VH konaná v Brně dne 12. dubna 2003.


1. VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ

návrh "Programu činnosti České komory architektů na období 2003 až 2004", přednesený Ing. arch. Daliborem Borákem.2. VALNÁ HROMADA SCHVALUJE

2.1. zprávy o činnosti orgánů Komory za období IV/2002 až III/2003, a to

2.1.1 "Zprávu o činnosti představenstva za období od dubna 2002 do března 2003";

2.1.2. "Zprávu o činnosti dozorčí rady za období od dubna 2002 do března 2003";

2.1.3. "Zprávu o činnosti Stavovského soudu za období od dubna 2002 do března 2003";

2.1.4. "Zprávu o činnosti autorizační rady za období od dubna 2002 do března 2003";

2.1.5. "Zprávu o hospodaření České komory architektů za rok 2002" včetně účetní závěrky ke dni 31. 12. 2002 a výroku auditora;


2.2. volbu do orgánů Komory na následující dvouleté volební období, a to


2.2.1. dle protokolu o volbě vypracovaného volební komisí ve složení
Ing. arch. Jana Janíková,
Ing. arch. Milan Kvíz,
Ing. arch. Barbara Potyszová,
Ing. arch. Milena Vitoulová,
Ing. arch. Zbyněk Pech,
který je jakožto Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto usnesení;


2.2.2. do představenstva byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů

2.2.2.1. za Prahu:
Ing. arch. Jan Štípek,
Ing. arch. Václav Aulický;
náhradníci nejsou;

2.2.2.2. za Moravu:
Ing. arch. Dalibor Borák,
Ing. arch. Radko Květ;
náhradníkem je Ing. Eliška Zimová;

2.2.2.3. za Čechy:
Ing. arch. Michal Gabriel,
Ing. arch. Petr Mráz;
náhradníky jsou Ing. arch. Jaromír Kročák, Ing. arch. Hynek Gloser;


2.2.3. do dozorčí rady byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů

2.2.3.1. za Prahu:
Akad. arch. Petr Krejčí,
Ing. arch. Michal Bartošek;
náhradníci nejsou;

2.2.3.2. za Moravu:
Ing. arch. Pavel Rada,
Ing. arch. Jiří Vácha;
náhradníky jsou: Ing. Ludmila Bínová, Ing. arch. Martin Ondrouch, Ing. arch. Martin Janda;

2.2.3.3. za Čechy:
Ing. arch. Josef Patrný ml.;
náhradníci nejsou;


2.2.4. do Stavovského soudu byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů:
Ing. arch. Karel Plocek,
Ing. Petr Kučera,
Ing. arch. Jan Kozel,
Ing. arch. Milan Kvíz,
Ing. arch. Eva Daňková,
náhradníky jsou: Ing. arch. Josef Smola, Ing. arch. Jiří Smejkal, Ing. arch. Alexander Gjurič;3. VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ

3.1. členům všech orgánů Komory,
3.1.1. aby při své činnosti vycházeli z "Návrhu programu činnosti Komory na období 2003/2004", který vzala valná hromada na vědomí,

3.2. PŘEDSTAVENSTVU
3.2.1. zajistit zpracování návrhu výdajů samosprávných orgánů České komory architektů následujícím způsobem: návrh výdajů samosprávných orgánů bude připraven pro funkční období mezi valnými hromadami (hospodářský rok). Odstupující představenstvo zpracovaný návrh výdajů předá na valné hromadě nově zvolenému představenstvu a dozorčí radě. S přihlédnutím ke stanovisku do-zorčí rady schválí představenstvo nejdéle do 30 dnů od konání valné hromady předaný a případně ještě upravený návrh výdajů do příští valné hromady,

3.2.2. zajistit zpracování návrhu výdajů samosprávných orgánů včetně věcného, jed-notkového komentáře - například: jedno zasedání dotčeného orgánu stojí předpokládanou částku Kč, v plánu práce je předpokládaný počet zasedání, na zasedání orgánu v hospodářském roce je plánováno x Kč.

3.2.3. požádat v níže uvedených případech dozorčí radu o stanovisko:
a) při schvalování výdajů nad 150.000 Kč před jejich zapracováním do návrhu výdajů na hospodářský rok,
b) při schvalování případných úprav a změn finančních plánů CF na další 3 ro-ky (např. vliv změny výše členských příspěvků atd.),
c) při schvalování žádosti o úvěr (půjčku) pro ČKA,
d) při schvalování jmenování a odvolání ředitele Kanceláře ČKA a při schva-lování jmenování a odvolání zástupce ředitele Kanceláře ČKA,
e) při schvalování návrhu na nakládání s rezervou (přebytkem) hospodaření ČKA,
f) při schvalování nových závazkových vztahů ČKA s třetími osobami přesahující svojí délkou 2 roky.

Valná hromada konstatuje, že se jedná o přechodné usnesení, které bude závaz-né na dobu jednoho roku; po jeho vyhodnocení a po přijetí novely zákona č. 360/1992 Sb. bude zapracováno do novely Organizačního, jednacího a volebního řádu ČKA;

3.2.4. prosazovat rovnoprávné postavení českých architektů při výkonu povolání v členských zemích Evropské unie po vstupu České republiky;

3.2.5. podat na příští valné hromadě zprávu o podmínkách výkonu profese pro české architekty v jednotlivých členských zemích Evropské unie;

3.2.6. zajistit aktivní účast v pracovních skupinách ACE týkající se budoucího uspořádání výkonu profese architektů Evropské unie, a to s důrazem na vznik Euroregistru a integrace;

3.2.7. vypracovat odborné stanovisko České komory architektů k otázce nutnosti zneplatnění tzv. průkazů zvláštní způsobilosti k projektování v investiční výstavbě z hlediska společenské potřeby a v podmínkách připravovaného vstupu do Evropské unie. Dále ukládá předat materiál zpravodajům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k přednesení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v rámci projednávání novely zákona č. 360/1992 Sb.;

3.2.8. vstoupit v jednání s investičními útvary ministerstev za účelem respektování "Výkonového a honorářového řádu" jako podkladu pro určení honorářů nutných k pořízení dokumentace stavby v potřebné kvalitě a rozsahu;

3.2.9. zajistit do příští valné hromady pořízení "Výkonového a honorářového řádu" v softwarové podobě v otevřených datových formátech v intencích ministerstva informatiky a zajistit jejich distribuci potenciálním investorům staveb pořizovaných z veřejných prostředků;

3.2.10. vypracovat a zveřejnit písemné stanovisko k požadavkům vzneseným v textu podkladu pro diskusní blok ČKA - "podpora profesní praxe";

3.2.11. sestavit seznam škol s uznaným a příbuzným vzděláním pro samostatnou specializaci projektování ÚSES;

3.2.12. ve spolupráci s autorizační radou ČKA informovat představitele ACE a Advisory Committee o struktuře programů nahlášených Českou republikou v rámci seznamu technických adaptací;

3.2.13. obnovit činnost pracovní skupiny pro přírodu a krajinu a vytvořit pro její činnost materiální podmínky.


ZAPSALA NÁVRHOVÁ KOMISE VE SLOŽENÍ:
Ing. arch. Pavel Rada
Ing. arch. Michal Gabriel
Ing. arch. Ladislav Lábus
Akad. arch. Jan Kerel
Ing. Ludmila Bínová
Ing. Jana Janíková
Ing. Petr Kučera

V Brně dne 12. dubna 2003