura. Svými precizními analýzami a závěry předchází o čtvrtstoletí světovou teorii a praxi tvorby krajiny a životního prostředí. Rozebírá do hloubky prostorový účin přírodních a kultivačních prvků a navrhuje jejich skladbu, provázanost i transformaci."
Děkuji za osobní vzpomínky Vladimíru Šlapetovi, Petru Vaďurovi, Otakaru Kučovi, Petru Kovářovi, Stephanu Tempelovi a Vladimíru Hrubému.
Poctu České komory architektů Ladislavu Žákovi in memoriam převezme přítel a Žákův pokračovatel Otakar Kuča.
Předání nejvyššího ocenění Komory architektů POCTY vnímáme jako oslavu života a vyznání se k hodnotám, které nám poctění architekti svým životem předali.
Děkuji panu primátorovi architektu Janu Kaslovi za umožnění realizace tohoto slavnostního aktu.
Děkuji za pozornost a končím tento slavnostní akt.