VH schválila oddělit platbu příspěvků od platby pojistného. Od příštího roku budou autorizovaní architekti platit příspěvky ve výši 6 000 Kč, a základní pojistné (pokud Komoře neoznámí, že o něj nemají zajem) dle aktuální rámcové pojistné smlouvy. Pojistné v ppříštím roce bude činit pravděpodobně 1140 Kč.


 

 1. Valná hromada bere na vědomí

 

1.1. "Zprávu o hospodaření České komory architektů za rok 2004

včetně výroku auditora k hospodaření za rok 2004";

 

1.2. "Zprávu o plnění usnesení Valné hromady ČKA 2004"

 

 2. Valná hromada schvaluje

2.1. návrh "Programu činnosti České komory architektů pro období

2005 až 2006", zveřejněný v Bulletinu ČKA 1/2005 a na webových stránkách Komory;

2.2. zprávy o činnosti orgánů Komory za období IV/2004 až III/2005, a to

2.2.1. "Zprávu o činnosti představenstva za období od dubna 2004 do března 2005"

2.2.2. "Zprávu o činnosti dozorčí rady za období od dubna 2004 do března 2005";

2.2.3. "Zprávu o činnosti Stavovského soudu za období od dubna 2004 do března 2005";

2.2.4. "Zprávu o činnosti Autorizační rady za období od dubna 2004 do března 2005";

2.3. znění vnitřních řádů České komory architektů, a to

2.3.1. novely Disciplinárního a smírčího řádu České komory architektů v podobě předložené představenstvem a ve znění změn přijatých valnou hromadou 2005 (dle záznamu z jednání valné hromady);

2.3.2. novely Soutěžního řádu České komory architektů v podobě předložené představenstvem;

2.3.3. novely Organizačního, jednacího a volebního řádu České komory architektů v podobě předložené představenstvem;

2.3.4. návrh Uznávacího a registračního řádu České komory architektů v podobě předložené představenstvem

2.4. volbu do orgánů Komory na následující tříleté volební období, a to

2.4.1. dle protokolu o volbě vypracovaného volební komisí ve složení

Ing. arch. Jan Jehlík,

Ing. arch. Jiří Hakulín,

Ing. arch. Tomáš Novák

 

který je jakožto Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto usnesení.

 

2.4.2. do představenstva byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů

2.4.2.1. za Prahu:

Ing. arch. Tomáš Hradečný (na tříleté funkční období);

Ing. Milan Jirovec (na tříleté funkční období);

 

náhradníky jsou: Ing. arch. Bohumil Teplý

 

2.4.2.2. za Čechy:

Ing. arch. Tomáš Bezpalec (na tříleté funkční období);

 

náhradníky jsou: Ing. arch. Jan Drahozal

 

2.4.2.3. za Moravu:

Ing. Eliška Zimová (na tříleté funkční období);

náhradníky jsou: Ing. arch. Milena Vitoulová, Ing. arch. Milan Rak, Ing. arch. Ivo Herman

v souladu s ustanovení § 6 odst. 1 Jednacího řádu valné hromady České komory architektů;

 

2.4.3. do dozorčí rady byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů

2.4.3.1. za Prahu:

Mgr. Akad. arch. Pavel Joba (na tříleté funkční období);

náhradníky jsou: Akad. arch. Petr Krejčí, Ing. arch. Jaroslav Trávníček, Ing. arch. Pavel Kecek

 

2.4.3.2. za Čechy:

Ing. arch. Ondřej Beneš (na tříleté funkční období);

náhradníky jsou: Samuel Burian

 

2.4.3.3. za Moravu:

Ing. arch. Karel Doležel (na tříleté funkční období);

náhradníky jsou: Ing. arch. Ivo Balusek

v souladu s ustanovení § 6 odst. 1 Jednacího řádu valné hromady České komory architektů;

 

2.4.4. do Stavovského soudu byli zvoleni v pořadí podle obdržených hlasů:

Ing. arch. Josef Smola (na tříleté funkční období);

Ing. arch. Milan Nytra (na tříleté funkční období);

Ing. arch. Miroslav Holubec (na tříleté funkční období);

náhradníky jsou: Ing. arch. Kamil Mrva, akad. arch. Karel Rulík, Ing. Zdeněk Trefil, Ing. arch. Faruk Sarajlič

v souladu s ustanovení § 6 odst. 1 Jednacího řádu valné hromady České komory architektů;

2.5. v souladu s ustanovením § 25 odst. 4 písm. i) zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění a ustanovením § 4 OJVŘ rozpočet České komory architektů pro rok 2005 jako vyrovnaný

v celkové výši výnosů 17,590.000 Kč

v celkové výši nákladů 17,590.000 Kč;

2.6. oddělení platby členského příspěvku od platby pojistného na hromadné profesní pojištění;

 

2. 7. výši členského příspěvku 6.000 Kč ročně pro autorizovanou osobu, bez platby pojistného na hromadné profesní pojištění;

 

2.8. upravení smlouvy o hromadném profesním pojištění tak, aby se nevztahovala na autorizované osoby, které od ní výslovně odstoupí;

 

 

ZAPSALA NÁVRHOVÁ KOMISE VE SLOŽENÍ:

 

Ing. arch. Michal Bartošek

Ing. arch. Michal Gabriel

Akad. arch. Jan Kerel

V Praze dne 30. dubna 2005