Nejvyšším orgánem České komory architektů je valná hromada, která je organizována každoročně pro všechny členy ČKA.

----------------------------------------

XXVII. valná hromada ČKA se uskuteční

v sobotu 19. září 2020 od 9:30 hod.

na Fakultě architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

-------------------------

• Valná hromada volí na dobu tří let z řádných členů Komory členy představenstva, dozorčí rady a Stavovského soudu.

• Valná hromada schvaluje: řády Komory (kromě autorizačního); výši příspěvků členů; výši náhrad za ztrátu času výkonem funkcí v orgánech Komory; rozpočet Komory na příslušný rok a bere na vědomí výsledky hospodaření roku předchozího; usnesení.

• Valná hromada projednává a schvaluje zprávy o činnosti ostatních orgánů Komory a bere na vědomí plnění usnesení z předešlé valné hromady.

• Valná hromada může změnit nebo zrušit rozhodnutí představenstva.

• Valná hromada může rozhodnout o zřízení pomocných orgánů a stanovit jejich práva a povinnosti.

• Valná hromada se usnáší i o dalších otázkách, které si vyhradí k rozhodování.