Činnost pracovní skupiny Architekti olympijským hrám bya obnovena na jednání představenstva dne 5. 9. 2006. Činnost skupiny byla v březnu letošního roku pozastavena představenstvem ČKA.


Pracovní skupina Architekti olympijským hrám

1) Působnost PS AOH

PS AOH je pracovní skupinou představenstva ČKA. Pracovní skupiny zřizuje svým rozhodnutím představenstvo, které jmenuje jejich členy, popřípadě představitele, vymezí jejich působnost, popřípadě stanoví úkoly a termíny. Pracovní skupina může za Komoru jednat navenek jen tehdy, byla-li k tomu pověřena, a to pouze v rámci tohoto pověření. Orgánům Komory může iniciativně předkládat své závěry, návrhy nebo doporučení.

Činnost PS AOH je podepřena zněním zákona č. 360/1992 Sb: dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, § 23 článku 6 do působnosti Komory náleží mimo jiné:

a) pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí;

b) spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování;

l) spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy;

s) spolupracovat s vypisovateli soutěží a výběrových řízení, posuzovat soutěžní podmínky a bránit konání neregulérních soutěží a výběrových řízení.

 

2) Základní teze PS AOH

Činnost PS AOH směřuje v první řadě k odborné spolupráci se samosprávními orgány, občanskými sdruženími a orgány

státní správy při přípravě kandidatury Prahy na pořádání LOH. Hlavní a základní myšlenkou nabízené spolupráce je motto

(1. teze): Město se nesmí jednorázově a nevratně přizpůsobit potřebám OH, ale naopak potenciál OH musí prospět rozvoji

města a celé země.

 

3) Konkrétně stanovené cíle pro následující období

 

ODBORNÁ ČINNOST

Cíl: naplnění základní teze AOH

Prostředky:

a) rešerše na základě

– zahraničních materiálů,

– všech doposud zpracovaných materiálů pro přípravu kandidatury (oficiální žádost ČKA),

– historických materiálů,

– závěrů a příspěvků konferencí (např. Smart Games);

b) odborné analýzy a doporučení na základě rešerší;

c) prezentace pořadatelům OH a ostatním zúčastněným na přípravě;

d) iniciace spolupráce s odborníky z dalších profesních skupin.

Problémy:

a) financování výše uvedené činnosti (z prostředků Komory, z rozpočtu města na přípravu kandidatury, od sponzorů, bez nároku na honorář či úhradu nákladů...),

b) zajistit společenskou poptávku po takovém materiálu (možno skrze mediální strategii a oficiální jednání).

Úkol pro:

– expertní skupinu AOH

 

MÉDIA A KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

Cíl: zdůraznění vazby architektura – architekt – olympiáda

Prostředky:

a) pořádání pravidelných diskusních setkání, například formou kulatých stolů, na půdě ČKA se zvanými hosty z magistrátu,

URM, ČOV, sportovních svazů, přípravných výborů, komisí, občanských sdružení, mediálních agentur, médií, včetně

prezentování závěrů na webových stránkách ČKA a vně všude, kde bude zájem, za pomoci mediálního odborníka – tiskové

mluvčí ČKA,

b) spolupráce s odbornými periodiky při přípravě tematicky zaměřených materiálů (ERA – probíhá spolupráce při přípravě

zářijového čísla zaměřeného na sportovní stavby, dále nabídnout do Architekta, Stavby...),

c) medializace prezentace odborné činnosti AOH – poskytování rozhovorů, příspěvky do novin (HN, MF Dnes) a časopisů

(Týden) – spolupráce s mediálním odborníkem ČKA,

d) vyhlásit jménem ČKA tematickou, např. studentskou soutěž s tématem stavby pro olympiádu,

e) zajistit rozhovory s kvalitními architekty – tvůrci sportovních staveb, domácími i zahraničními, a nabídnout je médiím,

f) pořádání workshopů na půdě ČKA se zajištěním účasti zástupců magistrátu HMP, ČOV, přípravných výborů a odborné

veřejnosti.

Problémy:

– záhy budou potřeba výsledky z odborné činnosti, aby bylo co prezentovat,

– určení alespoň částečně jednotné strategie,

– financování.

Úkol pro:

– mediální skupinu AOH a vedení AOH

 

PODPORA ÚČASTI ARCHITEKTŮ V PŘÍPRAVNÝCH KOMISÍCH,

VÝBORECH A OSTATNÍCH STRUKTURÁCH

Cíl: zajistit kvalitní a smysluplnou účast architektů při přípravě LOH

Prostředky:

a) vytvořit databázi architektů a odborníků pro členství v přípravných strukturách a nabídnout ji organizátorům,

b) zajistit účast zástupců AOH v magistrátní komisi pro přípravu LOH a dále ve vznikajících pracovních komisích a

skupinách,

c) zajistit spolupráci s občanským sdružením Olympiáda pro Českou republiku,

d) zajistit účast architektů v budoucím přípravném výboru, případně v jeho pracovních skupinách (komisích),

e) požádat magistrát o informaci o stavu příprav organizace LOH a o aktuální stav organizační struktury.

Úkol pro:

– vedení AOH ve spolupráci s představenstvem a Kanceláří ČKA

 

Složení pracovní skupiny AOH: předseda – Ing. arch. Milan Jirovec; místopředseda – Ing. arch. Miloš Kopřiva; členové: Ing. arch. Hynek Fetterle; prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil; Ing. arch. Jan Linha; Ing. arch. Jan Drdácký; noví členové: Ing. arch. Petr Lešek; zájemci o spolupráci – členství: Ing. arch. Michal Fišer; Ing. arch. Petr Uhlík