Nejvyšším orgánem České komory architektů je valná hromada, která je organizována každoročně pro všechny členy ČKA.

-------------------

XXVII. valná hromada ČKA se uskuteční v Praze, na Fakultě architektury, Thákurova 9, Praha 6.

Původní termín 18. dubna 2020 byl s ohledem na aktuální situaci v ČR rozhodnutím představenstva zrušen. Nový termín bude stanoven dle aktuálního vývoje. 

-------------------

• Valná hromada volí na dobu tří let z řádných členů Komory členy představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu.

• Valná hromada schvaluje: řády Komory (kromě autorizačního); výši příspěvků členů; výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory; rozpočet Komory na příslušný rok a bere na vědomí výsledky hospodaření roku předchozího; usnesení.

• Valná hromada projednává a schvaluje zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory a bere na vědomí plnění usnesení z předešlé valné hromady.

• Valná hromada může změnit nebo zrušit rozhodnutí představenstva.

• Valná hromada může rozhodnout o zřízení pomocných orgánů a stanovit jejich práva a povinnosti.

• Valná hromada se usnáší i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování.


 • Usnesení valné hromady ČKA 2001
 • Usnesení valné hromady ČKA 2002
 • Usnesení valné hromady ČKA 2003

  VH konaná v Brně dne 12. dubna 2003.

 • Usneseni valné hromady ČKA 2004

  XI. VH ČKA schválila novely všech profesních řádů ČKA (v souvislosti se vstupem do EU) a nově zvolila všechny představitele do všech orgánů ČKA. Poprvé byl touto VH schvalován rozpočet ČKA.

 • Usnesení valné hromady ČKA 2005

  VH schválila oddělit platbu příspěvků od platby pojistného. Od příštího roku budou autorizovaní architekti platit příspěvky ve výši 6 000 Kč, a základní pojistné (pokud Komoře neoznámí, že o něj nemají zajem) dle aktuální rámcové pojistné smlouvy. Pojistné v ppříštím roce bude činit pravděpodobně 1140 Kč.

 • Usnesení valné hromady ČKA 2006

  znění usnesení si můžete stáhnout zde v pdf formátu.

 • Usnesení VH ČKA 2007

  Datum konání: 28. dubna 2007

 • Valná hromada ČKA 2007

  V Hradci Králové se ve dnech 27.–29. 4. 2007 konalo zasedání valné hromady ČKA. V pátek proběhla diskuse na aktuální témata týkající se profese architekta, společenský večer spojený s přednáškou prof. Matúše Dully o slovenské architektuře a raut. Hlavní jednání valné hromady se uskutečnilo v sobotu a bylo zakončeno diskusí. Zájemci mohli v neděli zhlédnout při komentované prohlídce jedinečnou moderní architekturu tohoto východočeského města.

 • Valná hromada ČKA 2008

  18. – 20. dubna 2008 se uskuteční v Olomouci Valná hromada České komory architektů 2008.

 • Valná hromada ČKA 2009

  XVI. valná hromada České komory architektů se uskuteční v sobotu 16. května 2009. Místo: Velký sál Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1.