Pracovní skupina pro bydlení byla v minulých letech utlumena ve své činnosti, nedávné oživení skupiny bylo dáno potřebou dopracování dokumentu Koncepce bydlení ČR do roku 2020 (KB ČR 2020).


Dokument „Koncepce bydlení ČR do roku 2020“ (KB ČR 2020), zpracovaný firmou KPMG v měsíci 5/2011, byl přijat jako vládní usnesení č. 524 z 13. července 2011. Tento koncepční materiál konkretizuje cíle, úkoly a nástroje, jak koncepci přeměnit ve státní politiku bydlení do roku 2020. ČKA formulovala některé úkoly, kriticky připomínkovala celý elaborát a stojí před úkolem dopracování částí dokumentu KB ČR 2020, zpracováním některých kapitol, kde má logicky největší kompetenci, zkušenosti a možnosti ovlivnění budoucí státní politiky bydlení.

Výsledný dokument bude zacílen na rozbor, vyhodnocení a závěry v oblastech „D“ – dostupnost, „S“ – stabilita, „K“ – kvalita tak, jak byl nastaven v dokumentu KB ČR 2020. Cílem je synergické působení vlivů D, S, K na smysluplnou a úspěšnou státní politiku bydlení.

Přestože je bydlení primárně odpovědností jednotlivce, téma bydlení je sdílenou odpovědností společnosti. Tam, kde z objektivních důvodů jednotlivec není schopen svoji odpovědnost naplnit, je povinností státu mu pomoci. Pomoc státu musí spočívat v kombinaci nástrojů, které působí preventivně, motivačně a z pohledu veřejných prostředků jsou pro tento účel maximálně efektivní. Stát musí především formulovat vlastní cíle politiky bydlení a nástroje tomu odpovídající.

S vývojem společnosti se mění také podmínky mnohých oblastí života, a proto v každé době bude z pohledu občanů aktuální otázka dostupnosti bydlení, jeho kvality a stability systému, ve kterém bydlení získali.

Koncepce bydlení do roku 2020 musí zohlednit vyhodnocení z analyzovaných oblastí a kapitol a musí umět formulovat konkrétní úkoly a cíle pro jednotlivé resorty, státní správu, obecní samosprávu, různé zájmové organizace, banky, developery a občany – stavebníka. Hlavním hybatelem bude MMR a jeho nástroj SFRB. Státní politika bydlení může být úspěšným naplněním cílů koncepce bydlení ČR do roku 2020. Konkrétní závěry budou formulovány zpracovateli jednotlivých kapitol a oblastí.

STRUKTURA PS Pro bydlení

ČKA               Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana (JV) – předseda

CKB               doc. ing. arch. Michal Kohout (MKh)

CKB               Ing. arch. David Tichý, Ph.D. (DT) – sekretář PS

CKB               Ing. arch. Filip Tittl (FT)

Experti:

ČKA               JUDr. PhDr. Jiří Plos (JP)

ČKA               Ing. arch. Tomáš Bezpalec (TB)

ČKA               Ing. arch. Martin Peterka (MP)

ČKA               Ing. arch. Milan Körner (MKr)

ČKA               Ing. arch. Ivan Plicka (IP)

FA ČVUT        Ing. arch. Petr Hlaváček (PH)

CKB               prof. ing. arch. Jaroslav Šafer (JŠ)

AV SOÚ         Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. (ML)

FA ČVUT       Ing. arch.Tomáš Ctibor (TC)

ČKA               Ing. arch. Martin Habina (MH)

ČKA               Ing. arch. Irena Boumová (IB)

ČKA               Ing. arch. Petr Kordovský (PK)

Po několika koordinačních schůzkách všech zúčastněných subjektů pod gescí MMR byla dohodnuta dělba jednotlivých úkolů a ČKA se stala zpracovatelem a hlavním garantem čtyř témat.

Kategorie A:

K.2.1. „Kvalita vystavěného prostředí specificky s ohledem na bydlení“ – vytvoření dokumentu Politika architektury – národní program stavební kultury – koordinátor Jan Vrana

K 3.1. „Podpora zvyšování kvality vnějšího prostředí rezidenčních oblastí“ – revize stávajících programů na podporu revitalizace rezidenčních oblastí a návrh jejich případných úprav či rozšíření s cílem snižování dluhu v rezidenčním prostředí starší bytové zástavby – koordinátor Michal Kohout

D 2.2. „Revize stavebních předpisů z pohledu ekonomické přiměřenosti požadovaných vlastností budov“ – koordinátor Martin Peterka

D 4.3. „Příprava Motivačního programu na zlepšení urbanizace v území s významným

povodňovým rizikem“ – koordinátor Filip Tittl

U ostatních úkolů je ČKA konzultujícím subjektem nebo jen příjemcem zpracovaných textů. Pro témata kategorie A zpracovala ČKA smlouvy o dílo s charakteristickým popisem řešení úkolů včetně termínů zpracování a návrhu cen za zpracované dokumenty. Čtyři vyjmenované smlouvy o dílo byly zaslány MMR 12/2011. Bez podpisu těchto smluv zodpovědným pracovníkem MMR ČKA nemůže začít úkoly zpracovávat, protože finančně pokrýt tyto práce jednotlivých specialistů nedokáže.

Návrhy těchto čtyř smluv bez odpovědi leží na MMR a zdá se, že finanční náročnost celého projektu zřejmě přesahuje současné možnosti ministerstva nebo Státního fondu rozvoje bydlení a nutno očekávat redukci či výrazné omezení či zrušení zpracování jednotlivých úkolů, ačkoli se jedná o úkol vládního usnesení č. 524.

Zpracoval Jan Vrana, předseda PS