Záznam ze semináře „Nebojte se architektonické a urbanistické soutěže“, kterého se zúčastnili architekti Petr Lešek a Ludvík Grym.


Záznam komunikace
Seminář „Nebojte se architektonické a urbanistické soutěže“ pořádaný Centrem rozvoje Česká Skalice pod patronací Královéhradeckého kraje v České Skalici s příspěvkem zástupců PS Transparence a PS Soutěže

Věc/Projekt: Seminář „Nebojte se architektonické a urbanistické soutěže“


Datum: 15.3.2012
Místo: Vila Čerych, Česká Skalice
Přítomni: Michal Kudrnáč (organizátor a přednášející), Petr Lešek, Ludvík Grym (přednášející),
Petr Kuchta (Město Broumov), Daniel Kubalík (Město Broumov), Ladislava Malinová (OÚ Černožice), Petr Fejfar (zastupitel Česká Skalice), Jiří Škop (Město Police nad Metují), Radmila Fingerová (ČVUT Praha), Jiří Rejl (Keramika s. r. o.)
Předané materiály: Presentace a brožury z workshopu k soutěžím

Program:

1. Právní rámec architektonických soutěží - MK
2. Výhody a nevýhody architektonických soutěží - PL
3. Příklady dobré a špatné praxe - PL
4. Představení architektonické soutěže ZUŠ Úpice - MK
5. Úskalí a peřeje architektonických soutěží – LG

V dopoledním bloku, po uvítání, Michal Kudrnáč vysvětlil právní rámec soutěže o návrh a Soutěžní řád ČKA. Upozornil též na zakázky malého rozsahu.
Po tématu se rozproudila první debata. Z veřejné zprávy zaznívala skepse k výběru zpracovatele územního plánu pomocí soutěže o návrh s odůvodněním, že na územním plánu není nic ke kreativnímu řešení, pouze se plní požadavky dotčených orgánů a zákona = kompromis bez řídící myšlenky. To Petr Lešek a Ludvík Grym vyvraceli poukazem na konkrétní příklady. Michal Kudrnáč zmínil Gočárův územní plán Hradce Králové. K rozsahu požadavků na soutěž o návrh pro územní plány byli účastníci odkázáni na PS Urbanismus při ČKA a jejich metodický pokyn.
Následně Petr Lešek předestřel smysl soutěže o návrh – jako transparentní, kontrolovatelné, cesty k získání ekonomicky nejvýhodnějšího způsobu řešení zadání. Upozornil na důležitost hodnocení akce jako celku – cena projektu, stavby a provozu – a také na kvalitu řešení (provozní vazby, důraz na kvalitu provedení stavby díky kvalitnímu projektu, zapojení do prostředí a estetika). Přednesl výhody a nevýhody soutěže o návrh. Na závěr dopoledne pak informoval o velké škále úloh vhodných pro soutěž o návrh – od interieru (např. expozice), přes stavby, veřejné prostory až po územní plány.
Po krátké debatě na úvod odpolední sekce shrnul Petr Lešek typy architektonické soutěže a její průběh v bodech. Na většinu již přišla řada v předešlých debatách. Představil též soutěž z pohledu účastníka s důrazem na kvalitu poroty a kvalitní zadání – podklady.

Michal Kudrnáč představil proběhnuvší soutěž do Úpice včetně problémů během jejího průběhu.
Na závěr pak v krátkosti Ludvík Grym shrnul zkušenost PS Soutěže při ČKA a přečetl hodnocení architektonické soutěže na expozici Němci v Čechách od ředitelky Collegia Bohemica Blanky Mouralové vyhlašovatele soutěže.

Úkoly vyplývající z jednání

Přímé úkoly nejsou, nicméně mám doporučení:
- není nezbytně nutné, aby na jednání s cca 5 starosty jezdili dva zástupci ČKA, byť samozřejmě doplňování se ve dvou je samo o sobě svěžejší a pro větší akce vhodné
- je potřeba vytvořit jednu kvalitní prezentaci ČKA, kterou bude možné vždy vypuštěním částí připravit přesně k požadovanému tématu. Požádal jsem před seminářem kancelář v Praze i Brně o podklady, které k tomuto tématu ČKA má. Dostal jsem to, co připravili Jan Vrana a Jan Sapák pro rektory. Sám se
vytvořil text, který je širší a byl směřovaný přímo na starosty. Nicméně předem jsem nedostal text od Ludvíka Gryma (sám jsem mu svůj pro koordinaci posílal). Díky tomu došlo k překryvům a opakování.
- zainteresovat arch. Fingerovou, která se tématice věnuje sama dobrovolně


Zapsal v Praze, dne 22.3.2012 Ing. arch. Petr Lešek

Proč architektonická soutěž - prezentace od architekta Petra Leška