Dne 27.4. 2012 se v Amsterdamu konalo jednání Evropské rady architektů.


Jarní valné hromady v holandském hlavním městě se za ČKA zúčastnili panové Jan Vrana, Dalibor Borák a David Mareš. Valná hromada ACE se koná 2x do roka, ta podzimní většinou v Bruselu, v sídle ACE.

Součástí dubnové VH bylo 12th European Forum on Eco-Innovation "Sustainable Construction: from circle of blame to circle of flame". Akci pořádala Evropská komise a to ve dnech 25.-26. dubna 2012.

Zpráva ze zahraniční cesty:

Valná hromada ACE I. 2012 – Amsterdam 27.4.2012

1) Prezidentka ACE Selma Harrington zahájila a v úvodním oslovení přítomných zhodnotila situaci ACE po 2. VH v Dublinu.

2) Následovala vystoupení zahraničních hostů valné hromady a přijetí programu VH.

3) Po zprávě pokladníka následovala zpráva generálního sekretáře Iana Pritcharda, která popsala hospodaření a výčet jeho aktivit od nástupu do funkce. Přijetí hospodářského výsledku 2011; nominace revizora; debata nad výdaji a stav účtů.

Otázky politiky ACE pro následující období a vnitřní činnost byly další kapitolou jednání. Následky hospodářského útlumu jsou v celé EU velmi citelné. Při ztrátě zakázek architekti musí nabízet společnosti I své ostatní dovednosti, nejen kreativitu své profese. Musí podniknout ofenzivu na magistráty měst, věnovat se poradenství a využít krize k vyhledání nových cílů a iniciovat posun myšlenek společnosti a veřejnosti směrem k udržitelnému způsobu navrhování a stavění.

• Příklad – maročtí architekti po zemětřesení poskytovali obyvatelstvu sérii poradenských služeb nutných pro provádění rekonstrukcí domů a pro jejich financování a tento trend zachovávají k velkému užitku pro celou profesi i nadále.

Pro identifikaci vhodných oblastí je možno využít výsledků nejnovějšího kola Sektorové studie. Výsledky z roku 2012 budou známy na podzim. Studie proběhla již v roce 2008 a 2010. Sekretariát ACE a firma, která studii organizuje, nyní komunikují s členskými organizacemi ohledně překladů a způsobu rozesílání dotazníku. ČKA by měla podpořit vyšší účast českých architektů.

• Francie – hospodářská krize, ruku v ruce s politickou (prezidentské volby) má dramatický a negativní vliv na KULTURU a celé stavění tedy ARCHITEKTURU. 70% staveb se realizuje bez architekta, zásadním způsobem byly omezeny architektonické soutěže, soutěžení je zaměřeno na nejnižší nabídkovou cenu.

• Zástupce UIA – Afrika volá po zkvalitnění vzdělání architektů a celkové vlně větší vzdělanosti populace – což bude mít velký vliv na profesi architekta nejen v Africe. Ve školství je příležitost pro zkušené architekty.

4) Valná hromada Servisní organizace GEIE (ACE – služby)

  -      Přijetí programu; akceptování zápisu posledního jednání – přijetí návrhu rozpočtu na rok 2012 (proti Estonsko a Portugalsko).

  -      Nová adresa sídla v Lucembursku. Příští VH GEIE bude jako VH ACE.

  5) Zpráva ze semináře o možnostech lobbingu v EU z 20.5.2011

   Hlavní otázka jak provádět lobbing a jeho zacílení na priority, cíle a zásady ACE.

   Poznatky ze semináře

   -       ACE má více členů než je EU států, je nutné jasně definovat jednotlivé postoje členských organizací

   -       Členské země mají rozdílný přístup k informacím, jejich výměna není dostatečná, využití informací velkých zemí s lepšími kontakty zvýší společnou informovanost

   -       Zástupci členských zemí se osobně znají a diskutují bez formálních bariér, tento potenciál je nutno v lobbingu využít.

   6) Přístup do profese

    -       Zpráva W. Haacka – nová PQD obsahuje 4+2, jde o částečný úspěch (dřívější znění bylo jen 4), cíle 5+2 se nepodařilo dosáhnout pro odpor Británie a Německa

    -       Zpráva Toal O Murie – PQD profesní kvalifikační direktiva – cíl 5+2 bude aktuální při příští revizi PQD v roce 2017

    7) Profesní praxe

     -       PS Společný trh – kritika kritéria nejnižší ceny; malý důraz na udržitelnost a profese musí usilovat o zvýšení četnosti architektonických soutěží

     -       PS Činnosti a výkony / Standardy – Rakousko varuje před stanovením minimálního rozsahu výkonů „Evropského architekta“, v zemích se silnými inženýrskými komorami by to znamenalo, že vše nad tento minimální rozsah by bylo vykládáno jako sféra výkonů inženýrů.

     -       PS Služby na vnitřním trhu SIM – posílit tlak na efektivitu kontroly použití veřejných financí

     -       PS Obchod a služby – architekti jen minimálně využívají možnosti volného pohybu a přes hraničního poskytování služeb, změna přichází pomalu s nástupem mladé generace, současní studenti často studují ve více státech

     -       PS Pojištění a otázky odpovědnosti – pojištění  a odpovědnost jsou největší překážkou pro volný pohyb služeb. Sjednocení pojistných podmínek je v současné době vyloučené, právní prostředí je rozdílné a pojišťovny těží z různých výkladů. Jediným východiskem by byla větší integrace EU.

     8) Architektura a kvalita života

      -       Kulatý stůl – v květnu bude důležitý seminář v Sofii – architektura 2020 v Evropě (12.5.2012) Téma soutěž – kritérium a nejnižší cena (ČKA se z finančních důvodů neúčastní)

      -       Projekty open House; Shelter; Train Rebuild; Lecma – byly podány obsáhlé zprávy o průběhu těchto projektů, ve kterých má ACE zastoupení. Řada závěrů je prospěšných pro každodenní praxi architektů. ČKA by měla upozornit architekty na webové stránky těchto projektů.

      9) Komunikace

       -       Stejná témata jako v ČKA – téměř nikdo aktivně nevyhledává informace, které ACE poskytuje na webových stránkách.

       10) Závěry

        Z debat a příspěvků členů delegací vyplynulo, že je nutno zvýšit aktivity architektů i za rámec tvůrčí práce, ukazovat veřejnosti i statní správě potřebnost profese. Heslo „myslet globálně, reagovat a působit regionálně“ stále platí, má rozhodující význam pro kvalitu lokální kultury a jasně ukazuje na nutnost místní interpretace vlivů z Bruselu v ČR.

         

        Jan Vrana, 30.4. 2012

        Dalibor Borák, 14.5.2012